POLAGANJE TEPIHA - ITISONA


1. Relevantni standardi

SRPS F.C2.204:1982 Tekstil - Tekstilni podni zastirači ručne izrade (ćilimi, čvorani tepisi, tafting-tepisi, jambolije i sl.) - Tehnički uslovi

SRPS EN 14041:2011 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Bitna svojstva

SRPS CEN/TS 14472-2:2011 Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge - Projektovanje, priprema i ugradnja - Deo 2: Tekstilne podne obloge

SRPS ISO 1763:2014 Tepisi - Određivanje broja rasečenih i/ili nerasečenih petlji po jedinici dužine i jedinici površine

SRPS ISO 2549:2014 Rukom čvorovani tepisi - Određivanje dužine kraka rasečene petlje (visine flora) iznad podloge

SRPS ISO 2550:2014 Rukom čvorovani tepisi - Određivanje tipova čvorova

SRPS CEN/TS 14159:2010 Tekstilne podne obloge - Zahtevi za odstupanja (linearnih) mera tepiha, otirača, staza, malih tepiha i tepiha od zida do zida i zahtev za odstupanja raporta (ponavljanje šare)

SRPS EN 1307:2011 Tekstilne podne obloge- Klasifikacija tepiha sa florom

SRPS EN 1318:2011 Tekstilne podne obloge - Određivanje izgleda efektivne debljine poleđine

SRPS EN 14215:2011 Tekstilne podne obloge - Klasifikacija komadnih tepiha i staza sa florom mašinske izrade

SRPS EN 14499:2011 Tekstilne podne obloge - Minimalni zahtevi za donji sloj tepiha

SRPS EN 15825:2012 Tekstilne podne obloge - Klasifikacija mašinski urađenih staza i malih tepiha bez flora

SRPS EN 1470:2011 Tekstilne podne obloge - Klasifikacija iglanih podnih obloga osim iglanih podnih obloga s florom

SRPS EN 1471:2012 Tekstilne podne obloge - Ocenjivanje promene izgleda


2. Opis predviđenog materijala

Predviđena je ugradnja tekstilne obloge direktno na sloj za izravnanje, bez termo - zvukoizolacione podloge (underlay).

Dizajn obloge treba da je po opisu u projektu, pre nabavke materijala dostaviti uzorak min. dimenzija 50x50cm i obezbediti saglasnost stručnog nadzora na dostavljeni uzorak.

Po standardu SRPS EN 1307 tepih treba da je klasifikovan kao:

Tepih sa florom (pile carpet)
Način proizvodnje - tafting
Struktura - nerazrezane petlje (loop pile, boucle)
Materijal flore - poliamid 100%
Ukupna masa tepiha - min. 1.800g/m2
Ukupna debljina tepiha - min. 8,5mm

Klasa na osnovu ponašanja u eksploataciji (Level of use classification) - min. Klasa 32
Klasa luksuznosti - min. LC3

Otpornost na požar u skladu sa SRPS EN 13501-1 treba da je u skladu sa zahtevom u glavnom projektu zaštite od požara.

Podloga (prajmer), sloj za izravnanje i lepak za tekstilne obloge treba da su međusobno kompatibilni. Lepak treba da je odgovarajući za izabrani tip tekstilne obloge, da zadovoljava zahteve za površine opterećene stolicama na točkićima po SRPS EN 12529, da ne sadrži otrovne materije i da nije zapaljiv.3. Način izvođenja radova

Ugradnju tepiha vršiti na temperaturi +15 do + 25°C, ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni proveriti da li su u skladu sa uputstvima isporučioca materijala. Proveriti da li je vlažnost u prostoriji u skladu sa preporukama proizvođača materijala za lepljenje tepiha.

Pre ugradnje tepiha proveriti da li je u projektu definisan pravac polaganja tepiha i kroj, ako nije, usaglasiti sa stručnim nadzorom.

