TENDERSKA DOKUMENTACIJA


DEO 2 - OBRASCI


1. Obrazac ugovora                                                              U G O V O RO IZVOĐENJU ________________________________ RADOVA NA PROJEKTU (naziv projekta)

Ugovor je sačinjen ________________. godine u ______________


Ugovorne strane:
_____________________________
_____________________________
koga zastupa___________________
(u daljem tekstu Investitor)

i
______________________________
______________________________
koga zastupa ______ ____________
(u daljem tekstu: Izvođač)


                                                                          Član 1

Ugovornu dokumentaciju čine sledeća dokumenta, navedena po prioritetu:

-Ugovor
-Protokol overen od strane Investitora i Izvođača, u kome su definisani dogovori između predaje Ponude i potpisivanja Ugovora (ukoliko postoji)
-Popunjena i overena Tenderska dokumentacija


                                                                          Član 2

Investitor ustupa, a Izvođač prihvata da na (naziv projekta) izvede sledeće radove:

_________________________________________________________________________________                                                                         Član 3

Izvođač će predmetne radove izvesti u svemu prema usvojenoj Ponudi br. ___________ od ____________ godine i ostalim dokumentima iz Člana 1 ovog Ugovora.


                                                                        Član 4

Ukupna ugovorena vrednost izvođenja radova iznosi:

______ EUR + ______ EUR (PDV 18%) = _______ EUR

(slovima: ______________________________________________________________ )


                                                                       Član 5

Investitor odobrava Izvođaču avans u  iznosu od:

______ EUR + ______ EUR (PDV 18%) = _______ EUR

(slovima: ______________________________________________________________ )

što predstavlja _______ %  od ugovorene vrednosti radova, za nabavku materijala i opreme.


                                                                      Član 6

Predmetne radove Izvođač je obavezan da izvrši u roku od ________ (slovima: _______________ ) dana od dana uvođenja u posao, koji se konstatuje protokolom overenim od strane Izvođača i Investitora.

                                                                      Član 7

Ovaj Ugovor je sačinjen i potpisan u šest (6) istovetnih i originalnih primeraka, od kojih po tri (3) zadržava svaka Ugovorna strana.
ZA IZVOĐAČA                                                                                                  ZA INVESTITORA

__________________                                                                                    __________________


2. Obrazac garancije o avansnom plaćanjuMi, dole potpisani (ime i prezime, pun naziv banke i puna adresa), ovim se obavezujemo da ćemo u potpunosti garantovati, u svojstvu glavnog Garanta, (pun naziv i adresa Investitora), (u daljem tekstu „Investitor”), u ime (pun naziv i adresa Izvođača) (u daljem tekstu: «Izvođač»), za iznos uplaćenih avansnih sredstava od (vrednost avansa) u skladu sa Ugovornom dokumentacijom Investitora i Izvođača. Ova garancija je bezuslovna i naplativa na prvi poziv Investitora dostavljen u pisanoj formi.

Saglasni smo da bilo kakve promene rokova iz Ugovora između Investitora i Izvođača, ili bilo koje promene u vezi sa Ugovornom dokumentacijom neće imati uticaj na ovu Garanciju.

Rok važenja ove Garancije počinje (datum uplate avansnih sredstava) i traje sve dok Izvođač u potpunosti ne vrati Investitoru iznos uplaćenih avansnih sredstava.

Ukoliko od Investitora ne primimo nikakav pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa do (datum), ova Garancija prestaje da važi bez obzira da li je vraćena ili ne.

U slučaju spora u vezi sa ovom Garancijom, utvrđuje se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.U Beogradu,  ___________  godine


M.P ___________________________
Potpis

        ___________________________
Ime i prezime

        ___________________________
       Garant ( pun naziv banke i adresa)


3. Obrazac garancije za dobro izvršenje poslaMi, dole potpisani (ime i prezime, pun naziv banke i puna adresa), ovim se obavezujemo da ćemo u potpunosti garantovati, u svojstvu glavnog Garanta, (pun naziv i adresa Investitora),  (u daljem tekstu: «Investitor»), u ime (pun naziv Izvođača i puna adresa) (u daljem tekstu: «Izvođač»), za iznos od (vrednost garancije za dobro i kvalitetno izvođenje radova u iznosu 10% od ugovorene vrednosti radova) koji predstavlja garanciju za dobro i kvalitetno izvođenje radova u skladu sa Ugovornom dokumentacijom Investitora i Izvođača. Ova garancija je bezuslovna i naplativa na prvi poziv Investitora dostavljen u pisanoj formi.

Saglasni smo da bilo kakve promene rokova iz Ugovora između Investitora i Izvođača, ili bilo koje promene u vezi sa Ugovornom dokumentacijom neće imati uticaj na ovu Garanciju.

Rok važenja ove Garancije počinje (datum obostranog potpisivanja ugovora) i traje do datuma ugovorenog roka završetka radova ili obostrano prihvaćenog novog produženog roka, o čemu će Garant biti blagovremeno obavešten.

Ukoliko od Investitora ne primimo nikakav pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa do gore navedenog roka, ova Garancija prestaje da važi bez obzira da li je vraćena ili ne.

U slučaju spora u vezi sa ovom Garancijom, utvrđuje se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.U Beogradu,  ___________  godine


M.P ___________________________
Potpis

        ___________________________
Ime i prezime

        ___________________________
       Garant ( pun naziv banke i adresa)4. Obrazac garancije za garantni period
Mi, dole potpisani (ime i prezime, pun naziv banke i puna adresa), ovim se obavezujemo da ćemo u potpunosti garantovati, u svojstvu glavnog Garanta, (pun naziv i adresa Investitora),  (u daljem tekstu: «Investitor»), u ime (pun naziv Izvođača i puna adresa) (u daljem tekstu: «Izvođač»), za iznos od (vrednost garancije za garantni period u iznosu 5% od ugovorene vrednosti radova) koji predstavlja garanciju za garantni period u skladu sa Ugovornom dokumentacijom Investitora i Izvođača. Ova garancija je bezuslovna i naplativa na prvi poziv Investitora dostavljen u pisanoj formi.

Saglasni smo da bilo kakve promene rokova iz Ugovora između Investitora i Izvođača, ili bilo koje promene u vezi sa Ugovornom dokumentacijom neće imati uticaj na ovu Garanciju.

Rok važenja ove Garancije počinje (datum naveden u Potvrdi o Završetku Radova) i traje do datuma isteka Garantnog perioda.

Ukoliko od Investitora ne primimo nikakav pisani zahtev za isplatu garantnog iznosa do gore navedenog roka, ova Garancija prestaje da važi bez obzira da li je vraćena ili ne.

U slučaju spora u vezi sa ovom Garancijom, utvrđuje se nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.U Beogradu,  ___________  godine


M.P ___________________________
Potpis

        ___________________________
Ime i prezime

        ___________________________
       Garant ( pun naziv banke i adresa)

www.sinisavuckovic.com