LIMARSKI RADOVI OD ČELIČNOG POCINKOVANOG LIMA I ČELIČNOG POCINKOVANOG PLASTIFICIRANOG LIMA

Ova tehnička specifikacija se odnosi na pokrivanje krovova, izradu horizontalnih i vertikalnih oluka i opšivki atika i nazidaka, prozorskih klupica, dilatacija itd.


1.Relevantni standardi

SRPS EN 10346:2011 Pljosnati proizvodi od čelika sa prevlakom nanesenom kontinuiranim toplim postupkom - Tehnički zahtevi za isporuku

EN 10142 Specification for continuously hot-dip zinc coated low carbon steel sheet and strip for cold forming: technical delivery conditions

SRPS EN 10143:2011 Kontinuirani postupak toplog prevlačenja čeličnog lima i trake - Tolerancije mera i oblika

SRPS EN 10027-1:2012 Sistem za označavanje čelika - Deo 1:Označavanje, osnovne oznake

SRPS EN 10027-2:2003 Sistem za označavanje čelika - Deo 2: Brojčani sistem

SRPS EN 10130:2011 Hladnovaljani pljosnati proizvodi od niskougljeničnog čelika za hladno oblikovanje - Tehnički zahtevi za isporuku

SRPS EN 10131:2008 Hladnovaljani pljosnati proizvodi bez prevlake i proizvodi sa elektrolitičkom prevlakom cinka ili cink-nikla od niskougljeničnog čelika i čelika sa visokim naponom tečenja za hladno oblikovanje - Tolerancije mera i oblika

SRPS EN 10169:2013 Kontinuirani postupak prevlačenja organskim prevlakama (prevlačenje traka u koturu) pljosnatih čeličnih proizvoda - Tehnički zahtevi za isporuku

SRPS EN 13523-0:2008 Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 0: Opšti uvod i spisak metoda ispitivanja

SRPS EN 13523-4:2008 Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje tvrdoće olovkom

SRPS EN 13523-7:2008 Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 7: Otpornost prema pojavi prslina pri savijanju (T-postupak savijanja)

SRPS EN 13523-12:2008 Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 12: Otpornost prema grebanju


2. Opis predviđenog materijala

Radove izvoditi sa hladno valjanim toplo cinkovanim limom, DX51D po EN 10142, nanos cinka 200 - 275 g/m². Čeone ivice treba da su takođe pocinkovane.
Minimalna debljina lima - 0.55mm.

Ako se radovi izvode plastificiranim limom - debljina pokrivnog sloja gornje strane - lica (na bazi poliestera, poliuretana, poliamida, PVDF itd.) treba da je min. 35µ (osnova i završni sloj), otpornost na UV zrake po EN 10169-2  min. RUV3, a otpornost na koroziju po EN 10169-2 min. RC3.


3. Način izvođenja radova

Lim isporučeni na gradilište ne sme biti oštećen i ranije presavijan. Lim čuvati na suvom i provetrenom mestu. Koturovi ne smeju da se skladište jedan preko drugog niti da se dodiruju..

Kod pokrivanja krovova ispod lima postaviti sloj bitumenske hidroizolacione trake sa uloškom od poliesterskog filca, zaštićene polietilenskom folijom. Traku pričvrstiti za daščanu podlogu (daske debljine 24mm sa međusobnim razmakom 0.5-1.0cm) mehaničkim putem, sa preklopom 10cm. U zimsko vreme, pre ugradnje trake treba ostaviti u prostoriji sa temperaturom min. +10ºC najmanje 24h.

Pre početka pokrivanja krova prekontrolisati podlogu - daščanu oplatu, koja mora da bude od suvih i zdravih dasaka i ravna (bez udubljenja ili ispada).

Trake lima međusobno spajati duplim stojećim prevojem (falcom) u pravcu pada krova i duplim ležećim prevojem u horizontalnom pravcu (smaknutim na pola). Prevoje raditi mašinom za falcovanje lima. Podveze (hafteri) treba da su od istog materijala kao i lim.

