Klasifikacija materijala po ponašanju u požaru po SRPS EN 13501-1 i SRPS EN 13501-2

Materijali se po reakciji u požaru, po standardu SRPS EN 13501-1 dele na sledeće kategorije:

A1 - negorivi materijali
A2 - negorivi materijal
B - teško gorivi materijal
C - teško gorivi materijal
D - normalno gorivi materijal
E - normalno gorivi materijal
F - neklasifikovani (lako gorivi) materijali

Za podne obloge se dodaje oznaka FL (BFL, CFL, DFL itd.)

Prema tome da li materijal u požaru oslobađa dim, klasifikuje se kao:

s1 - malo ili nimalo dima;
s2 - srednja količina dima;
s3 - puno dima.

Da li materijal u požaru oslobađa čestice i/ili kapljice koje gore i otpadaju sa materijala pokazuju oznake:

d0 - nema kapljica u periodu od 10 minuta;
d1 - kapljice se formiraju u periodu od 10 minuta ali ne gore i otpadaju više od 10 sekundi;
d2 - materijali koji ne spadaju u klasu d0 i d1.

Po standardu SRPS EN 13501-2 otpornost elementa (zida, vrata itd.) u požaru se definiše oznakama REI 30, EI 90 i sl. pri čemu broj označava minimalno vreme u kome materijal zadržava karakteristike označene slovima:

R - element ne sme da izgubi mehaničke (statičke) osobine;
E - nije dozvoljen prodor plamena kroz element;
I - temperatura na strani koja nije izložena požaru ne sme da se poveća za više od 140ºC (mereći srednju vrednost) i ne sme da bude veća od 180ºC na bilo kojem delu.

Oktobar, 2014
www.sinisavuckovic.com