DEO 3 - OPŠTI USLOVI1. UVODNE ODREDBE

Član 1. PRIMENA ZAKONA

1.1 Izvođač je dužan da izvodi radove u skladu sa važećim Zakonom o planiranju i izgradnji, ostalim zakonima i podzakonskim aktima, pravilnicima, standardima, uredbama, pravilima struke, preporukama i uputstvima proizvođača materijala i opreme i sl. Posebne uzanse o građenju primenjuju se samo ako nisu u suprotnosti sa ostalim ugovornim dokumentima.

1.2 U slučaju kršenja bilo kog gore akta iz prethodnog člana, Izvođač će nadoknaditi Investitoru sve eventualne troškove koji budu iz toga proistekli.

1.3 Zakon i drugi izvori prava koji će se primenjivati na Ugovornu dokumentaciju i tumačenje iste su zakoni Republike Srbije.

Član 2. NADZOR

2.1 Investitor obezbeđuje stalni stručni nadzor od početka do završetka izvođenja radova, a povremeni stručni nadzor, zavisno od potrebe u Garantnom periodu sve do izdavanja Potvrde o završetku Garantnog perioda. Nadzor će obavljati svoju dužnost u skladu sa važećim zakonskim propisima i ovlašćenjima koje dobije od Investitora, a koja će biti predstavljena Izvođaču u roku od sedam dana od potpisivanja Ugovora.

Član 3. ASIGNACIJA

3.1 Izvođač ne može, bez prethodne saglasnosti Investitora u pisanoj formi, izvršiti asignaciju celog Ugovora ili nekog njegovog dela.


2. OBAVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA

Član 4. KVALITET IZVEDENIH RADOVA I MATERIJALA

4.1 Svi materijali, oprema i izrada treba da budu prvoklasni, novi i u skladu sa standardima, kako je to naznačeno u Ugovornoj dokumentaciji ili instrukcijama Nadzora i mogu da budu podvrgavani ispitivanjima. Troškove takvih ispitivanja snosi Izvođač.

4.2 Za sve materijale koje namerava da upotrebi u izgradnji a nisu definisani Ugovorom, Izvođač je obavezan pribavi prethodno odobrenje Nadzornog organa.

4.3 Izvođač je obavezan da, o svom trošku, obezbedi i preda Nadzoru sve ateste i potvrde za materijal i opremu koja se ugrađuje u skladu sa zahtevima nadležnih organa koji vrše tehnički pregled i daju odobrenje za upotrebu. Obaveza Izvođača je i da bez dodatnih troškova po Investitora, izvrši sva potrebna merenja, ispitivanja i testiranja. Ukoliko rezultati merenja, ispitivanja i testiranja u potpunosti ne zadovoljavaju kvalitet u skladu sa Ugovornom dokumentacijom, neće se izvršiti prihvatanje izvedenih radova.

4.4 Izvođač će bez posebne naknade, pre početka korišćenja - ugrađivanja građevinskih materijala i opreme, na zahtev Investitora da dostavi uzorke materijala i odgovarajuće kataloge za opremu.

4.5 Iako Investitor izvrši preliminarno prihvatanje nekog materijala ili dela koji se ugrađuje u objekat, on ga može odbiti i tražiti zamenu, ukoliko kasnija ispitivanja pokažu nedostatke. Troškovi koji iz toga proisteknu padaju na teret Izvođača.

Član 5. OBAVEZE INVESTITORA

5.1 Investitor je dužan da ispunjava obaveze definisane Ugovornom dokumentacijom.

5.2 Obaveza Investitora je da obezbedi svu dokumentaciju koju zahtevaju organi vlasti i nadležne komunalne kuće (građevinsku dozvolu, odobrenja za priključke na komunalnu infrastrukturu, taksu za zauzeće saobraćajnih površina i sl.) kao i da izmiri sve finansijske obaveze prema ovim organima (osim mesečnih troškova za potrošnju električne energije, vode i sl. u toku izvođenja radova koji padaju na teret Izvođača).

5.3 Investitor je obavezan da pre početka izvođenja radova Izvođaču preda Glavni projekat po kome će se izvoditi radovi i po potrebi preda razjašnjenja po svim tehničkim pitanjima koja nisu definisana projektom.

Član 6.OBAVEZE IZVOĐAČA

6.1 Izvođač se obavezuje da radove izvede u skladu s Ugovorom, kvalitetno i u ugovorenom roku. Izvođač je odgovoran za kvalitet upotrebljenog materijala, tehnološki postupak, kao i za kvalitet izvedenih radova.

6.2 Izvođač se obavezuje da se u toku izvođenja radova pridržava postojećih propisa i mera zaštite na radu (da pribavi elaborat zaštite na radu neophodan za nadležnu inspekciju), higijensko-tehničkih i protivpožarnih mera zaštite do dana predaje izvedenih radova Investitoru. U skladu s tim odgovoran je za eventualne zahteve za naknadu štete.

