Klasifikacija građevinskih materijala u
klase gorivosti (DIN 4102):

A1 - potpuno negorivi
A2 - negorivi

B1 - teško zapaljivi ali gorivi
B2 - normalno zapaljivi
B3 - lako zapaljivi
www.sinisavuckovic.com
Termoizolacija, podsetnik

U arhitektonskim detaljima i predmerskim opisima, na pozicijama termoizolacije, pored debljine sloja i vrste materijala (kamena ili staklena mineralna vuna, stiropor, tj. ekspandirani polistiren - EPS ili stirodur, tj. ekstrudirani polistiren XPS), treba još najmanje da navedemo protivpožarne karakteristike materijala i specifičnu gustinu materijala.

Ovo je kratki podsetnik koje zahteve treba da ispune termoizolacioni materijali na različitim pozicijama u projektima. Podsetnik je urađen na osnovu podataka iz kataloga renomiranih proizvođača...

Kosi krovovi:
Meke samonosive ploče kamene mineralne vune, klasa negorivosti A1, spec. gustina 30-40kg/m3

Ravni krovovi:
Tvrde ploče kamene mineralne vune, klasa negorivosti A1, spec. gustina 155-185kg/m3, pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) ≥60kPa.
Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj je debljine 40-50mm, specif. gustine 175-205kg/m3, pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) ≥70kPa a donji sloj je od mineralnih ploča spec. gustine 105-135kg/m3, pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) ≥35kPa.
Kod obrnutih krovova termoizolacija mora da bude otporna na vlagu. Ukoliko zadovoljava klasa B1 otpornosti na požar, može da se primeni ekstrudirani polistiren XPS (stirodur), specifična gustina 30-45kg/m3.

Ventilisana fasada:
Tvrde ploče kamene mineralne vune, klasa negorivosti A1, spec. gustina 80-100kg/m3, vetrozaštitna folija nije potrebna.
Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča spoljašnji sloj je spec. gustine 80-100kg/m3 a unutrašnji sloj 40-50kg/m3, takođe vetrozaštitna folija nije potrebna.
Fasade sa tankim slojem maltera (lepak na mrežici 7-9mm):
Tvrde ploče kamene mineralne vune, klasa negorivosti A1, gustina 130-160kg/m3 ili ako su u pitanju dvoslojne ploče - spoljašnji sloj je gustine 165-195kg/m3 a unutrašnji sloj oko 90-100kg/m3. Za krivolinijske fasade i fasade sa istupima, erkerima i sl. praktično je da se koriste lamele mineralne vune širine 150-200mm. Pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) treba da je oko 45kPa.... ili
Ploče od ekspandiranog polistirena EPS (stiropora), gustine 16-20kg/m3, ukoliko nema zahteva za otpornošću na požar.
Fasade sa debelim slojem maltera 30-40mm:
Ploče mineralne vune, klasa negorivosti A1,  gustine oko 90kg/m3.

Sendvič zidovi:
Lake ploče mineralne vune, klasa negorivosti A1, gustina oko 45kg/m3.

Pregradni zidovi:
Meke samonosive ploče kamene ili staklene mineralne vune, klasa negorivosti A1, spec. gustina 30-40kg/m3

Podna konstrukcija:
Tvrde ploče kamene mineralne vune, klasa negorivosti A1, za očekivana opterećenja do 3kPa spec. gustina oko 125kg/m3, pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) ≥35kPa, za očekivana opterećenja više od 3kPa, spec. gustina više od 150kg/m3, pritisna čvrstoća (10% stišljivosti) ≥50kPa... ili
Ploče od ekspandiranog polistirena EPS (stiropora), specifične gustine 20-25kg/m3, ukoliko nema zahteva za otpornošću na požar... ili
Ploče od ekstrudiranog polistirena XPS (stirodur), specifična gustina 30-45kg/m3, klasa B1 otpornosti na požar, visoke pritisne čvrstoće (10% stišljivosti), min. 100kPa (10t/m2).

Ne zaboravite da u tehničkoj specifikaciji (ili tehničkom opisu) za izolaterske radove treba navesti i druge zahteve koje termoizolacioni materijal treba da ispuni: ekološke i higijenske (zdravstvene) zahteve, koeficijent toplotne provodljivosti (λ) prema SRPS EN 12667:2008, faktor otpora difuziji vodene pare (µ) prema SRPS EN 12086:2010, otpor strujanju vazduha (r) itd.

Novembar, 2011