IZRADA SLOJEVA RAVNOG NEPROHODNOG KROVA SA PVC MEMBRANOM


1. Relevantni standardi

SRPS U.F2.024 (1980) Završni radovi u građevinarstvu - Tehnički uslovi za izvodenje izolacionih radova na ravnim krovovima

SRPS EN 13984 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake koje se koriste kao parne brane - Termini i definicije i karakteristike

SRPS EN 12667 (2008) Toplotne performanse građevinskih materijala i konstrukcija - Određivanje toplotne otpornosti pomoću metoda sa zaštićenom grejnom pločom i toplotnim fluksmetrom - Proizvodi visoke i srednje toplotne otpornosti

SRPS EN 1602 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ukupne gustine

SRPS EN 12430 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pod tačkastim opterećenjem

SRPS EN 826 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pri pritisku

SRPS EN 823 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje debljine

SRPS EN 1609 (2008) Proizvodi za toplotnu izolaciju u građevinskim primenama - Određivanje kratkotrajne apsorpcije vode delimičnim potapanjem

SRPS EN 12087 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje dugotrajne apsorpcije vode potapanjem

SRPS EN 12086 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje svojstava prolaza vodene pare

SRPS EN 13956 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike

SRPS EN 1850-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje vidljivih nedostataka - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovne hidroizolacije

SRPS EN 1848-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje dužine, širine, pravosti i ravnosti - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovne hidroizolacije

SRPS EN 1849-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje debljine i mase po jedinici površine - Deo 2: Plastične i gumene trake

SRPS EN 1928 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje vodonepropusnosti

SRPS ENV 1187 (2008) Metode ispitivanja izlaganja krovova dejstvu požara spolja

SRPS EN 12316-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema odvajanju spojeva - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 12317-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na smicanje spojeva - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 12311-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje svojstava pri istezanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 12691 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema udaru

SRPS EN 12730 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema statičkom opterećenju

SRPS EN 1296 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Metoda veštačkog starenja dugotrajnim izlaganjem povišenoj temperaturi

SRPS EN 1928 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje vodonepropusnosti

SRPS EN 12310-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema cepanju - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 13948 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na prodore korenja

SRPS EN 1107-2 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje dimenzionalne stabilnosti - Deo 2: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

naSRPS EN 495-5 (2014) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Određivanje savitljivosti pri niskoj temperaturi - Deo 5: Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju

SRPS EN 1297 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Metoda veštačkog starenja dugotrajnim izlaganjem kombinaciji UV zračenja, povišene temperature i vode

SRPS EN 1847 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Metode za izlaganje tečnim hemikalijama, uključujući vodu

SRPS EN 13583 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti na grad

SRPS EN 1931 (2011) Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovne hidroizolacije - Određivanje propustljivosti vodene pare

SRPS EN 13501-1 (2010) Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i građevinskih elemenata - Deo 1: Klasifikacija na osnovu rezultata ispitivanja reakcije na požar


2. Opis predviđenog materijala

Predviđena je parna brana na bazi polietilena ili sa aluminiziranim slojem na polietilenskoj foliji sa armaturnom mrežicom.

· Sposobnost difuzije vodene pare (Sd) po SRPS EN 1931 treba da zadovolji zahteve iz proračuna      građevinske fizike (Sposobnost difuzije vodene pare Sd = cca 1.500m)
· Otpornost na istezanje po SRPS EN 12311-2 ≥130N/50mm
· Otpornost prema cepanju u skladu sa SRPS 12310-2 ≥60N

Potrebna debljina termoizolacije i koeficijent toplotne provodljivosti (λ) su definisani u proračunu građevinske fizike. Tvrde ploče kamene mineralne vune treba da su klase negorivosti A1, specifične gustine 150-185kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-tnom sabijanju min. 50kPa. Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj debljine 40-50mm je specifične gustine 175-205kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 70kPa a donji sloj treba da je specifične gustine 105-135kg/m3 i pritisne čvrstoće pri 10%-nom sabijanju min. 35kPa.