6.3 Izvođač je dužan da u pisanoj formi i na vreme obaveštava Nadzor o započinjanju pojedinačnih pozicija radova. Izvođač će obezbediti Nadzoru mogućnost ispitivanja i merenja obima izvedenih pozicija radova pre nego što se one pokriju ili uklone.

Izvođač će na vreme obavestiti Nadzor kada je neka pozicija radova spremna za pregled i prijem, kao i za ispitivanje, a Nadzor će postupiti po prijemu takvog obaveštenja najkasnije u roku od dva (2) dana u cilju ispitivanja i premeravanja te pozicije.

Ukoliko Izvođač izvrši pokrivanje ili zatvaranje bilo koje pozicije radova bez prethodnog prijema i pregleda od strane Nadzora, Nadzor može izdati nalog Izvođaču da otkrije izvršene pozicije radova u cilju obavljanja pregleda i ispitivanja. Posle obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan da popravi i popuni otvarana mesta. Sve troškove takvih otvaranja i zatvaranja snosiće Izvođač.

6.4 Izvođač preuzima punu odgovornost za svoje radove, od početka izvođenja radova do primopredaje radova. Ukoliko u tom vremenu dođe do bilo kakvog oštećenja na izvedenim radovima, materijalu i dr. Izvođač će, o svom trošku, otkloniti štetu na način da izvedeni radovi prilikom primopredaje budu u skladu s Ugovorom. U toku trajanja ovog Ugovora Izvođač će zaštititi Investitora od svake odgovornosti kao i nadoknaditi sve troškove Investitoru koje će eventualno imati zbog bilo kakvog propusta ili radnje Izvođača. Izvođač se obavezuje da o svom trošku izvrši popravke od eventualne štete koju pričini objektu, trećim licima ili okolini tako da oni ne utiču na rok završetka radova.

6.5 Izvođač se obavezuje da imenuje Odgovornog izvođača radova (puno radno vreme) koji je prihvaćen od Investitora i pismeno obavesti Nadzor o granicama njegovih ovlašćenja u okviru kojih je i odgovornost za sprovođenje mera zaštite na radu. Nadzor ima pravo da, ukoliko nije zadovoljan radom Odgovornog izvođača, zahteva njegovu zamenu.

6.6 Izvođač se obavezuje da o izvođenju radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu i da ih svakodnevno dostavlja Nadzoru na overu i potpis, kao i da postupa po primedbama  Nadzora.

6.7 Izvođač se obavezuje da skicira sve eventualne izmene u odnosu na Glavni projekat za potrebe projekta izvedenog stanja.

6.8 Izvođač je obavezan da izradi detaljan dinamički plan izvođenja radova sa resursnim planovima (plan radne snage, plan angažovanja potrebne mehanizacije, plan nabavke materijala po mesecima). Navedene planove Izvođač je dužan da dostavi Investitoru u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora.

6.9 Izvođač će svoj raspored radnog vremena uskladiti sa Nadzorom, bez obzira na koji se dan u nedelji to odnosi, kao i da po potrebi, uvede rad u smenama i poveća broj radnika u cilju poštovanja ugovorene dinamike. U ovom slučaju Izvođač ne stiče pravo na dodatno plaćanje van ugovorenog, obzirom da time obezbeđuje izvršavanje dinamičkog plana.

6.10 Izvođač se obavezuje da pored količina radova iz Predmera izvede i sve eventualne viškove, nepredviđene i naknadne radove iz njegove delatnosti a po nalogu Nadzora. Bilo koji višak, nepredviđeni i/ili naknadni rad neće ni na koji način uticati na Ugovor ili ga obesnažiti. Za sve viškove ili nepredviđene radove Nadzor će izdati Izvođaču nalog u pisanoj formi.

Izvođač se obavezuje da eventualne nepredviđene i naknadne radove izvede odmah po dobijanju naloga za njihovo izvođenje kroz građevinski dnevnik od strane Nadzora i u roku od tri radna dana dostavi ponudu koja će se usaglasiti radi naplate i odrediti rok izvršenja radova. Naknadnim radovima ne smatraju se radovi predviđeni projektnom dokumentacijom (u crtežima, detaljima i opisima) koji nisu posebno izraženi u predmeru ali su neophodni za kompletiranje određenih pozicija koje su navedene u predmeru.

Za naknadne i nepredviđene radove isplata će se vršiti kroz mesečne situacije na osnovu usvojene Ponude a Aneks ugovora će se raditi po završetku radova i pre izrade konačnog obračuna (okončane situacije).

6.11 Izvođač se obavezuje da po završetku radova sa objekta ukloni, u roku od 5 dana, sav svoj višak materijala, opreme, alat i sl.

