ISPUNA OKO PRODORA INSTALACIJA KROZ ZIDOVE IZMEĐU POŽARNIH SEKTORA

Ova tehnička specifikacija se odnosi na obradu prodora instalacija (kanala, cevi i kablova) kroz zidove i međuspratne tavanice između požarnih sektora.


1.Relevantni standardi

SRPS EN 1366-3:2011 Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija - Deo 3: Zaptivne ispune

SRPS ISO 834:1994 Ispitivanje otpornosti prema požaru - Elementi gradevinskih konstrukcija (identičan sa ISO 834:1975, Amd 1:1979 i Amd 2:1980)

SRPS U.J1.090:1987 Tehnički uslovi zaštite od požara u građevinarstvu - Ispitivanje otpornosti zidova prema požaru


2. Opis predviđenog materijala

Ako građevinski otvori u zidu ili međuspratnoj tavanici, između dva požarna sektora, kroz  koji su prošle instalacije (kanali, cevi ili kablovi), ne mogu da se ispune materijalom od koga su izrađeni sami zidovi i tavanica (beton, opeka i malter itd.) tada ovi otvori moraju da se ispune sistemom materijala koji su otporni na požar u istoj meri kao zid ili tavanica u kojima se otvor nalazi, što se dokazuje Izveštajem o ispitivanju u domaćoj akreditovanoj laboratoriji. Ispitivanja se obavezno vrše po sva tri kriterijuma: stabilnost, integritet i izolacija (REI).

(Kod nas se za sada takva ispitivanja obavljaju jedino u laboratoriji  IMS-a.)

Ispuna može da bude od različitih materijala: protivpožarni malter, ploče mineralne vune sa ekspandirajućim premazima, požarni jastučići itd.

Za ispunu građevinskog otvora oko pp klapne proveriti da li je materijal u skladu sa preporukama proizvođača klapne.

Ako se otvor zaptiva pločama mineralne vune koje se zatim obostrano premazuju ekspandirajućim premazom, tada je mineralna vuna klase A otpornosti na požar (negoriv materijal) a gustina i debljina mineralne vune i premaz treba da su u skladu sa uzorkom koji je ispitivan i na koji je dobijen sertifikat.

(Po pravilu se koriste mineralne vune velike gustine, oko 150kg/m3.)

Premaz kojim se premazuju kablovi za zaštitu od požara treba da je od proizvođača predviđen za ovu namenu i ispitan u domaćoj akreditovanoj laboratoriji.

Protivpožarni silikoni mogu da se koriste samo za sprečavanje prolaska dima ali ne i vatre.

Materijal treba da je otporan na sve uticaje koji mogu da se pojave u prostoru u kome se ugrađuje (hemijski uticaji, vlaga, voda i sl.).

Na sve cevi od gorivih materijala većeg prečnika od Φ100mm postaviti protivpožarnu obujmicu (manžetnu) sa jedne strane, poželjno sa strane sa koje preti veća opasnost od požara. S obzirom da se obujmica koristi u sistemu sa materijalom za ispunu otvora oko cevi, kompletan sistem treba da poseduje Izveštaj o ispitivanju.

Sertifikati koji su dobijeni ispitivanjem materijala za ispunu zidova se ne prihvataju ako se sistem koristi za ispunu prodora u međuspratnim tavanicama.

Svi materijali za zaštitu od požara ne smeju da sadrže štetne materije za boravak ljudi u prostorijama (azbest i sl.).

Pre ugradnje obavezno dostaviti izveštaj o trajnosti proizvoda (vremena u kome proizvod zadržava projektovane karakteristike zaštite od požara).


3. Način izvođenja radova

Pri ugradnji materijala za ispunu otvora u zidovima i nanošenju različitih premaza voditi računa da je temperatura u prostoriji u okviru onoga što preporučuje proizvođač materijala.

Svi materijali treba da se pripreme i ugrađuju striktno po uputstvima proizvođača. Firma koja izvodi ovu poziciju treba da ima potvrdu proizvođača materijala da je obučena za ugradnju njihovih proizvoda.

