TEHNIČKE SPECIFIKACIJE U IZVOĐAČKIM PROJEKTIMA

Prvi korak na realizaciji svakog (pa i gradevinskog) projekta je ugovaranje. Od toga kako se ugovori projektovanje, izvodenje radova, nabavka materijala i opreme ili konsultantske usluge, u mnogome ce zavisiti i celokupni uspeh projekta. Nesporazumi koji se dešavaju na relacijama investitor - projektant - izvodac - nadzor  najcešce su posledica nerazumevanja, a ne zle namere. Pre pocetka posla sve ukljucene strane su se dogovarale i dogovorile o svim pitanjima. Pa ipak, ispalo je da je investitor želeo jedno, projektant predvideo nešto drugo a izvodac planirao da radove izvede onako kako je on shvatio dogovor.

Pitanja oko kojih nastaju sporovi su razlicita. Ako je nerazumevanje nastalo po pitanjima rokova za završetak radova, nacinu i dinamici placanja i sl. onda znaci da ova pitanja nisu dobro definisana u Opštim uslovima koji su sastavni deo Tenderske dokumentacije a zatim i Ugovora. Ali, ako je spor nastao jer Investitor smatra da Izvodac nije ugradio materijal onih karakteristika i na nacin kako je to definisano projektom, onda odgovor zašto je do toga došlo treba potražiti u Tehnickim specifikacijama, koje su i glavni predmet interesovanja ovog web site-a.

Sa tehničkim specifikacijama sreo sam se prvi put kada sam bio angažovan na pripremi tenderske dokumentacije u međunarodnoj kompaniji, koja je ugovorila posao projektovanja, pripreme tenderske dokumentacije i vršenju stručnog nadzora na projektu u Srbiji. Menadžment te kompanije je izričito zahtevao da projekat sadrži detaljne tehničke specifikacije, jer je to jedan od ključnih uslova za postizanje projektovanog kvaliteta izvedenih radova u okviru planiranog budžeta.

Tehnicke specifikacije su deo glavnih projekata (u ovom slucaju arhitektonskog dela). U našim projektima materijali i način izvođenja radova opisuju se u tehničkim opisima i opisima pozicija u predmerima. U ugovoru se izvođač obavezuje da radove izvodi po važećem zakonu o planiranju i izgradnji, ostalim podzakonskim aktima, pravilnicima, standardima i pravilima struke. Međutim, pravilnici i standardi su opšti, a u tehničkim specifikacijama se definišu konkretna rešenja, a koliko mi je poznato, pravila struke nisu pisana. U praksi, tehnički opisi i opisi u predmerima se često rade metodom copy-paste i samo se formalno prilažu uz projekat. U predmeru se materijali opisuju tako što su slični nekom od konkretnih proizvoda konkretnog proizvođača. Najčešće ostaje na slobodnoj volji učesnicima u projektu da procene da li je aluminijumski profil ili keramička pločica jednog proizvođača sličan konkurentnom proizvodu. O načinu vršenja kontrole, po pravilu nema ni reči.

S druge strane, neke tehničke specifikacije koje sam imao priliku da vidim su često toliko obimne i pune (po meni) nepotrebnog teksta koji nema primenu u praksi. Izrađuju ih projektantske firme tokom niza godina i za svaki projekat ubace knjigu specifikacija (koja može da ima i više od 500 stranica) u kojoj su sve pozicije koje su oni ikada obradili, bez obzira da li te pozicije postoje na konkretnom projektu za koji se specifikacije prilažu. Ponuđač mora da ih dobro prouči pre podnošenja ponude, a za to mu je potrebno puno vremena. U suprotnom, rizikuje da pretrpi štetu ako je ponudio materijal slabijeg kvaliteta ili je propustio da u ponudu uključi radove koji su opisani u tehničkoj specifikaciji.

Tehničke specifikacije obuhvataju sledeće:

- Listu domaćih i međunarodnih standarda koji se na ovu poziciju odnose;
- Opis predviđenih materijala;
- Način izvođenja radova;
- Način vršenja kontrole (uključujući i način merenja).

Dobrim tehnickim specifikacijama propisano je od strane projektanta šta ce i kako biti ugradeno na projektu. Za investitore je ovo važno jer je izbor materijala i kvalitet izvodenja radova definisan projektom, izvodacima jer su ponudili upravo ono što se od njih zahteva i što su nudili i ostali ponudaci i na kraju, nadzoru, jer zna šta i kako treba da kontroliše u toku izvodenja radova.

Moj cilj je da na ovom web site-u pripremim što više korisnih podataka za brzo sastavljanje dovoljno preciznih, ali konkretnih i sažetih tehničkih specifikacija, bez suvišnih detalja koji nemaju praktičnu primenu u praksi. Imajte u vidu da tehničke specifikacije na ovom site-u nisu gotovi tekstovi koji mogu da se kopiraju. Sve što je navedeno u tekstovima treba da proverite da li važi za vaš projekat.

Svi predlozi i pomoc na izradi ovog site-a su dobrodošli. Ukoliko neko smatra da je u tekstovima objavljenim na ovom site-u povredeno njegovo autorsko ili bilo koje drugo pravo, molim da mi se javi i sporni sadržaj ce odmah biti uklonjen.
www.sinisavuckovic.com

email: sinisavuckovic2@gmail.com