6.12 Izvođač je dužan da svakodnevno čisti svoj otpadni materijal, šut i održava objekat u urednom stanju svakodnevnim odlaganjem otpadnog materijala na predviđeno mesto na gradilištu. Ukoliko Izvođač po mišljenju Nadzora ne ispunjava prethodnu obavezu, tada on ima pravo da od mesečne situacije odbije vrednost potrebnu za čišćenje objekta od strane trećeg lica koje je angažovao.

6.13 Izvođač će imati korektan partnerski odnos sa drugim učesnicima u izgradnji objekta. Izvođač će u svakom trenutku preduzeti sve razumne mere da spreči bilo koje nezakonito ili nasilničko ponašanje od strane njegovih radnika i preduzeti mere za očuvanje mira i zaštitu ljudi i njihove imovine na gradilištu. Nadzor će imati pravo da zahteva od Izvođača da odmah odstrani sa posla bilo koje lice koje je zaposlio Izvođač, a čije je zaposlenje prema mišljenju Nadzora nepoželjno. Takvo lice ne sme ponovo da bude zaposleno na gradilištu bez odobrenja Nadzora u pisanoj formi. Ovo neće uticati na ispunjavanje ugovornih obaveza.

6.14 Izvođač će bez posebne naknade:

-Obezbediti prisustvo svojih predstavnika prilikom primopredaje radova.
-Otkloniti sve nedostatke po Zapisnicima komisije za tehnički pregled i Primopredaju radova u roku koji je dat u Zapisnicima.
-Otkloniti sve eventualne nedostatke koji bi se pojavili u Garantnom periodu, s tim da sa otklanjanjem istih počne najkasnije četrdesetosam (48) časova po dobijanju pisanog obaveštenja od Investitora.

6.15Izvođač neće podugovarati bilo koju poziciju radova, uključujući i profesionalne usluge, bez prethodne saglasnosti Investitora ili Nadzora u pisanoj formi.

6.16Izvođač nema pravo da koristi gradilište u bilo koje druge svrhe osim onih definisanih Ugovornom dokumentacijom, a koje su isključivo u vezi sa izvođenjem ugovorenih radova.


Član 7. MEĐUSOBNI ODNOS IZVOĐAČA I PODIZVOĐAČA RADOVA

7.1 Ukoliko je Investitor za neke od pozicija radova angažovao nominovanog Podizvođača, Izvođač je dužan da nakon dobijanja pisanog obaveštenja od Nadzora i kopiju Ugovorne dokumentacije Investitora i Podizvođača omogući Podizvođaču pristup gradilištu.

7.2 Izvođač je dužan da Podizvođaču obezbedi priključenje na električnu energiju, vodu, prostor za presvlačenje, ishranu i toalet radnika i prostor za odlaganje materijala, alata i opreme i otpada na gradilištu. Horizontalni i vertikalni transport za pozicije koje je ugovorio su obaveza Podizvođača i sprovodiće ih po uputstvima koje dobije od Izvođača.

7.3 Dužnost Izvođača je da koordiniše rad Podizvođača tako da može nesmetano da radi da bi ispunio predviđene rokove završetka radova.

7.4 Podizvođač je dužan da postupa po uputstvima i primedbama Izvođača..

7.5 Sva komunikacija između Izvođača i Podizvođača obavezno se vodi pisano a kopija se predaje Nadzoru.

Član 8. OSIGURANJE

8.1 Pre početka izvođenja radova Izvođač treba da izvrši osiguranje od sopstvene odgovornosti (na iznos EUR ____________ po događaju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja osiguranja) i osiguranje radova (na iznos 110% od ugovorene vrednosti radova), do pune vrednosti, za bilo kakvo materijalno ili fizičko oštećenje, gubitak ili štetu do koje može da dođe na svoj imovini, uključujući imovinu Investitora, građevinskoj/montažnoj opremi ili povredu bilo kog lica, do čega može da dođe prilikom izvođenja radova.

Takvo osiguranje treba da bude zaključeno kod nekog Osiguravajućeg društva i na iznos i pod uslovima koje bude odobrio Investitor, a odobrenje neće biti bez razloga uskraćeno. Kad god je to potrebno, Izvođač će pokazati Investitoru polise osiguranja i potvrde za plaćanje tekućih premija.

8.2 Izvođač je obavezan da izvrši osiguranje celokupnog osoblja (uključujući i osoblje svojih Podizvođača) u toku čitavog perioda izvođenja radova, dok su zaposleni na Gradilištu. Izvođač će obavestiti Osiguravajuće društvo o svim promenama vezanim za izvođenje radova, ako nastanu takve okolnosti, i obezbediti adekvatnost osiguranja u bilo kom trenutku u skladu sa uslovima Ugovorne dokumentacije.