PVC hidroizolaciona membrana treba da je armirana, elastična i vodonepropusna. Takođe treba da je UV otporna, otporna na starenje, na dejstvo mikroorganizama i otporna na prodor korenja,.

PVC membrana mora da zadovolji sledeće zahteve:

· Vodonepropusnost da je u skladu sa SRPS EN 1928
· Da nema vidljiva oštećenja u skladu sa SRPS EN 1850-2.
· Da su karakteristike u skladu sa SRPS EN 1848-2 i 1849-2.
· Otpornost na dejstvo požara spolja po SRPS ENV 1187 Broof(T1)
· Da je otpornost prema odvajanju spojeva po SRPS EN 12316-2 ≥300N/50mm
· Da je otpornost na smicanje spojeva po SRPS EN 12317-2 ≥500N/50mm
· Da je otpornost na istezanje po SRPS EN 12311-2 ≥1100N/50mm, istezanje ≥10%
· Otpornost prema udaru po SRPS EN 12691 ≥600mm
· Otpornost prema statičkom opterećenju po SRPS EN 12730 ≥20kg
· Da je u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 1297 i SRPS EN 13948
· Otpornost prema cepanju u skladu sa SRPS 12310-2 ≥250N
· Dimenzionalna stabilnost po SRPS EN 1107 ≤1.0%
· Savitljivost pri niskoj temperaturi po SRPS EN 495-5 ≤-20°C
· Otpornost na grad po SRPS EN 13583 ≥25m/s
· Koeficijent paropropusnosti (μ) po SRPS EN 1931 treba da je 25.000 ± 5.000


3. Način izvođenja radova

Pre početka izvođenja radova, za svaku pojedinačnu poziciju, uveriti se da su završene sve pozicije radova koje prethode ovim pozicijama (instalaterski radovi i ugradnja opreme, izvodi za slivnike, pomoćne konstrukcije, antene, dilatacije i sl.). Površina na kojoj se izvode radovi treba da je suva, neoštećena, bez pukotina, očišćena od šuta, prašine, nepotrebnog materijala i alata i opreme. Proveriti da li su zakrpljeni svi nepotrebni otvori i obrađeni holkeri (holkeri treba da su u radijusu po zahtevima tehničkog uputstva za ugradnju parne brane).

Po izvođenju sloja za pad pažljivo proveriti da li su padovi ka slivnicima i u skladu sa projektom.

Rolne hidroizolacionog materijala skladištiti po preporuci proizvođača, do ugradnje treba da su  zaštićene od direktnog uticaja sunca, kiše, snega, mehaničkih i hemijskih oštećenja.

Zabranjeno je hodanje po materijalima za izolaterske radove u toku izvođenja radova i po njihovom završetku, dok materijali još uvek nisu zaštićeni, osim radnicima koji izvode radove.

Na profilisani nosivi trapezasti čelični lim ili sloj za pad izveden preko armirano betonske ploče postaviti parnu branu. Preklopi parne brane treba da su 5cm a preklope spojiti odgovarajućom lepljivom trakom za spajanje folije, a zatim postaviti ploče kamene mineralne vune. Ako se ploče termoizolacije polažu u dva sloja ploče gornjeg sloja moraju da budu smaknute za polovinu ploče u odnosu na ploče donjeg sloja, i po dužini i po širini, tj. spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smeju da se podudaraju.

Na ploče od kamene mineralne vune slobodno položiti horizontalno hidroizolacionu membranu sa preklopom 5cm (ako se drugačije ne zahteva u uputstvu proizvođača) a zatim je mehanički pričvrstiti vijcima kroz ploče kamene mineralne vune i fiksirati za nosivi lim ili ab ploču, ako preko hidroizolacione membrane nije predviđen sloj za balast (šljunak, betonske ploče ili košuljica sa keramikom). Za tačkasto pričvršćivanje koristiti šrafove sa širokim, tanjirastim (pečurkastim) podloškama. Mesta na kojima je vršeno fiksiranje preklapaju se drugom membranom. Broj elemenata za fiksiranje ili težina sloja za balast zavisi od proračuna zaštite od sile vetra. Sve spojeve membrana zavariti toplim vazduhom.

