MAŠINSKO MALTERISANJE

Ova tehnička specifikacija se odnosi na malterisanje zidova od opeke, giter blokova i betona.


1.Relevantni standardi


SRPS EN 1015-11:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera

SRPS EN 1015-12:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja na podloge

SRPS EN 1015-19:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 19: Određivanje paropropustljivosti očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja

SRPS EN 998-1:2012 Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina


2. Opis predviđenog materijala

Materijal za malterisanje zidova koji se obrađuju molerski treba da je deklarisan kao krečno cementni malter za malterisanje zidova od opeke i betona. Ovaj malter treba da je klasifikovan najmanje kao CS I (SRPS EN 1015-11) - čvrstoća na pritisak posle 28 dana između 0,4 i 2,5 N/mm2 (Mpa).

Materijal za malterisanje zidova na koje se polaže keramika ili kamen treba da je deklarisan kao cementno krečni malter za malterisanje zidova od opeke i betona. Ovaj malter treba da je klasifikovan kao CS II (SRPS EN 1015-11) - čvrstoća na pritisak posle 28 dana između 1,5 i 5,0 N/mm2 (Mpa).

Čvrstoća prianjanja na opeku za oba maltera treba da je po SRPS EN 1015-12 - min. 0,25 N/mm2

Nema posebnih zahteva po pitanju paropropustljivosti po SRPS EN 1015-19 ako ne postoji zahtev u projektu građevinske fizike.

Osim cementa i kreča koji su već klasifikovani kao materijali sa opasnim sastojcima, materijal ne sme da sadrži druge materije štetne za zdravlje ljudi.


3. Način izvođenja radova

Zidovi koji se malterišu treba da su čvrsti, čisti, bez slabo vezanih delova, masnih mrlja i sl.

Pre malterisanja proveriti ravnoću zidova libelom minimalne dužine 2m, konopcem i viskom. U slučaju većih odstupanja od 5mm po visini i dužini zida, sa stručnim nadzorom usaglasiti dalje postupke.

Uveriti se da su izvedeni svi instalaterski radovi koji prethode malterisanju. Zaštititi ugrađenu stolariju.

Materijal čuvati na suvom mestu na paletama. Mašina treba da je očišćena od prethodnog malterisanja.

Prilikom rada na mašinskom malterisanju, osim uobičajene opreme radnici treba da nose zaštitne naočare i rukavice. Nastojati da prostorije u kojima se radi budu što bolje provetrene.

Sve radove izvesti po uputstvima proizvođača materijala.

Optimalna temperatura u prostoriji u kojoj se izvode radovi je između +5ºC i +25ºC. Nije dozvoljeno sušenje maltera grejnim telima.

Pripremu maltera vršiti mašinski, mešanjem suve smese sa vodom. Zidove od opeke ili blokova pripremiti za malterisanja nabacivanjem „špric maltera“ debljine 2-3mm. Na višim temperaturama navlažiti zidove. Betonske zidove premazati podlogom beton-kontakt. Na zidovima postaviti vertikalne lajsne - vođice, od poda do plafona, na rastojanju nešto manjem od dužine ravnjače. Na uglovima postaviti ugaone lajsne. Malter nanositi u dve ruke, metodom sveže na sveže. Posle nanošenja sloja maltera površina se ravna H letvom. Par sati nakon nanošenja drugog sloja malter se završno ravna ručnim alatom. Ukupna debljina maltera treba da je 10-25mm. Za slučaj da je neophodno da se izvede deblji sloj - malter armirati rabicom.

Zidove malterisati do ab podne ploče i do plafonske ab ploče.

Šliceve posle naknadnog prolaska instalacija krpiti isključivo istim malterom kao što je osnovni malter.

Vreme za sušenje maltera i početak molerskih radova je min. 10 dana po cm debljie maltera.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Malterisanje zidova i plafona obračunava se po m2 malterisane površine. Otvori oko kojih postoje uložine (špaletne) odbijaju se na sledeći način: otvori veličine do 3m2 se ne odbijaju, a njihove uložine se ne obračunavaju; kod otvora veličine od 3 do 5m2 odbijaju se površine preko 3m2 a uložine se ne obračunavaju posebno; kod otvora veličine preko 5m2 odbija se površina preko 3m2, a uložine se obračunavaju posebno. Ako su uložine šire od 20cm onda se višak preko 20cm obračunava posebno po m2, a otvori odbijaju kao što je navedeno gore.

Avgust, 2014
www.sinisavuckovic.com
U Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda („Službeni list RS“, broj 59/10) uveden je DSD/DPD sistem klasifikacije, po kome su portland cement i hidratisani kreč razvrstani u grupu opasnih proizvoda sa simbolom Xi - iritativno.
Često se zbog uštede zidovi malterišu samo 10cm iznad kote spuštenog plafona što smatram da ne treba raditi.