HIDROIZOLACIJA SANITARNIH ČVOROVA POLIMER CEMENTNIM HIDROIZOLACIJAMA


1. Relevantni standardi


SRPS EN 14891:2013 Hidroizolacioni proizvodi koji se primenjuju u tečnom obliku ispod keramičkih pločica vezanih lepkom - Zahtevi, metode ispitivanja, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake

SRPS EN 1504-9:2010 Proizvodi i sistemi za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija - Definicije, zahtevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Deo 9: Opšti principi za upotrebu proizvoda i sistema

SRPS EN ISO 7783:2013 Boje i lakovi - Određivanje svojstava prolaza vodene pare - Metoda pomoću posude


2. Opis predviđenog materijala

Jednokomponentni cementni malter modifikovan polimerima.

Od proizvođača treba da je deklarisan kao hidroizolacioni sloj koji:
- dobro prijanja na cementne košuljice, betonske i malterisane zidove i zidove od gips kartona;
- može da se ugrađuje na vertikalnim površinama;
- može da premosti manje pukotine i deformacije u podlozi;
- paropropusan, otporan na hemijske uticaje u sredini u kojoj se ugrađuje i mehaničke uticaje;
- može da se ugrađuje na vlažnim podlogama.

Materijal treba da je klasifikovan kao klasa CM OP po standardu SRPS EN 14891 i da ispunjava sledeće zahteve:

- Inicijalna zatezna čvrstoća (posle 28 dana u laboratorijskim uslovima, test metod A.6.2) ≥0,5N/mm2 (Mpa)
- Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa vodom (A.6.3)  ≥0,5N/mm2 (Mpa)
- Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja (A.6.5) ≥0,5N/mm2 (Mpa)
- Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja (A.6.6)
≥0,5N/mm2 (Mpa)
- Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa krečnim mlekom (A.6.9) ≥0,5N/mm2 (Mpa)
- Vodonepropusnost (1.5 bara na 7 dana, A.7) - nema prodora
- Sposobnost premošćavanja pukotina u standardnim uslovima (+23ºC, A.8.2) ≥0,75mm

Materijal treba da je paropropusan u skladu sa SRPS EN ISO 7783, Klasa I Sd<5m.

Svi primenjeni materijali za hidroizolaciju treba da su od istog proizvođača, tj. međusobno kompatibilni. Materijal za hidroizolaciju takođe treba da je kompatibilan sa lepkom za keramiku i masom za ispunu spojnica (fug masom), ako se keramika polaže direktno na hidroizolacioni sloj.

Primenjeni materijali ne smeju da sadrže ili emituju štetne ili opasne materije.


3. Način izvođenja radova

Materijal skladištiti u suvoj i čistoj prostoriji. Proveriti datum na pakovanju materijala i rok upotrebe.

Ugradnja materijala treba da je u svemu po uputstvu proizvođača materijala.

Pre početka hidroizolacionih radova proveriti da li su u prostoriji izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije i ugrađeni podni slivnici.

Podloga mora da bude čvrsta, bez pukotina, čista, bez prašine, masnih mrlja i premaza. Zid od opeke treba da je omalterisan. Vidljivu armaturu i mesta segregacije na betonskim zidovima popraviti reparaturnim malterom. Stare betonske podloge po potrebi čistiti mlazom vode pod visokim pritiskom (400 bara) ili ako je potrebno peskarenjem.  Nove podloge oprati i usisati prašinu.

Cementna košuljica treba da je stara min. 28 dana, ako nije u pitanju brzovezujuća košuljica ili ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne propisuje drugačije.

Temperatura u prostoriji u kojoj se izvode radovi i temperatura podloge treba da je između +5ºC i +35ºC. Prostorija ne sme da bude direktno izložena suncu. Izbegavati veliku vlažnost u prostorijama.

Pre početka nanošenja hidroizolacije na spojevima pod-zid napraviti holkere i popuniti rupe oko prodora cevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove, materijalom iz sistema ili po preporuci proizvođača hidroizolacionog materijala. Ako je potrebno navlažiti podlogu ali tako da nema stajaće vode.

Polimercementni malter nanositi četkom, gleterom ili valjkom u najmanje dva sloja. Svaki pojedinačni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog sloja je 1-2mm, u skladu sa zahtevima u uputstvu proizvođača. Svaki sloj mora potpuno da prekrije površinu na koju se nanosi hidroizolacija. Na sastavima podova i zidova i spoju sa podnim slivnikom, ukoliko proizvođač tako nalaže, treba spoj lokalno armirati trakom od staklenog voala ili poliester tkanine. Armaturni materijal, minimalne širine 10cm, utiskuje se u prvi sloj a zatim se nanosi sledeći sloj.

Hidroizolacioni sloj ne ravnati ravnjačom ili gleterom. Lokalne neravnine eventualno popraviti finom šmirglom nakon stvrdnjavanja.

Visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade.

Po završetku radova zabraniti ulaz u prostoriju i obavljanje bilo kakvih radova dok ne budu završeni keramičarski radovi. Vreme očvršćavanja hidroizolacije je u skladu sa uputstvom proizvođača a min. 2 dana.


4. Način vršenja kontrole i merenje

Ako je podloga sumnjivog kvaliteta zahtevati testiranje „pull off“ testom. Minimalna površinska zatezna čvrstoća treba da je 1.5N/mm2 ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne zahteva drugačije.

Proveriti kolika je dozvoljena vlažnost cementne košuljice i po potrebi zahtevati merenje vlažnosti podloge.

Radovi se obračunavaju po m2 stvarno izvedene površine. Prekidi kod prodora instalacija se ne odbijaju. Obrada oko prodora instalacija i izrada holkera se ne obračunava posebno.

Avgust, 2014
www.sinisavuckovic.com
Dokument ETAG 022 (Guideline for European Technical Approval of Watertight covering kits for wet room floors and or walls, od EOTA - European Organisation for Technical Approvals) predviđa detaljnije zahteve i ispitivanja materijala za hidroizolaciju, ali nije u suprotnosti sa navedenim standardima.
Oznaka CM se odnosi na materijaei na bazi cementnog maltera, polimerne gume (resins) imaju oznaku DM a sintetičke gume oznaku RM.
Oznaka O znači da je materijal otporan na pukotine i na niskim temperaturama a oznaka P znači da je materijal otporan i na hlorisanu vodu.