UNUTRAŠNJA DRVENA VRATA

Tehnička specifikacija se odnosi na obrtna jednokrilna i dvokrilna puna vrata.


1.Relevantni standardi

SRPS EN 1191:2014 Prozori i vrata - Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje - Metoda ispitivanja

SRPS EN 1192:2008 Vrata - Klasifikacija zahteva za čvrstoću

SRPS EN 12046-2:2008 Sile otvaranja i zatvaranja - Metoda ispitivanja - Deo 2: Vrata

SRPS EN 12400:2008 Prozori i vrata - Mehanička postojanost - Zahtevi i klasifikacija

SRPS EN 12217:2008 Vrata - Sile otvaranja i zatvaranja - Zahtevi i klasifikacija

SRPS EN 12400:2008 Prozori i vrata - Mehanička postojanost - Zahtevi i klasifikacija

SRPS EN 12519:2008 Prozori i vrata - Terminologija

SRPS EN 1294:2008 Krila vrata - Određivanje ponašanja pri promenama vlažnosti u uzastopno jednoličnim klimatskim uslovima

SRPS EN 14221:2009 Drvo i materijali na bazi drveta za unutrašnje prozore, unutrašnja krila vrata i unutrašnje dovratnike - Zahtevi i specifikacije

SRPS EN 947:2009 Okretna vrata - Utvrđivanje otpornosti prema vertikalnom opterećenju

SRPS EN 948:2008 Okretna vrata - Određivanje otpornosti na statičko uvijanje

SRPS EN 950:2008 Krila vrata - Određivanje otpornosti na udar tvrdim telom

SRPS EN 951:2008 Krila vrata - Metoda merenja visine, širine, debljine i pravouglosti

SRPS EN 952:2008 Krila vrata - Opšta i lokalna pravost - Metoda merenja

SRPS EN 12209:2009 Građevinski okovi - Brave - Brave i prihvatne ploče sa mehaničkim pokretanjem - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1906:2014 Građevinski okovi - Kvake i ručke za vrata - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1935:2009 Građevinski okovi - Spojnice (šarke) sa jednom osovinom - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 12051:2009 Građevinski okovi - Zasuni za prozore i vrata - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN 1670:2009 Građevinski okovi - Otpornost na koroziju - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS D.C5.044:1982 Furnirske i kombinovane ploče za vrata - Tehnički uslovi

SRPS EN 309:2010 Ploče-iverice - Termin i definicija i klasifikacija

SRPS EN 312:2011 Ploče-iverice - Specifikacije

SRPS EN 622-1:2010 Ploče-vlaknatice - Specifikacije - Deo 1: Opšti zahtev

SRPS EN 14755:2010 Ekstruzione ploče-iverice - Specifikacije

SRPS EN 12369-1:2010 Ploče na bazi drveta - Karakteristične vrednosti za projekovanje konstrukcija - Deo 1: OSB, ploče-iverice i ploče-vlaknatice

SRPS CR 213:2010 Ploče-iverice - Određivanje emisije formaldehida pri utvrđenim uslovima - Metoda pod nazivom: metoda emisije formaldehida


2. Opis predviđenog materijala

Pre isporuke vrata na gradilište Izvođač treba da dostavi ateste svih materijala i elemenata koji su ugrađeni u komplet vrata (uključujući i okove), naročito za materijale koji su obuhvaćeni Naredbom o obaveznom atestiranju ploča iverice za opštu upotrebu i građevinarstvo (Sl. List SFRJ 61/83).

Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije. Radioničke crteže prethodno dostaviti Stručnom nadzoru na saglasnost.

Krila vrata su sastavljena od rama od čamovine (minimalnih dimenzija 86x34mm) i ispune od ekstrudirane iverice sa otvorima (debljine 34mm), obloženih sa obe strane furniranim medijapanom debljine 5-6mm. Furnir treba da je toniran bajcom po ton karti a zatim lakiran transparetnim lakom bez sjaja u najmanje tri sloja, u svemu prema opisu u šemama stolarije.

Ivice krila vrata su ravne, bez falca.

Okvir vrata (štokovi) su od masiva drveta ili lameliranog drveta (troslojne panel ploče presvučene furnirom, debljine 40-45mm). Na štokove su ugrađene diht gume. Pokrivne lajsne su štelujuće, od masiva drveta ili dvoslojnih panel ploča debljine 16mm.

Vrata treba da zadovolje sledeće zahteve:
-Otpornost prema vertikalnom opterećenju po SRPS EN 947 - klasa 2 ili 3
-Otpornost na statičko uvijanje po SRPS EN 948 - klasa 2 ili 3
-Otpornost na udar tvrdim telom po SRPS EN 950 - minimalno klasa 2
-Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 3

Brave su standardne, od pocinkovanog čelika (završna obrada vidljivog dela treba da je ista kao završna obrada kvaka i šarki), sa cilindrima sa tri ključa. Šarke su čelične sa završnom obradom po projektu, minimalno tri komada po krilu. Kvake i ukrasne rozetne za cilindre su čelične, od nerđajućg čelika ili od mesinga sa završnom obradom po projektu. Završna obrada metalnih delova graničnika za vrata treba da je ista kao i ostalog okova. 

