IZRADA I MONTAŽA PVC STOLARIJE

Pozicija obuhvata izradu i ugradnju elemenata od PVC profila sa ispunom od stakla ili sendvič panela i obradu spojnica između elementa i obrađenog zida sa spoljašnje i unutrašnje strane. Pozicija ne obuhvata ugradnju okapnica sa spoljašnje strane i prozorskih klupica sa unutrašnje strane.


1.Relevantni standardi

SRPS EN 12608:2011 - Neplastificirani profili od polivinilhlorida (PVC-U) za izradu prozora i vrata - Klasifikacija, zahtevi i metode ispitivanja

SRPS ISO 13789:2006 - Toplotne karakteristike zgrada - Koeficijent gubitka toplote pri prolazu - Metoda proračuna

SRPS EN 12207:2008 - Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Klasifikacija

SRPS EN 12208:2008 - Prozori i vrata - Otpornost prema propuštanju vode - Klasifikacija

SRPS EN 12210:2009 - Prozori i vrata - Otpornost prema opterećenju od vetra - Klasifikacija

SRPS ENV 1627:2008 - Prozori, vrata, zastori - Otpornost na provalu - Zahtevi i klasifikacija

SRPS EN 514:2008 - Profili od neomekšalog polivinilhlorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata - Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva

SRPS EN 13126-1:2009 - Građevinski okovi - Zahtevi i metode ispitivanja za prozore i balkonske prozore - Deo 1: Zajednički zahtevi za sve vrste okova

SRPS EN 1279-1:2011 -Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Deo 1: Opšta načela, dimenzionalne tolerancije i pravila za opis sistema


2. Opis predviđenog materijala

Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za PVC profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije.

Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa svime što je dato u projektu - šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789).

Ako projektom nije definisano drugačije elementi treba da zadovolje sledeće zahteve:

Minimalna zvučna izolacija: 26dB
Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 prema ENV 1627
Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207
Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema EN 12208

PVC profili:

Profili su najmanje trokomorni, koeficijent prolaza toplote profila ne treba da je veći od 1.3 W/m2K (termičke karakteristike profila treba da su barem 30% povoljnije od koeficijenata ispune od stakla).

Ukoliko se koriste profili u boji treba da su bojeni u masi.

Za armiranje PVC profila koriste se toplocinkovani čelični profili pravougaonog ili „U“ preseka, debljine po uputstvima proizvođača ali ne manje od 1.2mm za bele profile i 1.5mm za profile u boji. Kod manjih elemenata od belih PVC profila je dozvoljeno da se ne armiraju profili po obimu elementa ili krila koje se otvara (dužine do 700mm), ako je to u skladu sa preporukama proizvođača.

Za elemente veće površine od 9m2 ili ako je dužina najkraće strane veća od 2m ili ako su ostakljena krila na vratima i prozorima veća od 2.5m2 za element od belih profila (2.2m2 za element od obojenih profila) ili ako su krila vrata ili prozora teža od 80kg za profile bele boje (60kg za obojene profile) izvođač treba da dostavi statički proračun. Za elemente većih dimenzija predvideti i temperaturne dilatacije.

Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom.

Ispune od stakla ili sendvič panela:

Staklo i sendvič paneli treba u svemu da odgovaraju opisu u šemama.

Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala.

Okov:

Okov treba da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13126. Boja i završna obrada vidljivih delova treba da je u skladu sa opisom u crtežima (šemama) ili po zahtevu naručioca. Okov mora biti otporan na koroziju.

Ankeri za fiksiranje:

Ankeri za fiksiranje elemenata su čelični, pocinkovani, prečnika u skladu sa uputstvima proizvođača, ali ne manje od 4.5mm.


3. Način izvođenja radova


Izrada:

Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima problema za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova obavestiti Nadzor.

Prilikom izrade i ugradnje elemenata voditi računa o temperaturnom širenju profila (~1.8mm/m za bele profile i ~2.6mm/m za profile u boji). Minimalna razlika u dimenzijama elementa i otvora u koji se element ugrađuje (sa svake strane) zavisi od dimenzija elementa i kreće se, za bele profile, u granicama od 10mm (za otvore širine 1.5m) do 25mm (za otvore širine do 4.5m). Kod profila u boji širina spojnica treba da je za 5mm veća.

