TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Sa tehničkim specifikacijama sreo sam se prvi put kada sam bio angažovan na pripremi tenderske dokumentacije u međunarodnoj kompaniji, koja je ugovorila posao projektovanja, pripreme tenderske dokumentacije i vršenju stručnog nadzora na projektu u Srbiji. Menadžment te kompanije je izričito zahtevao da projekat sadrži detaljne tehničke specifikacije, jer je to jedan od ključnih uslova za postizanje projektovanog kvaliteta izvedenih radova u okviru planiranog budžeta.

U našim projektima materijali i način izvođenja radova opisuju se u tehničkim opisima i opisima pozicija u predmerima. U ugovoru se izvođač obavezuje da radove izvodi po važećem zakonu o planiranju i izgradnji, ostalim podzakonskim aktima, pravilnicima, standardima i pravilima struke. Međutim, pravilnici i standardi su opšti, a u tehničkim specifikacijama se definišu konkretna rešenja a koliko mi je poznato, pravila struke nisu pisana.

U praksi, tehnički opisi i opisi u predmerima se često rade metodom copy-paste i samo se formalno prilažu uz projekat. U predmeru se materijali opisuju tako što su slični nekom od konkretnih proizvoda konkretnog proizvođača. Najčešće ostaje na slobodnoj volji učesnicima u projektu da procene da li je aluminijumski profil ili keramička pločica jednog proizvođača sličan konkurentnom proizvodu. O načinu vršenja kontrole, po pravilu nema ni reči.

Tehničke specifikacije obuhvataju sledeće:

- Listu domaćih i međunarodnih standarda koji se na ovu poziciju odnose;
- Opis predviđenih materijala;
- Način izvođenja radova;
- Način vršenja kontrole (uključujući i način merenja).

S druge strane, neke tehničke specifikacije koje sam imao priliku da vidim su često toliko obimne i pune (po meni) nepotrebnog teksta koji nema primenu u praksi. Izrađuju ih projektantske firme tokom niza godina i za svaki projekat ubace knjigu specifikacija (koja može da ima i više od 500 stranica) u kojoj su sve pozicije koje su oni ikada obradili, bez obzira da li te pozicije postoje na konkretnom projektu za koji se specifikacije prilažu. Ponuđač mora da ih dobro prouči pre podnošenja ponude, a za to mu je potrebno puno vremena. U suprotnom, rizikuje da pretrpi štetu ako je ponudio materijal slabijeg kvaliteta ili je propustio da u ponudu uključi radove koji su opisani u tehničkoj specifikaciji.

Moj cilj je da na sledećim stranicama pripremim što više korisnih podataka za brzo sastavljanje dovoljno preciznih, ali konkretnih i sažetih tehničkih specifikacija, bez suvišnih detalja koji nemaju praktičnu primenu u praksi.www.sinisavuckovic.com


"Jedini autoritet na gradilištu je znanje" - M. Stevović, biznismen
e-mail: sinisavuckovic2@gmail.com