POKRIVANJE KROVOVA TEGOLOM


1.Relevantni standardi

SRPS EN 544 (2008) Bitumenska šindra sa mineralnim i/ili sintetičkim ojačanjima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja


2. Opis predviđenog materijala

Za pokrivanje krova koristiti tegolu proizvedenu dvostranim nanošenjem bitumenskog veziva na tkaninu od staklenog voala, koja je prethodno natopljena bitumenom. Gornja površina tegole je posuta granulama od bazalta, a donja površina kvarcnim peskom.

Tegola treba da je UV otporna a boja postojana (garancija proizvođača treba da je min. 10 godina). Za boju i oblik elemenata tegole, ako nije striktno definsano projektom, pre ugradnje obezbediti saglasnost stručnog nadzora.

Karakteristike materijala:

- Debljina tegole - min. 3,0mm.
- Masa staklenog voala - min. 115g/m2
- Otpornost na istezanje (u podužnom i poprečnom pravcu) - veće od 900/500 N/5cm
- Istezanje - veće od 2%

Pomoćni materijali:

Snegobrani od lima debljine 1.5mm.
Element za ventilisanje krovnog prostora 
Mrežica protiv insekata
Ekseri - čelični pocinkovani, Ø3mm, dužina 25mm, prečnik glave eksera 10mm.


3. Način izvođenja radova

Pre početka izvođenja radova proveriti da li je rešena (u projektu i na licu mesta) ventilacija tavanskog prostora ako su u pitanju hladni krovovi ili ventilacija termoizolacije, ako su u pitanju topli krovovi. Ukoliko nije, o tome odmah obavestiti stručni nadzor. Ukoliko projektom nije predviđena ventilacija tavanskog prostora, na krovnim ravnima treba ugraditi elemente za provetravanje, koji su standardni elementi u asortimanu isporučioca tegole. Veličina otvora treba da je min. 1/300 - 1/500 od površine tavanskog prostora. Elemente rasporediti tako da se maksimalno ostvari cirkulacija vazduha u tavanskom prostoru.

Kod toplih krovova sloj za ventilaciju treba da je min. 5cm. Ukupna površina otvora za ulaz vazduha, na krovnom vencu, treba da je min. 0,2% od površine kosog krova ali ne manje od 200cm2 po m1 venca krova. Površina otvora za odvod vazduha treba da je min. 0,05% od površine kosog krova.

Podloga za ugradnju tegole treba da je ravna, glatka, suva i čista. Može biti od iverice otporne na vlagu, osb ploča ili orendisanih daski min. debljine 22mm i širine max. 12cm. Spojnice između ploča ili dasaka treba da su smaknute, širina spojnica 3-4mm. Ispadi iz ravni podloge ne smeju da su veći od 2mm. Sve ivice koje ispadaju iz ravni na mestima preloma krova, treba da su zaobljene. Ekseri kojima se ploče fiksiraju za kontragredice treba da su udaljeni min. 1cm od ivica ploča.

Pre početka polaganja tegole proveriti geometriju krovnih ravni, naročito da li su streha i sleme paralelni i položaj grbina i uvala. Limarski radovi treba da su završeni pre početka polaganja tegole.

Temperatura vazduha za vreme polaganja tegole treba da je +5 do +30ºC. Na temperaturama manjim od 10ºC, bitumensku traku na donjoj strani tegole treba zagrevati fenom. Tegola se ne polaže po jakoj kiši ili vetru.

Kod nagiba krovova manjih od 30º ugraditi prvo sloj od hidroizolacionih traka (ne ter hartija), paralelno vencu krova sa podužnim preklopima 10cm i poprečnim preklopima 20cm. Kod nagiba krovova većih od 30º hidroizolacione trake se ugrađuju samo na vencima krova (najmanje u dva reda), u uvalama, kod prodora dimnjaka, ventilacija i na drugim mestima gde može doći do zadržavanja snega i formiranja leda.

Za limarske elemente tegolu lepiti lepkom za tegolu na bitumenskoj osnovi. Lepak se nanosi u trakama širine 2-3cm u intervalu 1.5-2cm. Debljina lepka ne treba da je veća od 1mm.

Tegolu fiksirati ekserima, osim na delovima krova sa manjim nagibom, u uvalama i sl. gde treba tegolu variti na bitumensku traku debljine 4mm, sa poliesterskim uloškom. Ekseri se ne smeju upotrebljavati na 40cm od ose uvale. Svaki element tegole fiksirati sa četiri eksera. Osa eksera treba da je 5cm od gornje ivice elementa tegole.

Uvale, sleme, otvore za vazduh, snegobrane i opšivke oko dimnjaka, ventilacionih kanala i sl. obraditi u svemu prema uputstvima proizvođača materijala.

Ako je dužina krovne ravni veća od 9m ili ako je u pitanju složeni krov, obezbediti saglasnost proizvođača materijala na projektno rešenje.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Tegola se obračunava po m2 stvarno obložene površine. Obrada slemena, grbina, uvala, elementi za ventilaciju, snegobrani i sl. se ne obračunavaju posebno već ulaze u cenu pokrivača po m2, ako nije druga;ije definisano projektom.

Maj, 2014
www.sinisavuckovic.com