PARKETARSKI RADOVI

(Opis se odnosi na ugrađivanje parketnih daščica koje nisu završno obrađene,  lepljenjem  na cementnu košuljicu)


1.Relevantni standardi

SRPS U.F2.016 (1989) Završni radovi u građevinarstvu - Ugrađivanje podnih elemenata od drveta - Tehnički uslovi

SRPS EN 13810-1:2010 Ploče na bazi drveta - Plivajući podovi - Deo 1: Specifikacije performansi i zahtevi

SRPS CEN/TS 13810-2:2010 Ploče na bazi drveta - Plivajući podovi - Deo 2: Metode ispitivanja

SRPS EN 13226:2005 Drveni podovi - Parketni elementi od masivnog drveta sa utorima i/ili perima


2. Opis predviđenog materijala

Parketne daščice treba da su od hrastovog drveta, dimenzija 300x42x21mm, sa perima i žlebovima.

Parket treba da je klasifikovan kao ekstra (E ili Ex) klasa.

Materijal koji se isporučuje na gradilište treba da je nov i upakovan u foliju koja ga štiti od vlage i mehaničkih uticaja.

Debljina parketa je 21-22mm a minimalna debljina radnog sloja 9mm.

Geometrija daščica treba da je takva da se odstupanja od dimenzija mere delovima milimetra, neravnine površine ne treba da prelaze 125µkm (tako da se zahteva minimalno brušenje). Pera treba da lako ulaze u žlebove.

Po načinu sečenja parket treba da je radijalno sečeni, površina preseka je upravna na godove drveta tako da je tekstura drveta jednorodna i ne vidi se kružna tekstura godova.

Vlažnost parketa treba da je u granicama 7-13%.

Za pričvršćivanje na podlogu se koristi lepak. Lepak mora da bude takav da se njime postigne čvrsta, trajna i elastična veza između podloge i parketa. Ne sme štetno da utiče na podlogu, na parket i na osobe koje sa njim rade i koje će boraviti u prostoriji. Posle ugradnje ne sme da ima neprijatan miris a svojstvo lepljenja ne sme da se promeni pri temperaturama do 75°C.

Lak za lakiranje treba da je polumat i mora biti takav da:
- potpuno zatvara pore drveta, stvara gladak i ravan film, ističe strukturu i boju drveta i dobro se veže sa drvetom;
- osetno ne menja boju drvenih podnih elemenata;
- lakirane površine budu otporne na vodu i blage hemikalije koje se koriste u domaćinstvu;
- bude tvrd i elastičan u takvoj meri da omogući upotrebu bez vidljivih oštećenja u normalnim uslovima korišćenja;
- nakon ugradnje ne razvija neprijatan miris.

Trajnost laka u normalnim uslovima mora biti minimalno 5 godina.

U slučaju bojenja drvenih elemenata sredstvo za bojenje mora trajno zadržati odabrani ton boje.


3. Način izvođenja radova

U prostorijama, u kojima se polaže parket, moraju biti završeni svi građevinski, završni i montažni radovi. Prostorija mora biti očišćena od otpadaka, materijala, alata i dr. Mora biti omogućeno grejanje i provetravanje prostorije. Sprečiti nepoželjno ulaženje u prostoriju. Temperatura prostorije mora biti  18-25°C, a vlažnost vazduha 45 do 65%.

Dozvoljena vlažnost podloge (cementne košuljice) je do 2.5%.

Ukoliko nije drugačije predviđeno projektom, površina podloge mora biti horizontalna, ravna i sa pravilno raspoređenim dilatacionim fugama. Nisu dozvoljene neravnine podloge (valovitost, ispupčenost i sl.), suvišna glatkost ili hrapavost, zaprljanost, pukotine usled sleganja ili utezanja. Dopuštena odstupanja od ravne površine su 2mm na dužini od 2m.

Košuljice koje se krune ili su neravne moraju da se prethodno saniraju samonivelirajućim masama za izravnanje. Nije dozvoljeno ravnanje podloge bilo kakvim lepkovima. Osim toga košuljica mora da je čista, ravna, bez prašine tj. usisana.

Košuljica ne sme da bude manje debljine od 3,5cm. Period sušenja košuljice ne sme da je kraći od 5 nedelja ukoliko nije korišćena brzovezujuća košuljica.

Parketne daščice polagati pod uglom od 45° - udvojena riblja kost.

Pre početka polaganja, parket ostaviti u prostoriji u kojoj će se ugrađivati, u originalnoj ambalaži, najmanje 48 sati pre ugradnje.

Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata (zidova, stubova i slično) moraju se ostaviti dilatacione fuge. Minimalna širina fuge je 10mm. T
emperaturne fuge treba ostavljati min. 1.5mm na 1m dužine poda. Ako postoje dilatacione fuge u podlozi na koju se polaže parket, onda se i dilatacije u parketu moraju poklapati sa tim dilatacijama.