Horizontalne oluke spajati nitnama (na razmaku 3cm) i letovati kalajem. Držače oluka uraditi od pocinkovane trake (flaha) 25x5mm na rastojanju 80cm. Oluk za držače fiksirati nitnama Ø4mm. Minimalni preklop na spojevima je 25mm (voditi računa o pravcu oticanja vode). Elementi oluka ne treba da su manji od 3.0m.

Vertikalne olučne cevi treba da ulaze jedna u drugu min. 50mm i letuju se kalajem. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na max 2m. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od završne obrade zida min. 20mm.

Oluke od plastificiranog lima spajati pop nitnama kao i oluke od pocinkovanog lima ali lepiti silikonom. Držače raditi od plastificiranih traka (flahova).

Samplehe iznad oluka spojiti sa olukom duplim kontra falcom i zaletovati kalajem.

Opšivke atika, nazidaka i prozorskih klupica uraditi u svemu prema detaljima u projektu. Okapnicu prozora prema zidu i prozoru podići u vis 25mm. Spoljašnja ivica okapnice treba da je udaljena od fasadnog zida min. 3cm. Voditi računa o zaštiti od buke od kiše. Između podloge od betona ili maltera i lima postaviti sloj ter hartije.

U toku izvođenja radova voditi računa da različite vrste metala ne dođu u dodir.

Za izvođenje radova na temperaturi manjoj od +5ºC tražiti saglasnost stručnog nadzora.

Zabranjeno je sečenje lima brusilicom, za sečenje koristiti makaze za lim ili ubodnu testeru. Posle sečenja lima čeone ivice zaštititi od korozije. Odmah nakon montaže lim očistiti od opiljaka i drugih metalnih delova.

Manja oštećenja površine lima, koja su nastala u toku izvođenja radova, sanirati po uputstvu proizvođača materijala uz saglasnost stručnog nadzora.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Proveriti da li je ugrađen materijal koji je specificiran u projektu i da u toku izvođenja radova materijal nije oštećen. Posebno kontrolisati da li su sve veze po detaljima iz projekta, prevoji (falcevi) pedantno urađeni a spojevi olučnih cevi letovani.

Pokrivanje krova se obračunava po m2 pokrivene površine, izrada oluka, opšivki i okapnica po m’ a kazančića, lula i sl. po komadu.

Oktobar, 2014
www.sinisavuckovic.com
Standard SRPS EN 13523 propisuje niz ispitivanja limova od kojih sam u listi standarda naveo samo nekoliko. Upoređujući karakteristike različitih limova renomiranih proizvođača, došao sam do zaključka da u tehničkoj specifikaciji ne treba propisivati isključive uslove koje materijal treba da ispuni po ovom standardu. U situaciji gde se bira jedan od više proizvoda, ove karakteristike mogu da posluže za donošenje odluke o izboru proizvoda.
Limovi nekih renomiranih proizvođača imaju debljinu pokrivnog sloja i 55μ ali ima limova i sa debljinom pokrivnog sloja 25μ.
Otpornost na UV zračenje se izražava oznakama od RUV1 - RUV4, pri čemu je oznaka RUV4 označava najveću otpornost. Otpornost na koroziju se izražava oznakama RC1 - RC5 pri čemu je RC5 najveća otpornost. Uvozni firmirani limovi često zadovoljavaju zahteve RUV4 i RC5 ali su oni skupi i koriste se uglavnom u agresivnim sredinama, pored mora i za reprezentativne objekte gde se zahteva najviši kvalitet.
Površina preseka oluka treba da je 0.8-1.0cm2 na 1.0m2 horizontalne projekcije krova. Visina oluka sa spoljne strane treba da je manja od visine oluka sa unutrašnje strane. Pad u olucima treba da je 0.8-1.0%.