Šta očekuje izvođača na velikim projektima


Velikim projektima obično upravlja tim ljudi sa vođom tima - Projekt menadžerom ili na Fidic ugovorima - Fidic inženjerom. Često su ovo međunarodne kompanije koje imaju uspostavljene standardne procedure za upravljanje projektima.

Mnogi izvođači su navikli da izvode radove na projektima gde odluke za investitora donosi jedan čovek, sa njim se direktno komunicira, najčešće usmeno. Od pisanih dokumenata ostaju dokumenti obavezni po zakonu: građevinski dnevnik, građevinska knjiga i situacije.

Izvođači koji podnose ponudu za izvođenje radova na velikim projektima treba da znaju da će se od njih zahtevati da poštuju procedure koje će zahtevati angažovanje dodatnog broja inženjera. Ovi inženjeri treba da se podjednako dobro snalaze i među papirima i na gradilištu. Troškovi koje izvođač ima na projektu zbog sprovođenja različitih procedura na projektu može i ne mora da bude pomenuto u predmeru radova (u poglavlju preliminary and general - P&G). U svakom slučaju izvođača to košta i te troškove on treba da planira kada daje ponudu. U nastavku nabrajam osnovne pojmove sa kojima se svakodnevno sreću učesnici na ovakvim projektima:

Method statement - Pre izvođenja radova na pojedinim pozicijama od izvođača će se tražiti da dostavlja method statement ili metodologiju izvođenja radova. Ovo nije ništa komplikovano i najbolje je da za izvođača ovo rade specijalizovani podizvođači na određenim pozicijama (naravno, pod kontrolom izvođača), neposredno pre podugovaranja radova, kada definitivno znaju koje materijale će koristiti na konkretnoj poziciji. Obrazac za sastavljanje method statement-a može da bude isti kao obrazac za sastavljanje tehničkih specifikacija: 1. Relevantni standardi, 2. Materijali koji se upotrebljavaju na predmetnoj poziciji, 3. Način izvođenja radova i 4. Način vršenja kontrole. Važno je da izvođač kasnije zaista izvodi radove kako je dao u metodologiji.

Submittal-i - Na projektu će verovatno postojati procedura za odobrenje materijala i opreme koja će se ugrađivati na projektu. Sastavljanje submitala (podnesaka) i obezbeđivanje uzoraka je na velikim projektima obiman posao za izvođača, traži spretne ljude i treba ga početi na vreme. Pozitivno rešen submital je uslov za nabavku materijala ili podugovaranje izvođenja radova, u suprotnom izvođač rizikuje da mu izvedeni radovi budu odbijeni. Uz predloge materijala treba dostaviti i relevantne sertifikate koji će kasnije biti korišćeni za tehnički prijem i tehnički prijem požarnoj policiji, tj. Sektoru za vanredne situacije MUPa.

RFI (Request for information) - Sva pitanja u vezi razjašnjenja projekta dostavljaju se pisano, obično na standardnom formularu Projekt menadžment kompanije, sa prilozima.

RFP (Request for proposal) - Projekt Menadžer ili Fidic inženjer će kroz ovaj (standardni) obrazac zahtevati od izvođača dodatnu ponudu za naknadne radove.

RFI (Request for Inspection) - Izvođač će morati da po izvršenoj poziciji pozove Projekt menadžera ili stručni nadzor da pregledaju izvršene radove i o tome sastave zapisnik na standardnom formularu.

Non confirmation report - U slučaju da Projekt menadžer ii Fidic inženjer smatra da određeni radovi nisu izvedeni kako bi trebalo, on će izdati ovaj dokumet sa uputstvima za dalje ponašanje. Izvođač treba da odgovori, da li prihvata tvrdnje Projekt menadžera i plan aktivnosti kako da se neusaglašenosti otklone.

VO (Variation order) - Izmena ugovora, najčešće na standardnom formularu Projekt menadžment kompanije sa prihvaćenom ponudom ili drugim obrazloženjem u prilogu. Izmena može da se odnosi na vrednost ugovora, rok za završetak radova ili na oboje.