PVC profili se na uglovima spajaju varenjem, spoj mora biti hermetično zatvoren. Na varovima se ne dopuštaju promene boje, nezavareni delovi i pukotine. Središnji profili između dva polja elementa (impost) dodatno se fiksiraju metalnim elementima. Na spojevima uglova balkonskih vrata širine 800mm i više, koristiti kao ojačanje pvc umetke koji se vijcima fiksiraju za metalno ojačanje profila.

Svako polje elementa na najnižem horizontalnom profilu treba da ima najmanje dva otvora za odvod kondenza ili vlage, minimalnih dimenzija 5x20mm. Rastojanje između otvora ne treba da je veće od 600mm. Svako ostakljeno polje treba takođe da ima sistem otvora u falcevima za ugradnju stakla, Ø8mm ili 5x10mm, za odvod vlage i kondenza. Otvori ne smeju biti pokriveni podloškama za fiksiranje stakla.

Dimenzije stakla treba da su barem 2mm sa svake strane manje od okvira u koji se ugrađuje. Sistem ugradnje stakla treba da je takav da ono ne može da se demontira sa spoljašnje strane.

Izabrani okov mora da odgovara očekivanim opterećenjima. Rastojanje između šarki i mesta blokiranja prozora ili vrata u zatvorenom položaju ne treba da je veće od 800mm.

Ukoliko se ne zahteva drugačije, visina ručki u prostoriji treba da je jednaka na svim elementima.

Ugradnja:

Elementi na istoj fasadi, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije, treba da su u istoj ravni a vertikalne i horizontalne ivice u istim pravcima.

Nije predviđeno da se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, već da se isporučeni elementi ugrađuju istog dana po dovoženju iz radionice izvođača.

Minimalna temperatura u vreme ugradnje fasadnih elemenata treba da je +5ºC.

Ukoliko nije drugačije definisano projektom, ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom položaju. Dozvoljeno odstupanje elementa od vertikalnog položaja je 1.5mm na 1m visine, ali ne više od 3mm na ukupnu visinu elementa. Dozvoljeno odstupanje profila od ravni elementa je 1mm na 1m dužine (na uglovima, T spojevima i odstupanja u pravcu samog profila). Dozvoljeno odstupanje lučih delova od projektovane geometrije je 1.5mm.

Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je max. 150mm.

Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju za objekat maksimalno na svakih 700mm (za profile u boji max. 600mm). Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne treba da je veće od 150mm. Ukoliko to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun. Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode.

Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom. Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne (drvene) klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje strane hidro- i parozolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u projektu. Ako je predviđeno projektom, ugraditi sa unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i profila i spoj trake i špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Upotrebljeni materijali moraju biti kompatibilni sa PVC-om. Ukoliko se za zaptivanje spojnica koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i minimalno klase 20 za unutrašnje spojnioce.

Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz PVC profila i obezbediti da se ova količina vode kontrolisano odvodi.

Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju.

Voditi računa da ivice stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima).

Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i odvoda kondenza. Nije dozvoljeno da staklo dodiruje falc pvc profila. Širina podloški treba da je min. 2mm šira od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5m - do 150mm.

Ukoliko se špaletne malterišu posle ugradnje elemenata od PVC profila, profile zaštititi od prljanja malterom. Čim prestane opasnost od oštećenja profila od maltera i molerskih radova, skinuti zaštitnu traku (usled sunčevih zraka, ukoliko se traka ne skine blagovremeno, može doći do promene boje profila).

Prihvatanje elementa od strane nadzora ne oslobađa izvođača od odgovornosti ako se u toku eksploatacije pokažu skriveni nedostaci.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da li su elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, naročito zaptivna masa po ivicama termopan stakla.

Proveriti da li su ugrađeni svi delovi okova. Kod većih krila koja se otvaraju proveriti da li je ugrađeno tzv. „leđno zatvaranje“, deo okova koji omogućava pribijanje krila na strani gde su šarke. Prekontrolisati da li je u profile ugrađeno metalno ojačanje (ako jeste, na profilima se vide vijci kojima je fiksirano metalno ojačanje).

Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto fiksiran za objekat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.). Otvoreno krilo mora da  ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom položaju. Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski elementi (zastori, mrežice protiv komaraca i sl.).

Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugrađena okapnica (spolja) i prozorska klupica (unutra).

Proveriti da li je visina parapetnog zida na prozorima u skladu sa propisima, u suprotnom zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi bezbednosti.

Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom, i obrađenim spojnicama.Napomena: Pri izradi ove specifikacije korišćeni su katalozi proizvođača „Veka“ i „Rehau“ i standard GOST 30674-99.


www.sinisavuckovic.com