Proveriti da li su u prostoriji izvedeni svi radovi koji prethode polaganju tepiha i koji bi mogli da oštete tepih ako se izvode kasnije (instalaterski radovi, spušteni plafoni, molerski radovi, stolarski radovi).

Podloga (cementna košuljica) treba da je suva, bez pukotina, očišćena usisivačem od prašine i sitne nečistoće. Proveriti da li je vlažnost košuljice u skladu sa zahtevima proizvođača mase za izravnanje i lepka.

Na cementnu košuljicu prvo naneti podlogu (prajmer) a zatim i sloj za izravnanje, minimalne debljine 2mm a maksimalne debljine po uputstvu proizvođača. Materijal ugrađivati u svemu po uputstvu proizvođača materijala. Temperatura vazduha u prostoriji u vreme izvođenja radova treba da je od +18ºC do +25ºC a temperatura podloge ne manja od +15ºC, ako nije drugačije određeno u uputstvu proizvođača materijala. Podloga posle izlivanja sloja za izravnanje treba da je idealno ravna.

Pre ugradnje tepiha razmotati rolnu i ostaviti itison da leži na podu min. 24 sata.

Lepak jednakomerno nanositi na podlogu nazubljenom lopaticom a zatim oblogu lagano pritisnuti na podlogu. Da bi se itison što ravnomernije raširio po podu, prionuo za podlogu i da bi se istisnuo vazduh, preko ugrađenog itisona prelaziti tzv. drvenom peglom (ravan i čvrst predmet) ili teškim valjkom. Nakon kraćeg vremena spojeve i neravnine u oblozi ponovo pritisnuti i prevaljati valjkom.

Po ugradnji tepih usisati a zatim zaštititi rebrastim kartonom ili „profesionalnom“ zaštitnom folijom za tepihe. Ne dozvoliti ulaz u prostoriju min. 24 sata od završetka ugradnje.

Ugradnja drvene sokle nije predmet ove tehničke specifikacije.


4. Način vršenja kontrole i merenje

Izrada podloge (prajmera) i mase za izravnanje obračunava se po m2 stvarno izvedene površine.

Polaganje tekstilne podloge obračunava se po m2 stvarno izvedene površine s tim što se ispadi (pilastri) do površine 0,45m2 i proboji (stubovi) do 0,75m2 ne odbijaju od obračunate površine.

Jun, 2014
www.sinisavuckovic.com
Poliamid je u isto vreme najskuplji sintetički materijal i najviše se koristi u proizvodnji tepiha. Tepisi od poliamida imaju dobre mehaničke karakteristike, otpornost na habanje, dobre elelktrostatičke osobine, dobro se ponašaju u požaru, boje su trajne, tepisi se lako održavaju. Polipropilen ima manju otpornost na habanje i lošije se ponaša u požaru. Nedostaci vunenih tepiha su visoka cena, teže održavanje i loše elektrostatičke karakteristike pa se bolje karakteristike postižu mešanim sastavom, npr. 80%vuna + 20% poliamid.
Klasa na osnovu ponašanja u eksploataciji - Za upotrebu u domaćinstvima koriste se tepisi klasa 21, 22, 22+ i 23 a u komercijalnim objektima klase 31 (malo, povremeno korišćenje - light or occasional use), 32 (srednje - medium trafic) i 33 (intenzivno korišćenje - intensive trafic).
Klasa luksuznosti (Luxury class) može biti LC1 (najniža klasa) do LC5 (najviša klasa).
Postoje i karakteristike tekstilnih obloga koje ovde nisu navedene, kao što su masa flore tepiha (g/m2), debljina flore tepiha (mm), broj čvorova po m2, otpornost na svetlo, otpornost na vodu, otpornost na suvo i mokro otiranje, elektrostatičnost, koeficijent protivkliznosti itd. Projektant može da unese u tehničku specifikaciju i ove karakteristike ako smatra da značajno utiču na zahtevani kvalitet projektovanog materijala.
Ugradnja tepiha sa dvostrano lepljivim trakama preporučuje se samo za manje prostorije (do 25m2) i prostorije sa manjim opterećenjem.