Ako se preko ploča termoizolacije izvodi sloj za pad, preko termoizolacije postaviti PE foliju sa preklopima 5cm. Spojeve PE folije zalepiti vodonepropusnom trakom. Sloj za pad raditi od betona marke MB15 armiranog fiber vlaknima. Preko sloja za pad a ispod hidroizolacione membrane položiti geotekstil 300gr/m2.

Vertikalnu hidroizolaciju postaviti preko podignute parne brane i termoizolacije (debljine po projektu), termoizolaciju tiplovati za podlogu. Svi spojevi parapetnog zida i horizontalne površine krova treba da su spojeni ugaonim lajsnama pripremljenim za zavarivanje membrane.

Kod polaganja hidroizolacione membrane, sa svim okolnim materijalima moraju da se ostvare čvrste, vodonepropusne i dugotrajne veze. Kvalitet vara treba da je takav da do kidanja membrane dolazi van zavarenog mesta.

Hidroizolaciona membrana mora da bude fizički odvojena od svih nekompatibilnih materijala.

Eventualne spojeve hidroizolacione membrane i EPDM hidroizolacije kojom su zaptiveni spojevi fasade aluminijum - staklo izvesti tako što se za PVC membranu na vertikalnom delu parapeta zavari  traka širine 15cm koja je kompatibilna sa  bitumenom i butylom, preko ove trake postaviti samolepivu traku a zatim i EPDM membranu sa fasade. Spoj pritisnuti valjcima za zavarivanje membrane.

Na mestima oslanjanja čeličnih profila iz krova, temelja za opremu ili instalacionih cevi, nepravilne geometrije, ovakva mesta dodatno izolovati materijalima iz sistema proizvođača koji se sastoje od prajmera (na bazi poliuretana), poliuretanske baze u dva sloja sa utopljenom mrežicom i završnog sloja.

Pri zaštiti izolacione membrane granulisanim šljunkom preko hidroizolacione membrane postaviti PE foliju i preko nje sloj šljunka; debljina sloja šljunka ne sme biti manja od 5cm. Granulacija šljunka treba da je 8/16 i 16/32mm.

Da se pri čišćenju snega ne bi oštetio završni sloj krova, ostaviti na krovu sloj snega minimalne visine 10cm.


4. Način vršenja kontrole i merenje

Svi varovi se proveravaju vizuelno i metalnim šiljcima. Sva sumnjiva mesta moraju da se obrade postupkom zavarivanja toplim vazduhom. Na mestu gde su varovi proveravani dodatno ih zalepiti odgovarajućim materijalom iz sistema proizvođača membrane.

Termo i hidro izolaterski radovi na ravnim krovovima se obračunavaju po m2 stvarno izvedene površine. Holkeri se takođe računaju po m2 razvijene površine.

Za hidroizolaciju se holkeri do 20cm visine računaju kao horizontalna hidroizolacija a ostatak (iznad visine 20cm) kao vertikalna hidroizolacija.

Pri merenju i obračunu hidroizolacije se ne odbijaju otvori ako njihove pojedinačne površine ne prelaze 3m2. Za otvore veće od 3m2 odbija se površina preko 3m2

May, 2014
www.sinisavuckovic.com
Sd-vrednost (jedinica je metar) za neki materijal pokazuje kolika je otpornost prolazu vodene pare tog materijala u odnosu na vazdušni sloj. Npr. ako je Sd=1.500, to znači da je otpornost prolaza vodene pare tog materijala jednaka otpornosti prolaza vodene pare kroz vazdušni sloj debeo 1.500m.
Paropropusnost je izražena koeficijentom μ (bez jedinice), koji je koeficijent otpora difuziji vodene pare. Pokazuje koliko puta neki materijal ima veći otpor difuziji vodene pare nego sloj vazduha jednake debljine. Što je ova vrednost niža, paropropusnost je bolja.