TENDERSKA DOKUMENTACIJA


DEO 1 - UPUTSTVO ZA PONUĐAČE I PRILOZI


1. UVODNE NAPOMENE:


Ponuđači su dužni da, pre predaje svoje Ponude, pregledaju svu Tendersku dokumentaciju i utvrde njenu ispravnost, prouče sve stavove i svaki pojedinačni dokument kao i sve ostalo što je u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ove Tenderske dokumentacije.

Svaku dvosmislenost ili neslaganja dokumenata, Investitor će, na zahtev Ponuđača u pisanoj formi, objasniti, dopuniti ili ispraviti i o tome dati pisane instrukcije Ponuđaču.

Podnošenjem Ponude smatraće se da je Ponuđač u potpunosti prihvatio kompletnu Tendersku dokumentaciju, što je obavezan da potvrdi Izjavom, saglasno ovim uputstvima.


2. OPŠTA UPUTSTVA


2.1 “naziv inestitora” (u daljem tekstu Investitor) gradi (naziv projekta, lokacija, kratki opis projekta), u daljem tekstu (skraćeni naziv).

2.2 Predmet ove tenderske dokumentacije je ustupanje građevinsko - zanatskih i instalaterskih radova opisanih u četvrtom delu Tenderske dokumentacije. Ponuđač je obavezan da ponudi sve pozicije radova obuhvaćene Tenderskom dokumentacijom.

Investitor zadržava pravo da neke pozicije radova isključi iz ponude Ponuđača i istupi ih drugom Podizvođaču (nominovani Podizvođač) s tim da Izvođač ostaje u obavezi da koordiniše rad nominovanog Podizvođača i odgovara za izvođenje celokupnih radova.

2.3 Investitor planira da sa radovima započne (datum početka radova).

2.4 Ponuđač sam snosi sve troškove pripremanja i podnošenja Ponude.

2.5 Investitor nije dužan da usvoji ponudu najjeftinijeg Ponuđača niti da obrazlaže zbog čega se opredelio za nekog Ponuđača.


3. CENE I NAČIN PLAĆANJA


3.1 Jedinične cene u Ponudi moraju da budu date za sve pozicije radova za čije izvođenje Ponuđač konkuriše. Cene davati bez obračunatog PDV-a koji treba obračunati na ukupnu vrednost Ponude.


3.2 Ponuđene jedinične cene u sebi sadrže vrednost materijala, radne snage, mehanizacije, sredstava za rad, pomoćne konstrukcije (skela), unutrašnji i spoljašnji transport, troškove skladištenja materijala i opreme u prostoru na objektu ili van njega, potrebne garancije i osiguranja, rad noću, nedeljom i praznicima, troškove pripreme, takse i poreze (osim PDV-a koji se posebno obračunava) kao i sve troškove mobilizacije i demobilizacije gradilišta, organizacije radova, sprovođenje mera HTZ-a, režijske i sve druge troškove koji se jave tokom izvođenja radova.

3.3 Cene treba dati u Evrima, a isplata će se vršiti u dinarima po srednjem kursu NBS na dan ispostavljanja situacije.

3.4 Sve cene se smatraju fiksnim (u Evrima) i sva eventualna očekivana povećanja cena u toku izvođenja radova treba ukalkulisati u ponuđenu jediničnu cenu.

3.5 Za izvedene radove Investitor će cenu ovog Ugovora platiti Izvođaču avansno, mesečnim situacijama i putem okončane situacije (konačan obračun).


4. VALJANOST PONUDE


4.1Rok važenja Ponude je 60 dana od dana predaje Ponude.

4.2U slučaju potrebe, Investitor će zahtevati pojašnjenje pojedinih elemenata Ponude u periodu važnosti Ponude. Investitor takođe može tražiti produžetak važnosti ponude ukoliko to bude potrebno.


5. SADRŽAJ PONUDE


Ponuda treba da sadrži sledeće elemente:

-Propratno pismo
-Obrazac ponude
-Predračun na bazi Predmera iz tenderske dokumentacije
-Vraćenu overenu Tendersku dokumentaciju
-Priloge


5.1 SADRŽAJ PROPRATNOG PISMA:

- Izjava da Ponuđač prihvata sve uslove date ovom Tenderskom dokumentacijom.

