02PeskA
02PeskB
02PeskC
02PeskD
www.sinisavuckovic.com
Peskarenje

Nedavno sam na jednom projektu sastavljao predmerski opis za izradu i montažu čelične krovne konstrukcije i metodom copy-paste prepisao sa nekog projekta “Čeličnu konstrukciju ispeskirati do stepena čistoće Sa 2.5 (ISO 8501-1)”. A onda sam se zapitao šta ako me neko od ponuđača pita šta znači “Sa 2.5” ili da li mora da se postigne baš taj zadati stepen čistoće? Da li sam možda postavio zahtev kojim ću nepotrebno da poskupim izvođenje radova? Ovo me je navelo da proverim šta znači ovaj podatak…

Korozija je hemijsko-fizička pojava koja izaziva postepeno gubljenje svojstva metala usled dejstva sredine koja taj metal okružuje. Pri koroziji dolazi do promene hemijskog sastava materijala, bilo samo na površini ili u celoj masi, čime je izazvana promena čitavog niza fizičkih i hemijskih karakteristika, konstruktivnih svojstava i estetskih odlika materijala.

Međunarodni standard ISO 8501-1 opisuje četiri nivoa “stepena zarđalosti” metala koji obično postoje na čeličnim elementima. Takođe, ovaj standard opisuje određene stepene čistoće čeličnih elemenata (koje se određuju vizuelnim putem), a vrše se kao priprema čeličnih površina za bojenje. Ovaj standard vuče korene iz švedskog standarda SIS 05 59 00, pa se u nekim starijim opisima može naći poziv na ovaj standard.
Nivoi stepena zarđalosti:

Nivo A - površina čelika je pokrivena ljuspicama različite debljine koje se obrazuju na površini vruće valjanih čelika i čvrsto su vezane za površinu metala. Sastoje se od oksida gvožđa, hematita i magnetita.

Nivo B - površina čelika je počela da rđa, sa površine su počele da se odvajaju ljuspice.

Nivo C - sa površine čelika su nestale ljuspice usled zarđalosti površine, pri posmatranju golim okom vide se jamice nastale od dejstva korozije.

Nivo D - sa površine čelika su nestale ljuspice usled zarđalosti površine, pri posmatranju golim okom vidi se da su jamice od korozije zahvatile celu površinu.
Stepen čistoće postignut mlazom abraziva:

Sa 1 - Lagano čišćenje mlazom - Pri posmatranju golim okom, bez uvećanja, površina treba da je očišćena od vidljivih masti, ulja i prljavštine a takođe i od ljuspica, rđe, boje i stranih čestica koje nisu čvrsto vezane za čelični element.

Sa 2 - Temeljno čišćenje mlazom - Pri posmatranju golim okom, bez uvećanja, površina treba da je očišćena od vidljivih masti, ulja i prljavštine a takođe i od najvećeg dela ljuspica, rđe, boje i stranih čestica. Bilo kakvi ostaci nečistoće su čvrsto vezani za površinu čelika.

Sa 2.5 - Veoma temeljno čišćenje mlazom - Pri posmatranju golim okom, bez uvećanja, površina treba da je očišćena od vidljivih masti, ulja i prljavštine i od ljuspica, rđe, boje i stranih čestica. Bilo kakvi ostaci nečistoće mogu da se vide samo u tragovima u vidu mrlja i traka.

Sa 3 - Čišćenje do dobijanja izgleda “čistog” čelika - Pri posmatranju golim okom, bez uvećanja, površina treba da je očišćena od vidljivih masti, ulja i prljavštine i od ljuspica, rđe, boje i stranih čestica. Površina čelika treba da ima jednoličnu boju metala.
02Pes1
02Pes2
02Pes25
02Pes3
Priprema metalnih površina za bojenje je najvažniji segment u procesu antikorozivne zaštite. Primena najkvalitetnijih materijala, uz poštovanje svih tehnoloških zahteva procesa bojenja, ostaju skoro bez ikakvih rezultata ako se priprema podloge obavi nestručno.

Peskarenje je najefikasnijii način za čišćenje površine čelika. To je postupak pri kome se mlazom abrazivnog materijala (pesak, čelične kuglice, korund, čelični opiljci i sl.) pod pritiskom od 7 - 7,5 kg/cm2 i potrošnjom komprimovanog vazduha od 3.000 do 4.500 lit/min brusi, hrapavi ili matira površina. Posle obrade, površina se čisti usisivačem, suvim i čistim vazduhom ili čistom četkom.

Novembar, 2011