8.3 Ako Izvođač propusti da zaključi i održava pomenuta osiguranja kako je prethodno navedeno u tačkama 8.1 i 8.2, Investitor može da zaključi i održava na snazi takvo osiguranje i plati takvu premiju ili premije kako bude bilo potrebno u tu svrhu. Investitor će s vremena na vreme odbijati iznos koji je tako platio, od novca koji je dospeo za plaćanje Izvođaču ili će isti nadoknaditi kao dug Izvođača.

3. ROKOVI

Član 9. OTPOČINJANJE RADOVA

9.1 Izvođač će početi sa izvođenjem radova na gradilištu u roku od sedam dana od kada se  ispune uslovi definisani ugovorom, što se konstatuje protokolom overenim od strane Izvođača i Investitora.

Član 10. PRODUŽETAK ROKA IZVOĐENJA RADOVA

10.1 Izvođač ima pravo na produžetak roka izvođenja radova u slučaju da kasni sa ispunjenjem Ugovora iz nekog od sledećih razloga:

-Izuzetno loši klimatski uslovi, neuobičajeni za godišnje doba i za mesto na kome se radovi izvode i koji onemogućavaju izvođenje radova;
-Kašnjenju u izdavanju naloga, uputstava i odobrenja od strane Investitora i/ili Nadzora koji utiču na ispunjenje ugovorenog datuma završetka, a koji nisu posledica propusta Izvođača;
-Neispunjenja neke od obaveza Investitora na način definisan Ugovornom dokumentacijom;
-Bilo koje obustave izvođenja radova koja nije posledica propusta Izvođača;
-Ako iznos viškova, nepredviđenih i/ili naknadnih radova poveća vrednost Ugovorenih radova za više od 10%;
-Više sile, kako je to definisano u Opštim uslovima.

10.2 Izvođač će odmah u pisanoj formi obavestiti Investitora ili Nadzor o nastanku okolnosti iz tačke 10.1, zbog kojih radovi mogu da kasne ili da budu prekinuti. Obaveštenje treba da sadrži detalje o uzrocima i razlozima tog kašnjenja ili prekida. Ukoliko Izvođač ne obavesti pisano Investitora o postojanju okolnosti zbog kojih radovi kasne, smatraće se da takve okolnosti nisu ni postojale.

10.3 Ako Izvođač bude u zakašnjenju usled bilo kog razloga navedenog u tački 10.1 ovih Uslova, on će uputiti zahtev Investitoru ili Nadzoru u pisanoj formi, za produžetak roka izvođenja radova. Izvođač je obavezan da ovakav zahtev uputi Investitoru u roku od (3) tri dana nakon što se uverio da će izvođenje radova zaista da kasni. Investitor će takvo kašnjenje uzeti u obzir prilikom eventualnog produženja roka za završetak radova i o tome obavestiti Izvođača u pisanoj formi.

Član 11. KAŠNJENJA U IZVOĐENJU

11.1 Ukoliko postoji opravdana sumnja da radovi neće biti izvedeni u ugovorenog roku, Investitor ima pravo da naloži Izvođaču da preduzme sve potrebne mere kojima se obezbeđuje usklađivanje izvođenja radova sa dinamičkim planom i ugovorenim rokom. Po osnovu napred iznetog, Izvođač neće imati pravo ni na kakva dodatna potraživanja.

11.2 Ukoliko Izvođač ne izvrši svoju obavezu u ugovorenom roku, osim za neki od slučaja iz tačke 10.1 ovih Uslova, Investitor ima pravo da naplati na ime penala dva promila (2 ‰) od ugovorene vrednosti radova za svaki dan prekoračenja roka, s tim što iznos tako određene ugovorne kazne ne može da pređe 10 procenata (10%) od ukupne vrednosti ugovorenih radova.

11.3 Ako je šteta koju je pretrpio Investitor usled neurednog ili neblagovremenog ispunjavanja ugovorenih obaveza Izvođača veća od ugovorenih penala, Investitor će zahtevati, pored ugovorenih penala, naknadu štete koja prelazi ugovorene penale i ima pravo da, nakon obaveštavanja Izvođača u pisanoj formi o stvarno nastaloj šteti, uradi sledeće:
-da naplati Garanciju za dobro i kvaliteno izvođenje radova;
-da raskine Ugovor;
-da zaključi novi ugovor sa trećim licem na trošak Izvođača.

4. PLAĆANJE

Član 12. OPŠTE ODREDBE 

12.1 Sva plaćanja će se vršiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan ispostavljanja situacije ili računa.

Član 13. AVANS

13.1 Investitor će, pre početka izvođenja radova, a nakon potpisivanja Ugovora, uplatiti Izvođaču, na osnovu ispostavljene Avansne situacije, beskamatni avans.

Plaćanje avansa biće odobreno za isplatu od strane Investitora, pošto Izvođač preda Avansnu situaciju i Avansnu garanciju odobrenu u skladu sa ovim Uslovima.

