www.sinisavuckovic.com

email: sinisavuckovic2@gmail.com
TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Osnova za sklapanje ugovora je Tender. Za sprovođenje Tendera priprema se tenderska dokumentacija, koja se sastoji od sledećih delova:

-Uputstva za ponuđače;
-Obrazaca;
-Opštih uslova;
-Predmera i
-Grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama.

Tenderski dokument koji je ovde prikazan je razvijan u «BM Consulting»-u tokom sprovođenja tenderskih procedura na nekoliko projekata koji su izvođeni u Beogradu u periodu od 2001. do 2008. godine. Dokument je od projekta do projekta prilagođavan konkretnim uslovima.

Tekstualni deo tenderske dokumentacija nije isti za sve projekte. Definiše se u razgovoru sa investitorom, a neka od pitanja na koja investitor treba da odgovori u procesu izrade tenderske dokumentacije su:

-  Da li želi ugovor sa fiksnom cenom ili po jedinici mere;
-  Koje garancije želi da obezbedi od Izvođača;
-  Da li želi da od situacija zadržava garantni depozit;
- Da li želi da ceo posao ugovori sa jednim izvođačem ili sa više podizvođača i kakav je njihov međusobni odnos;
-  Da li prihvata avansno plaćanje i u kojem procentu;
-  Koje polise osiguranja zahteva od izvođača i na koju vrednost itd.

Ovaj tenderski dokument namenjen je pre svega privatnim investitorima. Kada je investitor država, grad ili sl. odnosno kada je u pitanju javni tender, naročito kada su u pitanju kapitalni projekti, tada dokument mora da poštuje i neka dodatna pravila koja ovde nisu razmatrana.