SPUŠTENI PLAFONI, PREGRADNI ZIDOVI I OBLOGE OD GIPS KARTONA

(za izradu tehn. spec. korišćeni su katalozi proizvođača „Rigips“ i „Knauf“)


1. Relevantni standardi

SRPS EN 520 (2008), Gips-kartonske ploče - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 14195 (2008), Komponente metalnih ramovskih konstrukcija za sisteme gips-kartonskih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja

SRPS B.C1.035 (1981), Gips-kartonske ploče - Vrste, tehnički uslovi i ispitivanja

SRPS EN 14353 (2009), Metalni profili za ugradnju gipsanih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja


2. Opis predviđenog materijala

Koristiti gips karton ploče nazivne debljine 12,5mm (tolerancija +/- 0,5mm). Uzdužne ivice treba da su konusne (oznaka KK po SRPS EN 520), poluzaobljene ili konusne poluzaobljene. Dimenzije i vrsta ploče, kao i obrada ivice treba da su obeleženi na poleđini svake ploče, na pratećoj etiketi ili na ambalaži.

U prostorijama sa povećanom vlagom (kupatila, kuhinje itd.) koristiti gips karton ploče otporne na vlagu (impregnirane) - oznaka GKV ili oznaka H (1, 2 ili 3).

Dimenzije najčešće primenjivanih profila za izradu podkonstrukcije su:

CW profili - 50 ili 75 ili 100 x 50mm;
UW profili - 50 ili 75 ili 100 x 40mm;
CD profili - 60 x 27mm;
UD profili - 28 x 27mm;
C profili - 18 x 45mm;
U profili - 20 x 30mm.

Profili su izrađeni od hladno valjanih niskougljeničnih čeličnih traka, prevučenih cinkom, aluminijum-cinkom ili cink-aluminijumom (oznake Z, AZ ili ZA), minimalne debljine 0.6mm. Profili moraju biti ravni i ne smeju biti uvijeni.


3. Način izvođenja radova

Pozicije na koje se odnosi ova tehnička specifikacija su:
- spušteni plafoni;
- obloge zidova na podkonstrukciji,
- pregradni zidovi i
- lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove.

U svim pozicijama spojeve ploča ispuniti, bandažirati trakom i gletovati masom za ispunu spojeva, a zatim ih izbrusiti brusnim papirom. Spoljašnje uglove ojačati aluminijumskom zaštitnom trakom.

Spušteni plafoni:

Podkonstrukcija se sastoji iz dva reda unakrsnih CD profila, donji red CD profila fiksira se za gornji red krstatim spojnicama. Razmak između profila u gornjem redu je 1,0m a razmak između profila u donjem redu je 50cm. CD profile nastavljati pomoću nastavaka.

Ivične UD profile obložiti trakom za zvučnu izolaciju.

Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su dužine 35mm i na rastojanju 17cm (šest razmaka na 1m dužine). Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Fiksiranje ivičnih profila treba da je na rastojanjima ne većim od 50cm.

Vešaljke koje nose podkonstrukciju plafona fiksirati za betonsku konstrukciju šrafovima sa metalnim tiplovima.

Spoj zida i plafona se ispunjava belim akrilom.

Pregradni zidovi:

Standardno rastojanje između vertikalnih CW profila u zidovima je 60cm.

Za zidove sa vertikalnim profilima CW50 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 2,6m, na rastojanju 400mm - 3,0m, na 300mm - 3,3m. Za zidove sa vertikalnim profilima CW75 na rastojanju 600mm dopušta se visina zida 3,0m, na rastojanju 400mm - 3,5m, na 300mm - 4,0m. Ukoliko se zidovi sa profilima CW 75mm oblože dvostruko, visina može da bude do 4,25m. CW profili treba da su za par milimetara kraći zbog ugiba betonske tavanice.

Ukoliko se zid oblaže keramikom, vertikalne profile u zidovima raditi na rastojanjima 40cm.

UW profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju i šrafiti za pod i plafon šrafovima sa plastičnim tiplovima.

Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm. Noseći profili se fiksiraju najmanje na tri mesta i na rastojanjima ne većim od 1m.

Podkonstrukcija na vratima se dodatno ojačava UA profilima ako je zid viši od 2,8m, ako su vrata šira od 90cm ili ako je masa vrata veća od 25kg.

Instalacioni zidovi u kupatilima se izvode sa dvostrukom podkonstrukcijom (zbog cevi većih prečnika). Za povećanje krutosti i stabilnosti, odvojene potkonstrukcije se povezuju manjim komadima gips karton ploča širine oko 30 cm, koje se vijcima pričvršćuju na CW-profile. Za zidove uobičajene spratne visine ovo ojačanje se radi na dva mesta po visini.

Kod prodora instalacija iz zida treba izrezati otvor u gips kartonu širi za 10mm od prečnika cevi i tu šupljinu ispuniti trajno elastičnim fungicidnim kitom (ako proizvođač kita to zahteva, prethodno podlogu premazati prajmerom).

Obloge zidova na podkonstrukciji:

Kod obloga zidova C ili CD profilima rastojanje između distancera treba da je 60cm po horizontali i 130cm po vertikali.

U ili UD profile na podovima i plafonima obložiti samolepljivom trakom za zvučnu izolaciju, ispod distancera takođe lepiti traku za zvučnu izolaciju.

Vijci za pričvršćivanje gips-karton ploča za podkonstrukciju treba da su na rastojanju 25cm. Glave vijaka treba da su utopljene u dubinu ploče oko 1mm.

Lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove:

Kod lepljenja gips-karton ploča na masivne zidove ploče treba da su takvih dimenzija da pokrivaju celu visinu zidova (visina ploče = visina zida umanjena za 15mm). Ploče se od poda izdižu za 10mm (podloškama od komadića gips kartona), na vrhu ostaje zazor oko 5mm.

Lepak se nanosi u vidu pogača i to u tri vertikalna reda po širini ploče za ploče debljine 12.5mm i u četiri vertikalna reda za ploče debljine 9.5mm. Ploče se ravnaju ravnjačama koje zahvataju tri ploče. Kod oblaganja prozorskih niša ili izbočenja u prostoriji, vezivom se prekriva puna površina ploče. Kada se oblaže neravna ili oštećena površina zida, na razmacima od 60cm se lepe uske vertikalne trake od gips-karton ploča, a ako podloga nije dovoljno nosiva, trake se dodatno pričvršćuju tiplovima i vijcima u zid (vertikalni razmak tiplova i vijaka je oko 60cm). Na tako poravnate uske trake lepe se cele ploče debljine 12,5mm.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Spušteni plafoni, pregradni zidovi i zidne obloge se obračunavaju po m2 stvarno urađene površine koja se vidi iz prostorija. Ukoliko nije drugačije navedeno u predmeru, denivelacije u plafonima i obloge manjih dimenzija (opšivanje instalacionih cevi, pilastri itd.) takođe se obračunavaju po m2. Delovi zidova koji ostaju u prostoru spuštenog plafona, obloženi gips kartonskim pločama koje se ne bandažiraju ili samo podkonstrukcija koja se vezuje za tavanicu, ako drugačije nije navedeno u predmeru se ne obračunavaju.
www.sinisavuckovic.com
U nacrtu je SRPS EN 14353 (2011)
Ukoliko postoje posebni zahtevi da zidovi budu otporni na požar, postoje posebni zahtevi koje treba da ispune gips kartonske ploče, podkonstrukcija i sklopovi.