IZRADA CEMENTNIH KOŠULJICA

Ova tehnička specifikacija se odnosi na ugradnju cementnih košuljica bez podnog grejanja koje se kasnije pokrivaju podnim oblogama kao što su keramika, kamen, itisoni, parket, laminati.

1. Relevantni standardi

SRPS EN 13318:2011 Materijal za estrihe i podni estrisi - Definicije

SRPS EN 13813:2009 Materijal za estrihe i estrisi za podove - Materijal za estrihe - Svojstva i zahtevi

SRPS EN 13892-1:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 1: Uzorkovanje, izrada i nega uzoraka za ispitivanje

SRPS EN 13892-2:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 2: Određivanje čvrstoće pri savijanju i pritisku

SRPS EN 13892-3:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 3: Određivanje otpornosti na habanje prema Bemeu

SRPS EN 13892-4:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 4: Određivanje otpornosti na habanje - BCA

SRPS EN 13892-5:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 5: Određivanje otpornosti na habanje od kotrljanja točka po nosećem sloju podnog estriha

SRPS EN 13892-6:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 6: Određivanje površinske tvrdoće

SRPS EN 13892-7:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 7: Određivanje otpornosti na habanje od kotrljanja točka po podnom estrihu preko podne obloge

SRPS EN 13892-8:2011 Metode ispitivanja estriha za podove - Deo 8: Određivanje čvrstoće veze

SRPS EN 197-1:2013 Cement - Deo 1: Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za obične cemente


2. Opis predviđenog materijala

Košuljice izraditi i ugraditi od gotovog materijala koji se na gradilište isporučuje u džakovima ili spravljanjem na gradilištu.

Debljina košuljice treba da je u skladu sa projektom. Košuljica na izolacionom sloju (plivajuća košuljica) ne treba da je manja od 40mm i veća od 80mm. Za veće i manje debljine obezbediti saglasnost stručnog nadzora. Debljina košuljice treba da je 3x veća od dimenzija najvećeg zrna.

Prema zahtevima za čvrstoću na pritisak i na savijanje, gotove košuljice treba da su svrstane u klasu CT-C35-F5 u skladu sa SRPS EN 13813.

Nema posebnih zahteva za otpornost na habanje i otpornost na smrzavanje.

Za košuljice koje se spravljaju na gradilištu izvođač treba da dostavi recepturu i tehnologiju izrade mešavine za izradu košuljice stručnom nadzoru na odobrenje. Izvođač je odgovoran za to da čvrstoća na pritisak i savijanje košuljice zadovolje gore navedene zahteve.

Nije dozvoljeno korišćenje cementa bez podataka o glavnim sastojcima ili uverenja o usaglašenosti proizvoda.

Košuljice armirati armaturnom mrežom Q131 (150x150mm, Ø5mm, za košuljice min. debljine 5cm), šulc pletivom ili vlaknima (fibrinom, ako se košuljica ne polaže preko zvukoizolacionog sloja, u skladu sa uputstvima proizvođača vlakana i recepturom i tehnologijom izrade košuljice). Za korišćenje šulc pletiva potrebna je saglasnost stručnog nadzora uz prethodno dostavljeni atest.

PE folija koja je podloga ispod košuljice treba da je minimalne debljine 0.1mm.


3. Način izvođenja radova

Ako se zidovi u prostoriji malterišu, malterisanje izvesti pre izrade cementne košuljice i to do ab podne ploče.

Kada se košuljica radi preko zvukoizolacionog sloja košuljicu odvojiti od zidova slojem istog materijala debljine 1-2cm. U tom slučaju preko zvukoizolacionog materijala položiti PE foliju. Ako se košuljica izliva preko starih betona koristiti sredstva za bolje prijanjanje (S/N veza). 

Noseća podloga treba da bude ravna da ne bi došlo do oscilacija u debljini košuljice. Ako su na podlozi postavljene cevi one moraju da budu čvrsto vezane za podlogu.

Temperatura u prostoriji u kojoj se izvodi košuljica treba da je viša od +5ºC.  Materijal za izradu košuljica obavezno mešati mašinski.