13.2 Izvođač će avans koristiti isključivo za pokriće troškova vezanih za radove koji su predmet ovog ugovora. Korišćenje avansa može biti kontrolisano od strane Investitora. Pravdanje datog avansa vršiće se umanjenjem mesečnih situacija srazmerno procentu izvršenih radova.

Član 14. GARANCIJE

14.1 Izvođač će posle potpisivanja Ugovora, a pre uplate avansa, najkasnije u roku od sedam dana od potpisivanja Ugovora, obezbediti Bankarsku garanciju za povraćaj primljenog avansa, na iznos ukupne vrednosti avansa. Garancija će važiti do momenta vraćanja celokupnog avansa kada će biti vraćena Izvođaču.

Ukoliko Ugovor bude raskinut pre potpunog pravdanja avansa, Investitor ima pravo da deo neopravdanog avansa naplati iz Bankarske garancije za povraćaj primljenog avansa.

14.2 Izvođač će kao garanciju za dobro i kvalitetno izvođenje radova obezbediti Bankarsku garanciju u iznosu 10% od ugovorene sume. Garancija će važiti do izdavanja Potvrde o Završetku radova. Izvođač će dostaviti Garanciju u roku od četrnaest (14) dana po potpisivanju Ugovora i istu će odobriti Investitor. Ova Garancija će biti vraćena u roku od četrnaest (14) dana od dana izdavanja potvrde o Završetku radova, odnosno nakon što Izvođač dostavi Garanciju za garantni period.

Neizvedene i/ili loše izvedene radove, čije nedostatke Izvođač nije otklonio u skladu sa Ugovornom dokumentacijom, Investitor će otkloniti angažovanjem drugog Podizvođača i naplatiti troškove iz Bankarske garancije.

14.3 Izvođač će kao garanciju za Garantni period obezbediti Bankarsku garanciju u iznosu 5% od ugovorene sume. Garancija će važiti do isteka garantnog perioda. Izvođač će Garanciju za dobro i kvalitetno izvođenje radova zameniti Garancijom za garantni period i istu će odobriti Investitor. Ova Garancija će biti vraćena Izvođaču u roku od četrnaest (14) dana od dana izdavanja Potvrde o završetku Garantnog perioda, od strane Investitora.

Ukoliko se tokom garantnog perioda pojave nedostaci i Izvođač iste ne otkloni u skladu sa Ugovornom dokumentacijom, Investitor će otkloniti uočene nedostatke angažovanjem drugog Podizvođača i naplatiti iz Bankarske garancije.

14.4 Bankarske garancije iz tačaka 14.1, 14.2 i 14.3 ovog Člana biće u obliku koji je dat u delu dva (2) ove Tenderske dokumentacije. Ustanova koja će obezbediti takve garancije biće odobrena od strane Investitora. Troškove Bankarskih garancija snosiće Izvođač.

Član 15. REVIZIJA CENA

15.1 Samo kada izmena nekog zakona, nakon potpisivanja Ugovora, utiče na cene radne snage, mehanizacije i materijala korišćenih kod utvrđivanja ugovorenih jediničnih cena, onda takve jedinične cene mogu da se prilagode naviše ili naniže kako bi odrazile takve promene, a u svemu prema važećoj zakonskoj regulativi.

Član 16. OBRAČUN

16.1  Iznosi za plaćanje se računaju na osnovu ugovorenih jediničnih cena i za stvarno izvedene količine radova prema overenoj građevinskoj knjizi. Količine date u predmeru su orijentacione i ne uzimaju se za obračun izvedenih radova.

16.2 Stvarno izvedene količine radova biće određene merenjem u skladu sa ugovornom dokumentacijom, propisima i praksom. Merenja će vršiti Izvođač uz stalnu kontrolu Nadzora, što će biti dokumentovano obostrano overenom građevinskom knjigom.

16.3  Obračun viškova radova vršiće se  na osnovu ugovorenih jediničnih cena i za količine radova prema overenoj građevinskoj knjizi, bez obzira koliko procenata predstavlja ta količina u odnosu na ugovorenu količinu.

Član 17. PRIVREMENE SITUACIJE

17.1 Periodična plaćanja vršiće se mesečno.
  Mesečne situacije će Izvođač  ispostavljati od 1-5-og u mesecu za radove izvedene u prethodnom mesecu na osnovu overene građevinske knjige.

17.2 Nadzor će izvršiti proveru situacije u roku od 3 dana i eventualno vratiti situaciju Izvođaču na ispravljanje. Izvođač je dužan da preda novu, ispravljenu situaciju. Usaglašenu i ispravljenu situaciju Investitor će overiti i isplatiti Izvođaču u roku od 10 dana.

17.3 Od svake mesečne situacije Izvođač će odbiti 5% vrednosti situacije kao garantni depozit (garantni depozit se zadržava do izrade okončane situacije kada se isti isplaćuje u zamenu za bankarsku garanciju za garantni period).

