TERMOFASADA


1.Relevantni standardi

SRPS U.F2.010 (1978) Završni radovi u građevinarstvu - Tehnički uslovi za izvođenje fasaderskih radova

SRPS U.F2.013 (1978) Završni radovi u građevinarstvu - Tehnički uslovi za izvođenje molerskih radova

SRPS EN 998-1 (2012) Specifikacija maltera za zidane konstrukcije - Deo 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina

SRPS EN 1015-11:2008/A1:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera - Izmena 1

SRPS EN 1015-12:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 12: Određivanje čvrstoće prianjanja očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja na podloge

SRPS EN 1015-18:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 18: Određivanje koeficijenta kapilarnog upijanja vode očvrslog maltera

SRPS EN 1015-19:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 19: Određivanje paropropustljivosti očvrslih maltera za unutrašnja i spoljašnja oblaganja

SRPS EN 1015-21:2008 Metode ispitivanja maltera za zidanje - Deo 21: Određivanje kompatibilnosti jednoslojnih maltera za unutrašnja oblaganja sa podlogama

SRPS EN 1062-1:2009 Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 1: Klasifikacija

SRPS EN 1062-3:2009 Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 3: Određivanje propustljivosti vode u tečnom stanju

SRPS EN 1062-6:2009 Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 6: Određivanje propustljivosti ugljen-dioksida

SRPS EN 1062-7:2009 Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 7: Određivanje svojstava premošćavanja prslina

SRPS EN 1062-11:2009 Boje i lakovi - Materijali za prevlačenje i sistemi prevlaka za spoljašnje zidove i beton - Deo 11: Metode za kondicioniranje pre ispitivanja

SRPS EN ISO 7783-2:2010 Boje i lakovi - Određivanje brzine prolaza vodene pare - Deo 2: Određivanje i klasifikacija brzine prolaza (propustljivosti) vodene pare

SRPS EN ISO 2813:2006 Boje i lakovi - Određivanje ogledalskog sjaja filmova nemetaliziranih boja pod uglom od 20°, 60° i 85°

SRPS EN 12667 (2008) Toplotne performanse građevinskih materijala i konstrukcija - Određivanje toplotne otpornosti pomoću metoda sa zaštićenom grejnom pločom i toplotnim fluksmetrom - Proizvodi visoke i srednje toplotne otpornosti

SRPS EN 1602 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ukupne gustine

SRPS EN 12430 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pod tačkastim opterećenjem

SRPS EN 826 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pri pritisku

SRPS EN 823 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje debljine

SRPS EN 1609 (2008) Proizvodi za toplotnu izolaciju u građevinskim primenama - Određivanje kratkotrajne apsorpcije vode delimičnim potapanjem

SRPS EN 12087 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje dugotrajne apsorpcije vode potapanjem

SRPS EN 12086 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje svojstava prolaza vodene pare


2. Opis predviđenog materijala

Fasada treba da je otporna na udar, vetar, na mikrobiološka zagađenja (buđ i alge), sa niskim nivoom absorpcije vode i visokom paropropustljivošću.

Fasadni sistem treba da ispuni zahteve vatrootpornosti u skladu sa glavnim projektom zaštite od požara.

Kao termoizolaciju koristiti tvrde ploče kamene mineralne vune, klase negorivosti A1, gustine 130-160kg/m3 ili ako su u pitanju dvoslojne ploče - spoljašnji sloj gustine 165-195kg/m3 a unutrašnji sloj 90-100kg/m3. Za krivolinijske fasade i fasade sa istupima, erkerima i sl. praktično je da se koriste lamele mineralne vune širine 150-200mm. Pritisna čvrstoća (pri 10% stišljivosti) treba da je oko 45kPa. Debljina kamene vune - po proračunu građevinske fizike.

Za fiksiranje ploča kamene vune koristiti isključivo tiplove sa metalnim jezgrom.

Za armiranje koristiti mrežicu od staklenih vlakana od 145-160g/m2.


Lepak za fasadu - treba da je fleksibilan, otporan na vremenske uticaje i smrzavanje, vodonepropusan, da dozvoljava difuziju vodene pare. Adhezija za mineralnu vunu - min. 0,05MPa.

Mineralni ili silikatni malter, već bojeni ili koji će se bojiti, otporan na vremenske uticaje, na prljavštinu, paropropusni, hidrofobni, veličina zrna 1,2 - 1,5mm.

