IZRADA I UGRADNJA DEKORATIVNIH ELEMENATA OD GIPSA


1.Relevantni standardi

SRPS B.C1.030 (1967) Građevinski gips

SRPS B.C8.032 (1967) Građevinski gips - Uzimanje uzoraka i metode hemijskog ispitivanja


2. Opis predviđenog materijala

Za izradu elemenata koristiti modelarski gips. Po standardu SRPS.B.C1.030 materijal mora da zadovolji sledeće karakteristike:

- Finoća mliva mora biti takva da pri prosejavanju na situ veličine okaca 0.2mm ostaje najviše 1%    ostatka. Na situ veličine okaca 0.75mm ne sme biti ostatka.
- Početak vezivanja treba da je ne manji od 5 minuta.
- Kraj vezivanja treba da je ne manji od 10 i ne veći od 25 minuta.
- Čvrstoća na savijanje treba da je (posle 7 dana) najmanje 2N/mm2 (20Kp/cm2)
- Čvrstoća na pritisak  treba da je (posle 7 dana) najmanje 3.5N/mm2 (35Kp/cm2)

Izrada modela za livene elemente nije predmet ove tehničke specifikacije. Modele dostavlja projektant ili investitor i mogu biti od gipsa, gline, kamena, plastike i sl.

Za izradu kalupa za livene elemente koristiti silikonske gume za izradu kalupa duge trajnosti, sa pojačanom otpornošću na kidanje. Po završetku radova kalupi ostaju vlasništvo investitora.

Lepak treba da je na gipsanoj bazi, da se isporučuje u prahu i da je od proizvođača naznačen da je za ovu namenu.

Za dodatno fiksiranje elemenata od gipsa koristiti pocinkovane ankere.


3. Način izvođenja radova

Vučene elemente izraditi na osnovu odobrenih crteža u razmeri 1:1 ili u dwg formatu.

Gips i elemente od gipsa čuvati u prostorijama zaštićenim od vlage.

Pre ugradnje elemenata od gipsa uveriti se da su svi instalaterski elementi (svetiljke, ventilacione rešetke i sl.) ugrađeni ili obeleženi na zidovima i plafonu. Obeležiti položaj elemenata od gipsa na zidovima i plafonu, ako se instalacioni elementi i elementi od gipsa preklapaju uskladiti rešenje sa stručnim nadzorom.

Pre ugradnje elemenata proveriti odstupanja zidova od ravni, horizontalnost plafona i uglove u prostoriji. Ako su odstupanja značajna, usaglasiti sa stručnim nadzorom način ugradnje tako da nepravilnosti budu što manje vidljive. Voditi računa o simetriji.

Ako su na mestu gde se postavljaju elementi od gipsa zidovi i plafoni već gletovani i bojeni - izgrebati sloj gleta i boje da bi lepak bolje prionuo za malter ili gips karton.

Pre ugradnje dekorativnog gipsa nakvasiti malterisani zid na mestima ugradnje.

Manje i tanke ukrasne lajsne i rozete fiksirati samo lepkom, veće elemente dodatno fiksirati ankerima kroz unapred pripremljene rupe u gips elementima. Ankeri moraju da fiksiraju element za noseći sloj zida ili tavanice a ne samo za malter. Kod gipskartonskih konstrukcija veće elemente treba fiksirati za podkonstrukciju, po potrebi podkonstrukciju treba i ojačati. Kod montaže lajsni na zid, koristiti privremene vijke za pridržavanje elemenata dok lepak ne veže. Plafonske elemente takođe podupreti dok lepak ne veže (najbolje je da pomoćna konstrukcija ostane celu noć).

Ako je pri pritisku elementa na zid ili plafon iscurila određena količina lepka, odmah je očistiti. Kod spajanja dva elementa na dodir naneti sloj lepka i na bočne stranice elemenata radi lakše obrade spoja. Spojeve i otvore gde su ugrađeni ankeri popuniti lepkom za gips i lagano izglačati (prstima) da spoj bude gladak. Nikada ne koristiti brusni papir za glačanje elemenata od gipsa.

Elemente od gipsa bojiti tek kada su potpuno suvi.


4. Način vršenja kontrole i merenje

Nije dozvoljena tolerancija u dimenzijama elemenata od gipsa.

Ako se dekorativni elementi proizvode na gradilištu obavezno proveriti datum proizvodnje na ambalaži. Rok upotrebe je određen od proizvođača materijala.

Ako nije drugačije definisano ugovorom, dekorativne lajsne se obračunavaju po m1 a ugaoni elementi, rozete, pilastri, kapiteli i sl. po komadu. Kod linijskih elemenata sečenih pod uglom (npr. 45º) na spoljašnjim i unutrašnjim uglovima, za obračun uzimati ukupnu dužinu (dužinu horizontalne projekcije).

Jul, 2014
www.sinisavuckovic.com