17.4 Mesečnim situacijama će biti obuhvaćeni isključivo radovi izvršeni na objektu i eventualno materijal dopremljen, uskladišten i obezbeđen na gradilištu. Svi materijali i oprema koji nisu na gradilištu neće biti priznati za plaćanje dok ne budu ugrađeni ili dopremljeni na gradilište.

Član 18. PRIMOPREDAJA RADOVA

18.1 Primopredaja objekta vrši se po završetku radova. Nakon završetka i pregleda radova i nakon otklanjanja eventualnih nedostataka od strane Izvođača, Investitor će podneti zahtev nadležnim organima za vršenje tehničkog pregleda, pregleda komisije MUP-a i eventualno ostalih komisija propisanih Zakonom i podzakonskim aktima. Izvođač je dužan da za izvedene radove dobije potpuno pozitivan nalaz svih komisija. Troškove prvih pregleda snosi Investitor. Troškove svih eventualnih naknadnih pregleda za istu vrstu radova snosiće Izvođač. Investitor će izdati Potvrdu o završetku radova po dobijanju pozitivnih mišljenja svake od komisija.

18.2 Po dobijanju pozitivnih mišljenja nadležnih komisija, Ugovorne strane će u razumnom roku sastaviti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova i utvrditi sve eventualne nedostatke koje će Izvođač otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Član 19. KONAČNI OBRAČUN (OKONČANA SITUACIJA)

19.1 Konačnim obračunom se regulišu sva međusobna potraživanja ugovornih strana. Konačni obračun izvedenih radova mora se završiti najkasnije u roku od trideset (30) dana od potpisivanja Zapisnika o primopredaji izvedenih radova.

19.2 Konačni obračun se radi na osnovu Zapisnika o Primopredaji izvedenih radova i svih drugih ugovornih dokumenata koji su od važnosti za izradu istog.

19.3 Konačni obračun sadrži naročito:

-Vrednost izvedenih radova prema Ugovornoj dokumentaciji;
-Posebno iskazan iznos ugovorenih radova, iznos nepredviđenih i naknadnih radova, iznos penala itd.
-Iznos do tada plaćenih situacija;
-Konačni iznos koji Izvođač treba da primi ili vrati po obračunu;
-Datum završetka konačnog obračuna.

19.4 Za eventualne neotklonjene nedostatke po Zapisniku o primopredaji radova, Izvođaču će se, pri Konačnom obračunu, trajno odbiti njihova vrednost u iznosu koji sigurno obezbeđuje njihovo otklanjanje preko drugog izvršioca u momentu izrade Konačnog obračuna.

19.5 Ugovorna strana koja po Konačnom obračunu treba drugoj ugovornoj strani da isplati određeni iznos, dužna je da ovu svoju obavezu izvrši u roku od dvadeset (20) dana od potpisa Konačnog obračuna (Okončane situacije).

19.6 Prihvatanje Konačnog obračuna značiće da Izvođač odustaje od svih zahteva, pa i onih koji su već ranije podneti u pisanoj formi, a ostali su neregulisani.

Član 20. ZAHTEVI ZA DODATNIM PLAĆANJIMA

20.1 U slučaju da tokom izvođenja radova nastupe takve okolnosti na osnovu kojih Izvođač smatra da ima pravo na dodatna plaćanja on mora:

-da Investitoru najavi svoju nameru da zatraži dodatna plaćanja u roku od sedam (7) dana nakon svog saznanja za te okolnosti sa navedenim razlozima za takvo potraživanje u pisanoj formi;
-da nakon najave, u najkraćem roku, a najkasnije sedam (7) dana od najave, u pisanoj formi, dostavi zahtev za potraživanje sa obrazloženjem istog, dovoljno detaljnim da omogući Investitoru razmatranje istog.

20.2 Po prijemu zahteva sa obrazloženjem, Investitor će u roku od sedam (7) dana, obavestiti Izvođača u pisanoj formi, o svojoj odluci da prihvati ili odbaci zahtev Izvođača za dodatnim plaćanjima.

Član 21. GARANTNI PERIOD

21.1 Garantni period za sve izvršene radove po ovom Ugovoru je dve godine od dana izdavanja Potvrde o završetku radova.

21.2 Izvođač treba da izvede sve radove, popravke i odstranjivanje nedostataka i propusta, osim onih koji su posledica normalnog trošenja, u skladu sa zahtevom koji mu Investitor uputi u pisanoj formi u toku Garantnog perioda, a kao rezultat pregleda koji je izvršio Investitor i/ili Nadzor i/ili nadležna institucija pre isteka ovog perioda.