Malter treba da je, po standardu SRPS EN 988-1, klasifikovan kao:

-Čvrstoća pri pritisku i savijanju: CS III ili CS IV (ispitivanja po SRPS EN 1015-11)
-Upijanje vode: W2 (ispitivanja po SRPS EN 1015-18)
-Paropropusnost <20 (ispitivanje po SRPS EN 1015-19)
-Prianjanje za podlogu: B ili C (ispitivanje po SRPS EN 1015-12)
-Postojanost pri izlaganju ciklusima smrzavanja FP: B ili C (ispitivanje po SRPS EN 1015-21)
-Način nanošenja: OC (nanošenje u jednom sloju)

Silikatna boja ukoliko je u pitanju mineralni malter koji već nije bojen ili ako predstavlja dodatnu zaštitu fasade, treba da je iz sistema proizvođača maltera. Po SRPS EN 1062-1 boja treba da je u klasi G3 (sjajnost - mat), E3 (debljina suvog filma 100-200μm), S1 ili S2 (debljina zrna S1 - fina ili S2 - srednja), V1 ili V2 (paropropusnost visoka ili srednja), vodopropusnost W3 (≤ 0,1 - niska).

Sadržaj VOC materija treba da je u skladu sa EU normama.


3. Način izvođenja radova

Obaveza Izvođača je da pre početka izvođenja radova izvede uzorak fasade min. dimenzija 60x100cm, na koji treba da da saglasnost stručni nadzor.

Radove izvoditi pri temperaturi vazduha od +5
°C do +25°C pri vlažnosti vazduha do 80% (ako proizvođač materijala ne zahteva drugačije), kada nema atmosferskih padavina. Nije dozvoljeno raditi na površinama koje su direktno izložene suncu, na skelu obavezno postaviti zaštitnu mrežu.

Termofasadu raditi na čistoj, suvoj i kompaktnoj podlozi. Pre ugradnje proveriti i geometriju podloge radi eventualnog preduzimanja mera za dobijanja ravne površine fasade. Manje neravnine od 1 - 2cm izravnati malterom, a lokalne izbočine ukloniti. Neravnine veće od 2cm nivelisati ugradnjom izolacionih ploča. Stare malterisane zidove proveriti kucanjem čekićem (da li se malter odvojio od zida) i pull-off metodom (zahtevana sila je 0,08Mpa). Porozne podloge treba prethodno tretirati prajmerom iz sistema proizvođača lepka.


Proveriti da li su ugrađeni svi elementi koji po projektu treba da se ugrade pre ugradnje termofasade, kao npr. svetiljke, nadstrešnice, penjalice i sl.

Početni metalni profil nivelirati libelom i fiksirati tiplovima na svakih 30-50cm.

Prilikom ugradnje ploča kamene vune, pre nanošenja lepka treba ploču pregletovati tankim slojem lepka čeličnom gletericom sa ravnim ivicama. Lepak nanositi duž ivice ploča u traci širine 3-4cm sa nekoliko tačaka po sredini ploče približnog prečnika 8cm. Minimum 40% površine ploče treba da bude pokriveno lepkom. Ploče treba čvrsto fiksirati od dna do vrha, jednu do druge, u istom rasporedu kao kod zidanja zida od opeke, radi sprečavanja pojave vertikalnih spojeva po celoj visini. Na uglovima zidova raspored (slog) ploča mineralne vune raditi po principu sloga kod zida od opeke. Nakon fiksiranja za podlogu očistiti ivice ploča i ukloniti ostatke lepka između ploča. Spojnice širine preko 2mm ispuniti izolacionim materijalom (može i poliuretanska pena). Nakon postavljanja izolacionih ploča mehanički obraditi površine ploča tako da se eliminiše bilo kakva neujednačenost ivica i neravnoća na fasadi. Nakon toga cela površina se temeljno očisti od prašine.

Pri fiksiranju ploča mineralne vune tiplovi sa metalnim jezgrom se postavljaju u prethodno izbušene rupe. Dubina ankerisanja je minimum 5-6cm a u poroznom materijalu 8-9cm. Broj i raspored tiplova određuje Izvođač uz odobrenje Nadzora. U pojasu širine 2m od ivice objekta povećati broj  tiplova u količini 8 i više komada /m2 zbog dejstva vetra.

Prozorske okapnice  i druge opšivke završiti po završetku postavljanja termoizolacije a pre nastavka daljih radova na fasadi. Opšivanje limom treba izvesti izvan ravni maltera minimum 40mm.

Da bi se poboljšala adhezija ploča kamene vune i armiranog sloja, na ploče se prvo nanosi tanak sloj lepka po celoj površini ploče. Da bi se sprečila pojava pukotina, na uglovima kod otvora za prozore i vrata, fasadu treba dodatno armirati komadima mrežice minimalnih dimenzija 35x20cm, postavljenim pod uglom 45
° u odnosu na horizontalu. Oko otvora vrši se i ugradnja ugaonih profila od PVC-a ili aluminijuma za ojačanje ivica i profila za zaptivanje spojeva sa stolarijom. Na površini do visine 2m od tla postaviti dodatni sloj armaturne mreže radi povećanja otpornosti fasade na mehanička oštećenja. Kada je izvršeno dodatno armiranje, pristupiti izvođenju armiranog sloja po celoj površini fasade mrežicom od staklenih vlakana.