Dinamika izvođenja radova - Izvođač će verovatno još kao prilog ponudi morati da dostavi grubu dinamiku. Po ugovaranju od njega će se tražiti detaljna dinamika a sasvim sigurno i planovi za nedelju dana ili dve nedelje unapred. Ako je Projekt menadžer baš detaljan i plan aktivnosti na gradilištu za sutrašnji dan.

Dnevni izveštaj (Daily report) - Iako po domaćem zakonu Izvođač mora da vodi građevinski dnevnik, od njega će se verovatno tražiti da dostavlja dnevni izveštaj (sa fotografijama). Ovaj izveštaj se obično radi na standardnom obrascu Projekt menadžment kompanije i uglavnom sadrži podatke koji se inače unose u građevinski dnevnik.

Mesečni izveštaj (Monthly report) sadrži podatke o dinamici izvedenih radova, ispostavljenim situacijama, usvojenim izmenama ugovora itd.

Sastanci, sastanci i sastanci - dnevni, sedmični, sastanci koordinacije, sastanci sa projektantima, sastanci sa investitorima, sastanci sa isporučiocima, specijalizovanim  firmama itd. Izvođači treba da računaju na to da treba da imaju kompetentne ljude koji će da prisustvuju ovim sastancima. Izvođač treba uvek da insistira na zapisnicima sa sastanaka, po cenu da ih sam pravi.

Mail-ovi, mail-ovi i mail-ovi - Moderna shvatanja upravljanja projektom podrazumevaju da učesnici na projektu budu maksimalno informisani o što više pitanja. Time se i odgovornost delom prebacuje sa sebe na ostale učesnike. Zbog toga će u većini mail-ova u „cc“-u biti nekoliko ljudi iz projekt menadžment tima, investitora, izvođača, podizvođača, stručnog nadzora. Zbog toga će Projekt menadžer ili Fidic inženjer i Odgovorni izvođač radova dobijati oko 100 mail-ova dnevno a ostali učesnici oko 50. Treba računati da će svakom od njih biti potrebno bar 1-2h dnevno za čitanje pošte i odgovaranje na manji broj pisama.

Safety (bezbednost na gradilištu) - Ovo pitanje će menadžment kompaniji biti na prvom mestu i zahtevaće posebnu administraciju, ali je to uglavnom već regulisana domaćim zakonom, tj. za bezbednost na radu već postoji obaveza izvođača da imenuje lice sa odgovarajućim kvalifikacijama.

Izvođač mora redovno i sistematično da vodi arhivu ovih dokumenata. Veliki broj ovih dokumenata će zatrebati u nekom trenutku, ne samo završne verzije već i radne verzije, prepiska, odbijeni predlozi itd.

Projekt menadžera domaći zakoni prepoznaju samo kao predstavnika investitora i on ne isključuje postojanje stručnog nadzora. Zbog toga na projektima mora da postoji stručni nadzor po domaćem zakonu, prema kome izvođač mora da ispuni standardne obaveze.

I na kraju, izvođač je ipak jedini odgovoran za izvedene radove, rok, cenu i kvalitet. Postojanje  menadžment kompanije ne pruža mu alibi za bilo koji propust u izvođenju radova. Klasičnom izvođaču često će procedure da izgledaju preobimne, nepotrebne itd. ali je bolje za njega da ih odmah prihvati kao nešto što je obaveza po ugovoru i da sam pronađe način kako će da ih ispuni da obe strane budu zadovoljne. Spretni izvođač može i dalje da telefonom reši neka pitanja umesto da organizuje sastanak, ali o tome treba da napravi zapisnik i prosledi ga na više adresa. Izvođač takođe može da pozove projektanta i usmeno razjasni šta je potrebno, ali to treba da prati i zvanični zahtev koji Projekt menadžer  prosleđuje projektantu, projektant vraća menadžeru, on vraća izvođaču. Kako sve to izgleda zavisiće mnogo i od iskustva Projekt menadžera i njegovog osećaja za lokalnu praksu. Iako su procedure u međunarodnim kompanijama standardne, one ne mogu da se jednako primenjuju u Nemačkoj, Rusiji, Africi, kod nas. 

Oktobar, 2014
www.sinisavuckovic.com