Ukoliko se za vreme Garantnog perioda uoče nedostaci izvedenih radova koji su posledica ugradnje neodgovarajućih materijala ili nekvalitetno izvedenih radova, Garantni period se prekida. Garantni period će nastaviti da teče pošto Izvođač otkloni uočene nedostatke.

21.3 Sve radove u garantnom periodu Izvođač će izvršiti o svom trošku ukoliko je, prema mišljenju Investitora, potrebno da se ti radovi izvedu zbog toga što materijal i izrada nisu bili u skladu sa Ugovornom dokumentacijom ili zbog nemarnosti ili izričitog ili posrednog propusta Izvođača da ispuni neku svoju obavezu prema Ugovornoj dokumentaciji.

21.4 Ako Izvođač propusti da izvede radove iz prethodnog člana, ili ako je takav rad hitne prirode, a Izvođač se nije odazvao na poziv Investitora u roku od četredesetosam (48) časova, Investitor može da zaposli i plati drugog Podizvođača da ih izvrši. U tom slučaju Investitor ima pravo da nadoknadi sve troškove koji iz toga proisteknu iz Bankarske garancije za garantni period.

21.5 Izvođač će obezbediti od svih svojih Podizvođača i isporučilaca garancije koje će biti deklarisane na Investitora. U onoj meri u kojoj je potrebno da to koristi Investitoru, Izvođač treba da prenese na Investitora sva prava korišćenja garancije koju daju takvi Podizvođači i isporučioci.

Član 22. KONAČNA PRIMOPREDAJA

22.1 Ugovor se neće smatrati izvršenim dok Investitor ne bude izdao Potvrdu o završetku garantnog perioda. Potvrdu o završetku garantnog perioda Investitor treba da izda u roku od trideset (30) dana od isteka garantnog perioda, pod uslovom da su završeni radovi naloženi u toku takvog perioda.

22.2 Investitor ima pravo da produži rok za izdavanje Potvrde o završetku garantnog perioda, ukoliko u roku od trideset (30) dana po isteku garantnog perioda, utvrdi nedostatke koje je Izvođač u obavezi da otkloni, o čemu će obavestiti Izvođača u pisanoj formi.

22.3 Ukoliko Investitor, u roku od šezdeset (60) dana od isteka garantnog perioda, ne izda Potvrdu o završetku garantnog perioda i ne obavesti Izvođača o nedostacima koje je u obavezi da otkloni, smatraće se da je Potvrda o završetku garantnog perioda data.

5. RASKID UGOVORA I REŠAVANJE SPOROVA

Član 23. RASKID UGOVORA OD STRANE INVESTITORA

23.1 Ako je Izvođač:

-napustio ugovor;
-petnaest (15) dana pošto je dobio u pisanoj formi od Nadzora upozorenje da počne izvođenje radova, stalno i svesno zanemaruje da izvrši svoje obaveze ili zadržava napredovanje radova po Ugovornoj dokumentaciji;
-propustio da u razumnom roku postupi po nalogu Nadzora da otkloni neki uočeni nedostatak što utiče na pravilno izvođenje radova i rok izvođenja radova;
-bez saglasnosti Investitora dao u podizvođenje neki deo Ugovora;
-pravno onemogućen da izvodi radove ili izvršio organizacione izmene kojima se menja njegov pravni subjektivitet;
-propustio da pribavi tražene Garancije i/ili osiguranje,

Investitor može, pošto mu je dao obaveštenje, u pisanoj formi, sedam (7) dana unapred, da odstrani Izvođača sa Gradilišta, a da time ne povredi Ugovor ili oslobodi Izvođača neke od njegovih obaveza ili odgovornosti prema Ugovornoj dokumentaciji ili utiče na prava i ovlašćenja koja je Izvođač preneo na Investitora i može sam da završi radove ili zaposli nekog drugog Izvođača da ih završi.

23.2 Investitor će u saradnji sa Nadzorom, posle odstranjivanja Izvođača, utvrditi koji iznos je, ako ga ima, u trenutku odstranjivanja opravdano zaradio Izvođač, kao i vrednost bilo kojih neiskorišćenih ili delimično iskorišćenih materijala, građevinskih postrojenja i montažne opreme.

Investitor ima pravo da na Gradilištu zadrži, ako smatra da je to potrebno u cilju završetka radova, neiskorišćene materijale, građevinska postrojenja i opremu i da to nadoknadi Izvođaču, s tim da taj iznos ne prelazi sumu koja bi bila plativa Izvođaču da je pravilno završio radove.

23.3 Ako Investitor odstrani Izvođača, on će zadržati srazmeran deo plaćanja Izvođaču prema procenjenom iznosu svih troškova koje zbog toga Investitor može da ima (troškovi izvođenja i održavanja, štete zbog kašnjenja u završetku i svi drugi troškovi).

