IZRADA I MONTAŽA FASADNE ALUMINIJUMSKE STOLARIJE

Pozicija obuhvata izradu i ugradnju fasadnih pozicija od aluminijumskih profila sa ispunom od stakla i obradu spojnica između elementa i obrađenog zida sa spoljašnje i unutrašnje strane. Pozicija ne obuhvata ugradnju okapnica sa spoljašnje strane i prozorskih klupica sa unutrašnje strane. Zid zavese nisu predmet ove tehničke specifikacije.


1.Relevantni standardi

SRPS EN ISO 13789:2013 - Toplotne karakteristike zgrada - Koeficijent gubitka toplote pri prolazu - Metoda proračuna

SRPS EN 12207:2008 - Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Klasifikacija

SRPS EN 12208:2008 - Prozori i vrata - Otpornost prema propuštanju vode - Klasifikacija

SRPS EN 12210:2009 - Prozori i vrata - Otpornost prema opterećenju od vetra - Klasifikacija

SRPS EN 12400:2008 Prozori i vrata - Mehanička postojanost - Zahtevi i klasifikacija

SRPS EN 12519:2008 Prozori i vrata - Terminologija

SRPS EN 1191:2014 Prozori i vrata - Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - Metoda ispitivanja

SRPS EN 12046-1:2008 Sile otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanja - Deo 1: Prozori

SRPS EN 12046-2:2008 Sile otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanja - Deo 2: Vrata

SRPS EN 1192:2008 Vrata - Klasifikacija zahteva za čvrstoću

SRPS EN 12258-1:2011 Aluminijum i legure aluminijuma - Termini i definicije - Deo 1- Opšti termini

SRPS EN 755-1:2008 Aluminijum i legure aluminijuma - Šipka, cev i profili dobijeni presovanjem istiskivanjem - Deo 1: Tehnički zahtevi za kontrolisanje i isporuku

SRPS EN 12206-1:2010 Boje i lakovi - Prevlake aluminijuma i legura aluminijuma za primenu u arhitekturi - Deo 1: Prevlake na bazi praškastih boja

SRPS EN 13115:2008 Prozori - Klasifikacija mehaničkih svojstava - Vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja

SRPS EN 13420:2013 Prozori - Ponašanje između različitih klimatskih uslova - Metoda ispitivanja


SRPS EN 14351-1:2011 Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Deo 1: Karakteristike prozora i spoljašnjih vrata ne uključujući otpornost na požar i/ili propuštanje dima

EN 20140 - Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements

SRPS EN 1294:2008 Krila vrata - Određivanje ponašanja pri promenama vlažnosti u uzastopno jednoličnim klimatskim uslovima

SRPS EN 947:2009 Okretna vrata - Utvrđivanje otpornosti prema vertikalnom opterećenju

SRPS EN 948:2008 Okretna vrata - Određivanje otpornosti na statičko uvijanje

SRPS EN 950:2008 Krila vrata - Određivanje otpornosti na udar tvrdim telom

SRPS EN 951:2008 Krila vrata - Metoda merenja visine, širine, debljine i pravouglosti

SRPS EN 952:2008 Krila vrata - Opšta i lokalna pravost - Metoda merenja


SRPS EN 13126-1:2009 - Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 1: Zajednički zahtevi za sve vrste okova

SRPS EN 13126-8:2009 Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 8: Okovi za okretno nagibne, nagibno okretne i okretne prozore

SRPS EN 12209:2009 Građevinski okovi - Brave - Brave i prihvatne ploče sa mehaničkim pokretanjem - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1906:2014 Građevinski okovi - Kvake i ručke za vrata - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1935:2009 Građevinski okovi - Spojnice (šarke) sa jednom osovinom - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 12051:2009 Građevinski okovi - Zasuni za prozore i vrata - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1670:2009 Građevinski okovi - Otpornost na koroziju - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 12365-1:2009 Građevinski okovi - Zaptivke i zaptivni profili za vrata, prozore, zastore i zid zavese - Deo 1: Zahtevi za performanse i klasifikacija


SRPS EN 1279-1:2011 Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Deo 1: Opšta načela, dimenzionalne tolerancije i pravila za opis sistema

SRPS EN 12600:2011 Građevinsko staklo - Ispitivanje klatnom - Metoda ispitivanja udarom i klasifikacija ravnog stakla

SRPS EN 673:2011 Građevinsko staklo - Određivanje prenosa toplote (U-vrednosti) - Metoda proračuna

SRPS EN 410:2011 Građevinsko staklo - Određivanje svetlosnih i solarnih karakteristika stakla

SRPS EN 14449:2011 Građevinsko staklo - Laminatno staklo i laminatno sigurnosno staklo - Vrednovanje usaglašenosti/ Standard za proizvod


SRPS EN ISO 3506-1:2012 Mehanička svojstva korozionootpornih nerđajućih čeličnih delova za pričvršćivanje - Deo 1: Vijci i usadni vijci

SRPS EN ISO 3506-2:2012 Mehanička svojstva korozionootpornih nerđajućih čeličnih delova za pričvršćivanje - Deo 2: Navrtke


2. Opis predviđenog materijala

Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije.

Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789).

Pre izrade pozicija dostaviti radioničke crteže Stručnom nadzoru na saglasnost.

Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće zahteve:

Minimalna zvučna izolacija: Rw ≥ 26dB (ponderisana zvučna izolacija)
Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207
Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema SRPS EN 12208
Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 4
Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - klasa 4
Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 3
Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 prema SRPS ENV 1627

Završna obrada i boja aluminijumskih profila i vrsta stakla treba da je u skladu sa projektom -. šemama.

Debljina eloksaže (anodna oksidacija) treba da je približno 20μ a plastifikacije (elektrostatska pulverizacija) 50 - 70µ, boje treba da su otporne na UV zračenje.

Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom.

Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala.

U skladu sa SRPS EN 13126-8 garnitura za otvaranje treba da je klasifikovana kao:

Oznaka 1, frekvencija korišćenja - nema zahteva
Oznaka 2, izdržljivost - klasa 4
Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa projektovanim
Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva
Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva
Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4
Oznaka 7, otpornost na provalu - nema posebnih zahteva
Oznaka 8, tip mehanizma - u skladu sa projektom
Oznaka 9, dimenzija testiranog prozora - nema posebnih zahteva

U skladu sa SRPS EN 1906 kvake i ručke za vrata treba da su klasifikovane na osnovu 8 parametara minimalno kao:

Oznaka 1, frekvencija korišćenja - min. klasa 3
Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7
Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa projektovanim
Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva
Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva
Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4
Oznaka 7, otpornost na provalu - nema posebnih zahteva
Oznaka 8, tip - nema posebnih zahteva

Šarke se po SRPS EN 1935 klasifikuju na osnovu 8 parametara, minimalni zahtevi su:

Oznaka 1, frekvencija korišćenja - klasa 2 (srednja) ili 3 (visoka-heavy)
Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7
Oznaka 3, masa krila - u skladu sa projektovanim
Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva
Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva
Oznaka 6, otpornost na koroziju - klasa 4
Oznaka 7, sigurnost - nema posebnih zahteva
Oznaka 8, klasa na osnovu broja otvaranja i mase krila - od 8 - 14

Na okovu, šarkama, ručicama i sl. treba da je obeležen naziv proizvođača i oznaka proizvoda.

Ankeri za fiksiranje elemenata treba da su čelični pocinkovani ili od prohroma (u skladu sa SRPS EN 3506-1 i SRPS EN 3506-2).

Ugradnju vršiti bez slepih štokova.


3. Način izvođenja radova

Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima smetnji za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova da obavesti Stručni nadzor.

Aluminijumske profile spajati ugaonom presom - štipanjem. Predvideti odvod kondenza iz profila na najnižem horizontalnom profilu.

Dozvoljena odstupanja izrađenog elementa u odnosu na radionički crtež je ±1.5mm.

Dimenzije stakla treba da su barem 2mm sa svake strane manje od okvira u koji se ugrađuje.

Elementi na istoj fasadi, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije, treba da su u istoj ravni a vertikalne i horizontalne ivice u istim pravcima.

Ako se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, treba da su zaštićeni od padavina i direktne sunčeve svetlosti, u vertikalnom položaju i obavezno na podlošci od drveta ili sl. materijala (nikako direktno na betonu, cem. košuljici ili sl.). Voditi računa da uglovi uskladištenih okvira ostanu pravi.

Minimalna temperatura u vreme ugradnje fasadnih elemenata treba da je +5ºC.

Ukoliko nije drugačije definisano projektom, ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom položaju. Voditi računa da se neostakljeni element ne deformiše prilikom ugradnje, po ugradnji proveriti da li su uglovi ugrađenog prozora ili vrata 90º.

Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je max. 150mm.

Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju za objekat maksimalno na svakih 700mm. Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne treba da je veće od 150mm. Ako to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode.

Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom. Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje strane hidro- i parozolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u projektu. Ako je predviđeno projektom, ugraditi sa unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Ukoliko se za zaptivanje spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za unutrašnje spojnice.

Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz aluminijumskog profila i obezbediti da se ova količina vode kontrolisano odvodi.

Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju.

Voditi računa da ivice stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima).

Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i odvoda kondenza. Nije dozvoljeno da staklo dodiruje falc aluminijumskog profila. Širina podloški treba da je min. 2mm šira od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5m - do 150mm.

Ukoliko se špaletne malterišu posle ugradnje prozora i vrata, profile i staklo zaštititi od prljanja malterom (naročito profile od eloksiranog aluminijuma koje malter trajno oštećuje). Čim prestane opasnost od oštećenja profila od maltera i molerskih radova, skinuti zaštitnu traku.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da li su elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, naročito zaptivna masa po ivicama termopan stakla.

Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto fiksiran za objekat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.). Otvoreno krilo mora da  ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom položaju. Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski elementi (zastori, mrežice protiv komaraca i sl.).

Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugrađena okapnica (spolja) i prozorska klupica (unutra).

Proveriti da li je visina parapetnog zida na prozorima u skladu sa propisima, u suprotnom zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi bezbednosti.

Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom, i obrađenim spojnicama.

Oktobar, 2014
www.sinisavuckovic.com
Na većim projektima uneti i zahtev da se izradi uzorni prozor.
Za pojašnjenje o klasifikovanju proizvoda po standardima EN 13126-8, EN 1906 i EN 1935, na internetu mogu da se pronađu različiti dokumenti kada se na Google-u otkuca oznaka standarda practice guide.
Ako su projektom predviđeni slepi štokovi oni treba da su pocinkovani a između aluminijumskih profila i slepih štokova treba da su postvaljeni plastični distanceri.