Ispuna od mineralne vune treba da je ugrađena na isti način kao što je to rađeno na uzorku koji je u laboratoriji ispitivan na otpornost na požar, posebno kada je u pitanju otvor u međuspratnoj tavanici. Komadi mineralne vune treba da su što veći i da ima što manji broj manjih komada kojima se ispunjava prostor oko instalacija. Ovi manji komadi treba da su što čvršće sabijeni između instalacionog kanala ili cevi i građevinskog otvora.

Po ugradnji mineralne vune nanosi se ekspandirajući premaz, sa obe strane mineralne vune.

Nisu dozvoljene fuge između građevinskog otvora i ispune.

Kod prodora kablova, osim zatvaranja građevinskog otvora kablovi se dodatno sa obe strane premazuju odgovarajućim zaštitnim premazom u dužini 1m sa svake strane.

Protivpožarne obujmice na cevima (posebno na vertikalnim cevima) moraju da budu fiksirane tako da u toku eksploatacije ili u slučaju požara ne spadnu sa cevi.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Svaki prodor koji je obrađen treba da je obeležen markicom na kojoj su uneti šifra mesta obrade prodora, naziv firme koja je izvela radove, podaci o primenjenom maerijalu i otpornosti na požar sistema i datumu izvršenih radova.

Na posebnim osnovama obeležiti položaj svih prodora sa brojevima kojima su obeleženi i ovakav projekat dostaviti komisiji Sektora za vanredne situacije prilikom tehničkog pregleda, a kopiju Investitoru.

Merenje izvršenih radova vršiti na način kako je definisano ugovorom.

Novembar, 2014
www.sinisavuckovic.com
Po Pravilniku o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju (S. list SFRJ broj 38/89), član 76: „Kod kanala sistema za ventilaciju ili klimatizaciju koji prolaze kroz zidove otporne prema požaru, mesta prolaza moraju biti zaptivena negorivim materijalom koji obezbeđuje isti stepen otpornosti kao što je zid.“
Ovim pravilnikom je definisano i gde je neophodno postavljanje klapni u kanalima, kao i izuzeci od pravila, u članu 53.

Koliko je meni poznato kod nas nije pravilnikom definisana zaštita od prenošenja požara kroz cevi od gorivih materijala, tj. obaveza postavljanja protivpožarnih obujmica (manžetni) koje u požaru „stisnu“ cev i ne dozvoljavaju prolaz dima i plamena., Na osnovu analogije sa instalacijama ventilacije (postavljanje klapni) može zaključiti da bi bilo potrebno postavljanje manžetni na cevima od gorivog materijala čiji je prečnik veći od 130cm2. Zahtevi nekih lanaca hotela su znatno stroži u ovim zahtevima, npr. zahteva se da se na svim cevima Φ63mm ili većim postave obujmice.

Takođe, koliko znam, ni za obradu prodora električnih instalacija ne postoji jasan pravilnik koji se odnosi na sve vrste objekta, ali se ova tema obrađuje kroz neke pravilnike kao npr. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija i u Priručniku za projektante, Zaštita kablova od požara (Nova prosveta, II knjiga, Miodrag Kadić, dipl. el. inž. i mr. Dragana Sekulović, dipl. maš. inž.). Ako nisam u pravu molim vas da me ispravite.
Sistem za ispunu prodora u tavanicama mora da je ispitan baš tako kako se koristi, jer u požaru treba da sačuva stabilnost u periodu u kome obezbeđuje otpornost na požar.
Projektanti u predmerima treba vrlo pažljivo da specificiraju ove radove jer cena pozicije nije mala. Treba odvojiti obrade prodora u zidovima otpornim na požar na 90, 120 ili 180 minuta i za svaku kategoriju dati veličinu otvora koji se obrađuje u m2 za sve tipske slučajeve, posebno za kanale, cevi i kablove. U predmeru uzeti da je građevinski otvor oko kanala i cevi za 5cm veći sa svake strane od dimenzija instalacije.

Moje iskustvo je takvo da projektanti elektro instalacija obično predvide ove radove u predmeru, ali isto tako projektanti mašinskih instalacija često smatraju da ovo treba da je deo građevinskih radova. Kome god da je obaveza po ugovoru, ove radove izvode specijalizovane firme i važno je da se radovi  u ugovoru ne dupliraju ali i ne ispuste, jer njihova cena kasnije može da bude vrlo neprijatno iznenađenje.