Na šarkama, bravama, kvakama, cilindrima, ukrasnim rozetnama i graničnicima treba da je obeležen naziv proizvođača i oznaka proizvoda.

U skladu sa SRPS EN 12209 od 11 parametara na koje su klasifikovane brave, neophodno je da brava ispuni sledeće minimalne zahteve:
Oznaka 1, frekvencija korišćenja - klasa 2 (srednja) ili 3 (visoka)
Oznaka 2, izdržljivost - nema posebnih zahteva
Oznaka 3, masa vrata i sila zatvaranja - u skladu sa težinom vrata
Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva
Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva
Oznaka 6, otpornost na koroziju - minimalno klasa C ili D (F, G)
Oznaka 7, sigurnost i otpornost na probijanje - nema posebnih zahteva
Oznaka 8, mesto primene - u skladu sa projektom
Oznaka 9, vrsta ključa - u skladu sa projektom
Oznaka 10, vrsta mehanizma (spindle operation) - nema posebnih zahteva
Oznaka 11, vrsta ključa - nema posebnih zahteva

Kvake i ručke vrata treba da su najmanje klasa 3 u skladu sa SRPS EN 1906.

Šarke se po SRPS EN 1935 klasifikuju na osnovu 8 parametara, minimalni zahtevi su:
Oznaka 1, frekvencija korišćenja - klasa 2 (srednja) ili 3 (visoka-heavy)
Oznaka 2, izdržljivost - klasa 7
Oznaka 3, masa vrata - u skladu sa težinom vrata
Oznaka 4, otpornost na požar - nema posebnih zahteva
Oznaka 5, bezbednost - nema posebnih zahteva
Oznaka 6, otpornost na koroziju - minimalno klasa 2 ili 3 (srednja ili visoka)
Oznaka 7, sigurnost - nema posebnih zahteva
Oznaka 8, klasa - od 10 - 14


3. Način izvođenja radova

Vrata ugrađivati bez slepog štoka. Otvor u zidu treba da je veći od proizvodne mere vrata po 1cm sa svake strane (zidarska širina = proizvodna širina + 2cm, zidarska visina = proizvodna visina + 1cm). Zid u koji se ugrađuju vrata ne sme da bude vlažan.

Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj vrata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Pre ugradnje vrata proveriti da li eventualno ima smetnji za otvaranje krila vrata (cevi, radijatori, ugradni nameštaj i sl.).

Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da su svi delovi vrata neoštećeni.

Ako se vrata čuvaju na gradilištu do ugradnje, zaštititi ih od mehaničkih oštećenja, vlage i direktnog pada sunčeve svetlosti.

Minimalna temperatura u vreme ugradnje treba da je +5ºC.

Ugrađena vrata moraju biti u vertikalnom položaju. Dozvoljeno odstupanje elementa od vertikalnog položaja je 1.5mm na 1m visine, ali ne više od 3mm na ukupnu visinu elementa.

Prostor između okvira (štokova) vrata i zida ispuniti niskoekspandirjućom pur penom. Posle očvršćavanja pur pene izvući montažne distancere (kajlice) i popuniti prazna mesta pur penom. Odstraniti višak pur pene koji izlazi iz ravni zida.  

Pokrivne lajsne lepiti silikonom. Ukolikose štokovi ili pokrivne lajsne seku na gradilištu radi ukrajanja, obavezno na mestu sečenja zaštititi drvo od vlage. Nije dozvoljeno „podsecanje“ krila vrata bez odobrenja stručnog nadzora.

Po ugradnji, krilo vrata zaštititi rebrastim kartonom a pokrivne lajsne rebrastim kartonom ili folijom.


4. Način vršenja kontrole i merenja

Pre pregleda ugrađenih vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne obloge i trake.

Prilikom kontrole izvedenih radova naročito obratiti pažnju na sledeće:
- da li su vrata pedantno izrađena, da li ima mehaničkih oštećenja;
- da li su vrata čvrsto fiksirana;
- da li se lako otvaraju i zatvaraju i ne otvaraju se sama;
- da li su ugrađena vrata u vertikalnom položaju, otvoreno krilo mora da  ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom položaju;
- da li su ugrađeni svi delovi okova uključujući i graničnici.

Pozicija se obračunava po komadu ugrađenih vrata sa ugrađenim okovom, uključujući i ugradnju pokrivnih lajsni i graničnika.

Septembar, 2014
www.sinisavuckovic.com
Umesto ispune od ekstrudirane iverice jeftinija je varijanta sa kartonskim saćem. Obloga može biti i od furnirane šper ploče ili medijapan lakiran PU bojama (pri čemu treba navesti da li je boja mat, puni sjaj ili sjaj u procentima od 10% o 90%). Obloga može biti i sa melaminskom folijom. Ako postoje dodatni zahtevi za otpornošću na mehanička oštećenja ili higijenom - za oblogu mogu da se koriste laminati.
Jeftinija varijanta je i ako su štokovi i pokrivne lajsne od furniranog medijapana.
Za detaljnije informacije pogledati DHF best practice guide, http://www.dhfonline.org.uk/docs/BS-EN-12209-guide.pdf 
Za detaljnije informacije videti ABHM best practice guide, http://lock-tech.co.uk/pdfs/BS-EN-1935.pdf