Projektovanje čeličnih konstrukcija sa protivpožarnom zaštitom

Kod objekata sa krovnom konstrukcijom od čeličnih profila, projektanti pri izboru profila treba da imaju u vidu i protivpožarnu zaštitu krovne konstrukcije. Posebno ako se protivpožarna zaštita vrši ekspandirajućim intumescentnim premazima (u praksi se naziva i pp boja) što je najčešći i verovatno najjeftiniji način protivpožarne zaštite čelika. Evo kako...

U glavnom projektu zaštite od požara (ranije - protivpožarni elaborat) definiše se stepen otpornosti na požar objekta po standardu SRPS U.J1.240. Stepen otpornosti na požar objekta (SOP) definiše i stepen otpornosti na požar pojedinih elemenata (konstrukcije) objekta. Najčešće su objekti u klasi SOP III ili SOP IV i tada se krovna konstrukcija štiti od požara na 30 minuta. Za klasu objekta SOP II krovna konstrukcija se od požara štiti 15 minuta a za klasu SOP V - 60 minuta. Arhitekte mogu da utiču na svrstavanje objekta u klasu stepena otpornosti na požar saradnjom sa projektantom glavnog projekta zaštite od požara.

Treba biti obazriv i voditi računa da li se čelična krovna konstrukcija nalazi na putu evakuacije. U tom slučaju se za SOP II i III štiti na 30 minuta, za SOP IV na 60 minuta, a za SOP V na 90 minuta.

Od vremena na koje se štiti čelična konstrukcija od požara i faktora preseka čeličnih profila zavisi potrebna debljina sloja intumescentnog premaza. Od debljine sloja zaštite zavisi cena protivpožarne zaštite, estetski izgled zaštićenog profila i potrebno vreme da se zaštita uradi (proizvođači materijala daju ograničenja koja debljina premaza sme da se nanese u jednom sloju).

Faktor preseka čeličnih profila je odnos obima i površine preseka profila i čita se iz tablica ili izračunava. Što je faktor preseka veći, to je potrebna veća debljina zaštitnog preseka. Što je veća debljina zida profila - manji je faktor preseka. Tu je mesto gde arhitekte treba da sarađuju sa projektantom konstrukcije da bi zajedno definisali čeličnu konstrukciju, optimalnu po pitanju utrošenog čelika i protivpožarne zaštite. Neke profile, sa tankim zidovima, nije ni moguće zaštititi na 60 ili 90 minuta jer bi sloj intumescentnog premaza bio toliko veliki da proizvođači materijala ne preporučuju takvu zaštitu i nemaju atest za takav slučaj.

Skrećem pažnju da ukoliko je fasadna konstrukcija od čeličnih profila koji se štite intumescentnim premazima, sve ovo treba takođe razmatrati na sličan način.

Mart, 2014
www.sinisavuckovic.com