Ako takav iznos bude prelazio sumu koja bi bila plativa Izvođaču da je pravilno završio radove, onda će Izvođač, platiti Investitoru na njegov zahtev iznos takvog viška i to će sve do neizvršenog plaćanja smatrati dugom koji Izvođač treba da nadoknadi Investitoru.

23.4 Investitor ima pravo da u svakom trenutku raskine Ugovor i bez krivice Izvođača definisane u Opštim uslovima. U tom slučaju Investitor će isplatiti Izvođaču iznos koji je u trenutku raskida opravdano zaradio ili bi razumno zaradio za stvarno izvedene radove prema Ugovornoj dokumentaciji.

Član 24. RASKID UGOVORA OD STRANE IZVOĐAČA

24.1 U slučaju da Investitor:

-propusti da u roku od tri (3) meseca plati Izvođaču iznos koji mu duguje,
-formalno izvesti Izvođača da usled nepredviđenih razloga nije u mogućnosti da dalje izvršava ugovorne obaveze ili prestane da izvršava svoje Ugovorne obaveze,
-obustavi radove u periodu dužem od devedeset (90) dana iz razloga koji nisu predviđeni Ugovornom dokumentacijom, niti su posledica Izvođačevih propusta,

Izvođač će imati pravo da raskine Ugovor pošto izvesti Investitora, u pisanoj formi trideset (30) dana ranije.

24.2 U slučaju takvog raskida, Investitor će biti u istoj obavezi prema Izvođaču, s obzirom na plaćanje, kao da je Ugovor raskinut prema odredbama o Višoj sili u Opštim Uslovima. Investitor će platiti Izvođaču i iznos bilo kojeg gubitka ili štete koju je Izvođač pretrpeo (osim izgubljene dobiti), a do kojih dođe usled ili u vezi sa posledicom takvog raskida.

24.3 Ovakav raskid Ugovora neće biti na štetu nijedne od Ugovornih strana.

24.4 Nakon raskida, Izvođač je obavezan da u najkraćem roku, sa gradilišta ukloni svu opremu i materijal.

Član 25. VIŠA SILA

25.1  Pod Višom silom se smatra događaj čije nastupanje i dejstvo ne zavise od volje ugovornih strana i podrazumeva rat, nemire, epidemije, zemljotres, poplava i sl. koje iskusan Izvođač ne bi mogao da predvidi ili se na vreme obezbedi od njih.

25.2  Izvođač neće biti ni u kakvoj obavezi za posledice Više sile.

25.3 Ukoliko Viša sila traje duže od sto osamdeset (180) dana, bilo koja Ugovorna strana može obavestiti drugu da raskida Ugovor po isteku trideset (30) dana od dana takvog obaveštenja, pod uslovom da Viša sila još uvek traje nakon isteka tridesetog dana.

Ako zbog Više sile Ugovor bude raskinut, Investitor će isplatiti Izvođaču sve  troškove koje je Izvođač opravdano imao očekujući da se završe svi radovi, ukoliko takvi troškovi nisu pokriveni prethodnim uplatama.

25.4 Ukoliko se nastavi izvođenje radova nakon prestanka Više sile, Investitor neće biti odgovoran za sva kašnjenja u plaćanju koja su posledica dejstva Više sile, isto tako Izvođač neće biti odgovoran za gubitak neke od Garancija definisanih ovim Uslovima.

25.5 Izvođač ima pravo na produženje roka izvođenja radova za onaj period za koji je Viša sila trajala.

25.6 Ukoliko zbog posledica dejstva Više sile, Izvođač bude morao da izvede neke Nepredviđene radove, oni će biti obračunati i plaćeni na način definisan u ovim Uslovima.

Član 26. REŠAVANJE SPOROVA

26.1 Ako se bilo kakvo neslaganje pojavi između Investitora i Izvođača u vezi sa Ugovorom, takvo neslaganje Ugovorne strane će nastojati da reše mirnim putem, na obostrano zadovoljstvo.

26.2 Ukoliko neslaganje Ugovornih strana iz prethodnog stava ove tačke ne može da se reši na zajedničko zadovoljstvo Ugovornih strana, takvo neslaganje će biti podneto na arbitražu. Arbitraža će biti sprovedena po pravilima Privredne Komore Srbije.

26.3  Konačna odluka arbitraže biće obavezujuća za obe Ugovorne strane.

26.4 Ukoliko Ugovorne strane ne mogu da reše spor ni putem arbitraže, priznaju nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu.

26.5 Ukoliko već nije došlo do odricanja od Ugovora ili do njegovog raskida, Izvođač će, u svakom slučaju, da nastavi sa izvođenjem radova sa dužnom marljivošću, a Investitor će nastaviti sa plaćanjima Izvođaču, u skladu sa odredbama Ugovorne dokumentacije. Obaveze Ugovornih strana neće biti menjane iz razloga što se arbitraža ili spor vode za vreme izvođenja radova.www.sinisavuckovic.com