Ravnomerno naneti lepak od vrha objekta po vertikali u pojasevima širine 1,1m. Prethodno isečena mrežica utapa se u svež lepak tako da mrežica bude potpuno prekrivena slojem lepka. Neophodno je izvesti preklapanja mrežice od 10cm. Mrežicu dodatno fiksirati tiplovima sa metalnim jezgrom a u pojasu od 2m širine od ivice objekta sa min. 8 kom/m2 za ploče kamene vune ili 5kom/m2 za lamelirane ploče kamene vune.

Drugim slojem lepka vrši se gletovanje postavljene mrežice da bi se dobila ravna podloga za završnu obradu. Nakon tri dana treba obrusiti riseve od gleterice brusnim papirom.

Osnovni premaz naneti četkom u jednom sloju.

Na ovako pripremljenu podlogu naneti sloj dekorativnog mineralnog ili silikatnog maltera u debljini granulacije. Površina se finalno obrađuje plastičnom gletericom. tako da se dobije površina sa zaglađenom teksturom.

Nanošenje maltera i završne boje treba da je u svemu po uputstvu proizvođača materijala.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Identifikovati mesta na kojima će se vršiti prekidi radova, tako da oni budu najmanje uočljivi.

U toku izvođenja radova proveravati ravnost podloge pre ugradnje termoizolacije, ravan ugrađene termoizolacije i fasadu pripremljenu za bojenje ravnjačom najmanje dužine 2m, viskom i libelom. Neravnine u zidu pre ugradnje termoizolacije se saniraju kao što je opisano u prethodnom poglavlju a neravnine u ravni ugrađene termoizolacije i sloju lepka nisu dozvoljene. Profili i uglovi moraju da budu sa oštrim ivicama ako nije drugačije predviđeno.

Na fasadi boja mora da bude ujednačenog tona, bez mrlja i vidljivih radnih nastavaka.

Ako nije drugačije definisano ugovorom, posebno se obračunava količina ugrađene termoizolacije i to po m2 stvarno ugrađene površine a posebno površina lepka na mrežici i završne obrade i to po m2 obrađene površine, pri čemu se otvori odbijaju kao kod molerskih radova: otvori veličine do 3m2 ne odbijaju se od izmerene površine a uložine se ne dodaju, za otvore 3-5m2 odbija se površina preko 3m2 a uložine se ne obračunavaju posebno, za otvore veličine preko 5m2 odbija se površina preko 3m2 a uložine se obračunavaju posebno.

Upusti i istupi na fasadi, trake, venci, pilastri i sl. se obračunavaju, ako nije drugačije definisano u ugovoru, po skali datoj u standardu SRPS U.F2.010.

Napomena: Za izradu 3. poglavlja ove tehničke specifikacije uglavnom je korišćen Ceresit-ov katalog.

Maj, 2014
www.sinisavuckovic.com
Akrilni i silikonski malteri manje upijaju vodu pa su  i otporniji na mraz, otporniji su na termičke uticaje, otporniji su na prljavštinu, mogu da se čiste vodom, boje su postojanije, ali su osetljiviji na razvoj mikroorganizama, mahovina, algi i buđi od mineralnih i silikatnih maltera. Mineralni malteri imaju veći rok trajanja. Akrilni, silikonski i silikatni malteri mogu da se nijansiraju bez ograničenja dok su mineralni malteri postojani jedino u beloj i svetlim pastelnim bojama.
Na osnovu osobina maltera i načinu ugradnje malteri se obeležavaju kao:
GP - za generalnu upotrebu (General purpose)
LW - laki malteri (Lightweight mortar)
CR - bojeni malteri (Mortar for coloured render)
OC - jednoslojni malteri (One-coat rendering mortar)
R - za specijalne uslove (renovation mortar)
T - termički malteri (Thermal insulation mortar)

Na osnovu čvrstoće pri pritisku i savijanju, posle 28 dana, (SRPS EN 1015-11) malteri se klasifikuju kao:
CS I - 0,4-2,5 N/mm2
CS II - 1,5-5,0 N/mm2
CS III - 3,5  - 7,5 N/mm2
CS IV - ≥ 6 N/mm2

Na osnovu kapilarne absorpcije vode (SRPS EN 1015-18):
W0 - Nije specificirano
W1 - C ≤ 0,40 kg/m2xmin0,5
W2 -  C ≤ 0,20 kg/m2xmin0,5

Postojanost pri izlaganju siklusima smrzavanja se određuje na osnovu SRPS EN 1015-21 i materijali se klasifikuju (Fracture pattern - FP) kao A, B ili C.

Materijali se grupišu u grupu A, B ili C na osnovu minimalne čvrstoće prianjanja u N/mm2, po testu po SRPS EN 1015-12.