www.sinisavuckovic.com
Kako se obračunavaju radovi na polaganju tapeta

Nekoliko puta sam se uverio da su, čak i profesionalci koji se bave polaganjem tapeta, u zabludi kada je u pitanju način merenja izvršenih radova na ovoj poziciji. Uglavnom su uvereni da se ovi radovi obračunavaju kao i bojenje zidova, što nije sasvim tačno.

Način merenja i obračuna radova na polaganju tapeta dat je u standardu SRPS U.F2.014:1978 (Tehnički uslovi za izvođenje tapetarskih radova).

Razlika u obračunavanju količine izvršenih radova na polaganju tapeta i bojenju zidova je kod odbijanja otvora. Kod polaganja tapeta od izmerene površine ne odbijaju se otvori veličine do 1m2. Za veće otvore odbija se razlika veća od 1m2. Kod bojenja zidova od izmerene površine ne odbijaju se otvori veličine do 3m2. Za veće otvore odbija se razlika veća od 3m2. Kao otvori se smatraju prozori, vrata, plakari, pregrade, ugrađene peći i sl.

Izvođač koji nije upoznat sa ovim standardom može da se suoči sa činjenicom da mu nadzor priznaje osetno manje količine izvršenih radova, od onih koje je on smatrao da je izvršio. Da bi se ovo izbeglo, dobro bi bilo da projektant u predmerskom opisu pozicije polaganja tapeta, navede i način obračuna, barem ovog osetljivog dela koji se odnosi na odbijanje otvora.

Novembar, 2011