Vezivanje parketa za podlogu tečnim lepkom vršiti tako što se lepak nanese po celoj površini podloge. Izvođač radova je dužan da se pridržava uputstava proizvođača lepka. Obavezno poštovati preporuku proizvođača o periodu između polaganja parketa i početka brušenja.

Priprema površine vrši se struganjem površine sa završnim brušenjem. Struganje (hoblovanje) se vrši do glatke i čiste površine. Posle završenog hoblovanja pod detaljno očistiti jakim usisivačima i prebrisati vlažnim pamučnim krpama. Brušenje se vrši u nekoliko faza, prvo brušenje brusnim papirom granulacije 40 ili 60, posle toga brusnim papirom granulacije 80 a zatim granulacije 120. Završno brušenje obavlja se u svim slučajevima brusnim papirom granulacije 150. Parket se fuguje specijalnom masom pre poslednje ruke brušenja. Višak mase za gletovanje obavezno odstraniti sa poda, a po stvrdnjavanju mase pod još jednom prebrusiti.

Optimalni uslovi za hoblovanje parketa su:
-temperatura vazduha 15-20˚C
-relativna vlažnost vazduha 50-60%.

Pre početka lakiranja parketa napraviti uzorak dimenzije 1.0 x 1.0m radi dobijanja saglasnosti investitora.

U zavisnosti od uputstva proizvođača laka za parket na pod se nanosi sloj grunta (impregnacija) a zatim dve "ruke" laka ili se odmah pristupa lakiranju (tri "ruke"). Prašinu od brušenja ukloniti usisivačem za prašinu. Naročito je važno da se poštuje period sušenja laka između dva sloja preporučen od proizvođača laka. Lak može biti vodeni ili poliuretanski.

Između svake ruke lakiranja, kada se lak osuši, obavezno je mašinom za poliranje (brusni papir 180)preći preko lakirane površine  i nakon toga detaljno očistiti površinu.

Prilikom lakiranja pod ne treba da bude izložen strujanju vazduha ili direktnoj sunčanoj svetlosti

Optimalni uslovi za lakiranje parketa su:
-temperatura vazduha 18-22˚C
-relativna vlažnost vazduha 65-75%.

Bojenje se vrši prema zahtevu naručioca. Vrsta sredstava za bojenje obavezno se bira prema vrsti laka, a nanosi se po uputstvu proizvođača.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Ugrađene površine se mere od granice do granice grubih građevinskih elemenata (zidova, stubova, otvora i sl.). Ne oduzimaju se površine pojedinih izbočina i stubova do 0.45m2, otvora do 0.75m2 i dilatacionih razdelnica.
www.sinisavuckovic.com
Pored hrastovog parketa kod nas se najčešće koriste bukov i jasenov parket.
Selekcija parketa se razlikuje kod različitih proizvođača, po nemačkom standardu (od višeg ka nižem) parket je klasifikovan na sledeći način:
- Ekstra (E) ili
- Natur (N) ili
- Geštrajft (G) ili
- Rustikal (R).
Kod nekih proizvođača sreće se klasa „standard“ (S)- između natur i ekstra klase i klasa „van standarda“ (VS).
Parket se proizvodi u raznim debljinama (14, 15, 16, 18, 22mm itd.), ali je osim debljine daščica važna i debljina radnog sloja (sloj koji može da se brusi u toku eksploatacije, npr kod daščica debljine 15mm radni sloj je 7mm a kod debljine 22mm - 9mm). Deblje daščice su manje elestične i zahtevaju ravniju podlogu.
Na elastičnost i deformaciju parketa utiče i dužina daščica. Deblji parket je i podložniji primanju vlage obzirom da je zaštićen sa gornje i donje strane.
Što je daščica šira manje je podložna uticaju vlage ali se lakše deformiše, zgog toga širina daščica ne treba da je više od pet debljina.)
Relativna tvrdoća drveta po Brinelu (osim od vrste drveta zavisi i od uslova u kojima je drvo raslo i vlažnosti drveta) iskazuje se u procentima prema tvrdoći hrasta za koji je uzeto da ima tvrdoću 100%.
U određenim uslovima parket treba da je zaštićen pirotehničkim ili antiseptičkim sredstvima.
Lak može biti sjajan, polumat i mat.
Parket može da se ugrađuje i na ploče od iverice (otporne na vlagu) debljine 10-18mm, isečene na kvadrate dimenzija 40x40 ili 50x50cm, fiksirane za beotnsku ili drvenu podlogu. U tom slučaju parket se za ivericu pričvršćuje lepkom i ekserima a iverica se šrafi za podlogu.