Pre početka ugradnje košuljice laserskim aparatima ili priborom za razmeravanje visinskih kota obeležiti visinske kote (vagres) na obimne zidove. Materijal za izradu košuljice mašinski izneti u prostoriju odmah nakon mešanja (gumenim crevima i dispenzerima, voditi računa da gumena creva ne oštete izvedene radove), višak materijala skinuti do tražene visine a zatim košuljicu pažljivo izravnati a zatim glačati ravnim tanjirom (helikopterom) Ø560 - 600mm (nije dozvoljeno prskanje vode na košuljicu u toku glačanja). Nije dozvoljena naknadna obrada košuljice cementom.

Prividne (do polovine debljine košuljice) fuge u cementnoj košuljici izraditi tako da veličina polja ne prelazi 25m2. Dilatacione fuge (prekid po celoj debljini košuljice) izvesti obavezno iznad fuga u armirano betonskoj konstrukciji. Na mestima dilatacionih fuga treba prekinuti i armaturu.

Armaturna mreža treba da je odignuta od poda (na podmetačima) tako da se nalazi u srednjoj zoni košuljice.

Mladu košuljicu zaštititi od promaje i direktnih sunčanih zraka (ne folijama) najmanje 7 dana. PE folijama štititi košuljicu samo od prebrzog sušenja na velikim temperaturama (ne polivati vodom). Nije dozvoljeno prisilno isušivanje košuljice grejanjem prostorije bez dozvole i kontrole stručnog nadzora (preporučuje se da se uz grejanje prostorije koriste isušivači vazduha).

Dozvoljeno hodanje po izrađenoj košuljici treba da je u skladu sa preporukama tehnologa koji je sastavio recepturu, ali ne manje od 3 dana, a opterećenje građevinskim materijalom i opremom ne pre 7 dana (ako nisu u pitanju brzovezujuće košuljice).


4. Način vršenja kontrole i merenje

Za sve materijale koji se koriste za izradu košuljice dostaviti izveštaje o ispitivanju (ateste).

U toku izvođenja radova izraditi uzorke od materijala dopremljenog ili spravljenog na gradilištu za izradu košuljice, za ispitivanje u nezavisnoj laboratoriji (epruvete dim. 4x4x16cm ili drugih dimenzija ako to zahteva laboratorija) na čvrstoću na pritisak i savijanje, ne manje od tri uzorka na 500m2 površine na kojoj se ugrađuje košuljica.

Nakon završetka košuljice proveriti visinu košuljice na osnovu obeleženih visinskih kota (vagresa) na obimnim zidovima i ravnoću košuljice libelom (vaser vagom) najmanje dužine 2m. Nije dozvoljeno odstupanje od projektovane visine košuljice više od ±1mm. Ukoliko se pojave veća odstupanja primeniti mere za sanaciju uz saglasnost stručnog nadzora.

Pozicija se obračunava po m2 stvarno ugrađene košuljice.

Avgust, 2014
www.sinisavuckovic.com
Oznaka C35 - Pritisna čvrstoća posle 28 dana min. 35N/mm2 (Mpa).
Oznaka F5 - Zatezna čvrstoća posle 28 dana min. 5N/mm2(Mpa).
Košuljice klase čvrstoće na pritisak C20 i C25 koriste se pretežno u stambenoj izgradnji.
Cement klase CEM I je čist portland cement, a cementi klase CEM II sa dodatnim slovnim oznakama su cementi sa dodacima krečnjaka, škriljca, zgure visokih peći i sl. i u principu su pogodni za izradu cementnih košuljica. Cementni mogu biti klase čvrstoće 32.5, 42.5 ili 52.5. Sadržaj cementa je uobičajeno 300kg/m3.
Masa mreže Q131 je oko 2.12kg/m2, a šulc pletiva Ø2mm, okca 50x50mm oko 1kg/m2.
Mreže treba da su izrađene od čelika sa čvrstoćom pri zatezanju
≥500Mpa.