KERAMIČARSKI RADOVI - GRANITNA KERAMIKA

1. Relevantni standardi

Svi standardi navedeni u poglavlju koje se odnosi na KERAMIČARSKE RADOVE - SANITARNI ČVOROVI važe i za ovo poglavlje.


2. Opis predviđenog materijala

Opšti zahtevi koje treba da zadovolje keramičke pločice su:

-pakovanja pločica moraju da budu obeležena po standardu;
-ivice pločica moraju biti prave, međusobno paralelne i neoštećene, odstupanja od pravog ugla nisu dozvoljena;
-pločice koje se ugrađuju u istoj prostoriji moraju da su istog kalibra i tona (shade);
-površina pločica mora biti bez pukotina, ulegnuća, mrlja, mehurića, vlasavosti (pukotine koje liče na   vlasi kose);
-boja mora biti ujednačena, ukoliko ima dekoracije ne sme biti grešaka u dekoraciji.

Keramičke pločice treba da su po izgledu slične pločicama sa šifrom _______________ od proizvođača _______________ ili ___________________________ ili _______________________.

Dimenzije pločica su _______ mm x _______ mm.
Minimalna debljina pločica je 8.5mm.

Prema načinu proizvodnje keramičke pločice treba da su presovane (oznaka B).   

Po stepenu upijanja vode pločice treba da pripadaju grupi BIa (E ≤ 0,5%).

Gornja površina pločica treba da je neglazirana, glatka (oznaka UGL).

Prema otpornosti na abraziju (habanje) podne keramičke pločice treba da pripadaju najmanje klasi PEI IV (označava se i kao klasa 4  ili klasa G).

Klasa 5 (ili oznaka PEI V) ili klasa H - Materijali koji se preporučuju za prostore izložene relativno jakom habanju pri neprekidnom pešačkom saobraćaju uz prisustvo nečistoće koja grebe pod, osim za previše intenzivno korišćenje kada se ne preporučuje korišćenje glaziranih pločica (npr. samoposluge i drugi trgovački prostori, stanice, restorani itd.) već se preporučuju proizvodi za industrijske prostore.

Od pločica se zahteva sledeći koeficijent klizavosti:
Najmanje R10 u prostorijama u kojima nema posebnih zahteva za otpornošću na klizanje;
Najmanje R12, V4 u prostorijama gde se priprema hrana, praonicama, svlačionicama i sl.

Lepkovi i fug masa

Po specifičnim zahtevima eksploatacije za određene prostorije, lepak i fug masa treba da su od proizvođača deklarisani za upotrebu:
- u spoljašnjoj sredini (otporni na mraz, elastični i vodonepropusni materijal);
- u prostorijama sa velikom količinom vlage;
- u prostorijama gde ima zahteva da budu otporni prema kiselinama,
- u prostorijama gde se zahteva HACCP sertifikat.

Pritisna čvrstoća lepka ne sme biti manja od čvrstoće podloge.

Boja fug mase treba da je RAL _____.


3. Način izvođenja radova

Pre početka polaganja keramike proveriti da li su u prostoriji:
-izvedene i testirane sve elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije;
-ugrađeni ramovi za stolariju;
-završena i testirana hidroizolacija (visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75cm od gornje ivice tuš kade.).

Ugradnju vršiti na temperaturi ne manjoj od 10˚C. Ova temperatura je neophodna i u 7 dana po završetku ugradnje keramike. Po završetku radova sprečiti kretanje ljudi u prostoriji min. 3 dana.

Širina fuga treba da je 3mm. Fuge treba da su pravilno i potpunu ispunjene fug masom. Pri pripremi fug mase i fugovanju u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala.

Keramičke pločice ugrađuju se lepljenjem. Pri pripremi lepka i nanošenju materijala u potpunosti se pridržavati uputstva proizvođača materijala. Prostor između keramičkih pločica i podloge mora biti potpuno ispunjen, nikakve šupljine nisu dozvoljene. Podloga za polaganje keramičkih pločica mora biti kvalitetno pripremljena, nikakve neravnine nisu dozvoljene. Nedostatke u podlozi ukloniti impregnacijom, mehaničkim brazdanjem, postavljanjem hidroizolacije, rabic pletiva itd. Ukoliko se nijedan od načina ne može primeniti, podlogu obiti i izraditi novu.

Obratiti pažnju na ugradnju dilatacijskih fuga (podovi). Ukoliko nisu naznačene u projektu, dilatacije obavezno treba da se izvedu na razmaku 6m, za spoljašnje površine 3m.  Dilatacione razdelnice obraditi trajnoelastičnim kitom.

Prvo polagati keramičke pločice na zidovima a zatim na podovima. Najniži red pločica na zidovima ostaviti za postavljanje po završetku podova („podbijanje“). Na zidovima prostorija slog keramike razmeriti tako da krajnje pločice na oba kraja zida budu jednake i ne budu manje  od ½ pločice. Ne zahteva se da se fuge zidova i podova poklapaju.

Ukoliko je na zidovima predviđena samo sokla, polagati je pošto je ugrađena keramika na podovima. Soklu isecati iz pločica koje su predviđene za polaganje na podovima.

Za gazišta stepenika koristiti podne pločice, na ivicama gazišta predvideti ugaoni prohromski profil. Na spoljašnjim stepeništima predvideti protivklizne trake.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Uveriti se da li materijal koji je dopremljen na gradilište u svemu kao što je specificirano u poglavlju 2.

Pre početka radova uveriti se da li je prostorija i podloga pripremljena kao što je specificirano u poglavlju 3 i da li se radovi izvode u potpunosti kao što je opisano u ovom poglavlju.

Izvedeni radovi obračunavaju se po m2. Neobložene površine do 0,5m2 se ne odbijaju. Polaganje sokle i obrada gazišta stepeništa obračunava se po m’.
www.sinisavuckovic.com
Ukoliko je potrebno da pod ostane otporan na klizanje i pored prisustva vode u prostoriji, od pločica se zahteva da pored oznake R ima i oznaku V (V4, V6, V8 i V10) koja pokazuje u kojoj meri u cm3/dm2 pod može da primi tečnosti a zadrži otpornost na klizanje (od 4 - 10 cm3 po dm2 poda).
Ukoliko se rade fuge širine 5mm, dilatacije mogu da se rade unutra na 10m a spolja na 5m. Posebnu pažnju obratiti na konstruktivne dilatacije (seizmičke, termičke itd.).