- Izjava da ukupna vrednost Ponude obuhvata sve troškove saglasne uslovima ove  Tenderske dokumentacije.

- Izjava kojom se potvrđuje da je izvršen uvid u tehničku dokumentaciju i da na istu nema primedbi.

- Izjava kojom se potvrđuje da se, u slučaju da Investitor odluči da proširi ili smanji obim posla dok traju radovi, ostaje pri istim jediničnim cenama za istu vrstu rada bez obzira na iznos tog proširenja odnosno smanjenja. Promenjeni rok za izvođenja tih radova bi se definisao Aneksom Ugovora.

- Izjava kojom se potvrđuje da u slučaju da dođe do pomeranja roka za otpočinjanje izvođenja pozicija radova (najviše za šest meseci) to neće uticati na ponuđenu cenu radova.

- Izjava da se prihvataju fiksne cene u Evrima.

- Izjava da će imati korektan partnerski odnos sa ostalim učesnicima (izvođačima radova) na gradilištu.

- Izjava da će potpisati Ugovor na osnovu formulara iz ove dokumentacije i da će dostaviti Garanciju o dobrom izvršenju posla i Avansnu garanciju prema formularima iz ove dokumentacije.

- Izjava da će za pozicije radova za koje to zahteva Investitor dati analizu cene (materijal, rad, transport, ostali troškovi).


5.2 OBRAZAC PONUDE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA (naziv projekta)


Na osnovu poziva za podnošenje Ponude i preuzete Tenderske dokumentacije podnosimo:


P O N U D U


da na (naziv projekta) izvedemo  radove detaljno specificirane u delu četiri (4) Tenderske dokumentacije prema sledećem:

Posle detaljnog proučavanja Tenderske dokumentacije, a pošto smo pregledali mesto izgradnje objekta, prikupili potrebne informacije i sagledali uslove pod kojima treba izvesti radove saglasno Tenderskoj dokumentaciji i odobrenom Projektu, nudimo da izvedemo radove


za ukupan iznos od _______ EUR + _________ EUR (PDV 18%) = ___________ EUR

i slovima ________________________________________________________________


Avans za organizaciju radova i nabavku materijala tražimo u iznosu od _______ EUR + _______ EUR (PDV 18%) = __________ EUR, što predstavlja ______% od ponuđene vrednosti radova.

Rok završetka svih radova, obuhvaćenih ovom Tenderskom dokumentacijom je ___________ dana od dana kada su ispunjeni sledeći uslovi:

-Potpis Ugovora;
-Uplata avansa;
-Primopredaja projektne dokumentacije;
-Omogućen pristup gradilištu.

Faktor za obračun Naknadnih i Nepredviđenih radova nudimo ___________.

Faktor se primenjuje na direktne troškove materijala koji se ugrađuje i troškove radne snage.

Važnost Ponude je 60 (šezdeset) dana.


U Beogradu, __________


PONUĐAČ

_____________________


5.3 PREDRAČUN I LISTA PREDVIĐENIH MATERIJALA I OPREME


5.3.1 Ponuđač će uraditi Predračun radova na bazi Predmera datog u okviru Tenderske dokumentacije. Ukoliko Ponuđač pronađe grešku ili neslaganje u Predmeru obavestiće o tome Investitora pre podnošenja Ponude.

5.3.2 Za sve materijale i opremu koja se ugrađuje, Ponuđač je dužan da navede imena i zemlju porekla proizvođača i tipove proizvoda u tabeli koju će sam formirati.


5.4 OVERENA TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Ponuđač je dužan da overi svaki list i vrati tekstualni deo dobijene tenderske dokumentacije.


5.5 PRILOZI


Uz Ponudu Ponuđač je dužan da dostavi sledeće Priloge:

-Opšte informacije o Ponuđaču
(vlasništvo, broj i struktura zaposlenih, proizvodni pogoni, godina osnivanja itd.);
-Kopiju registracije firme;
-Licence odgovornih rukovodioca;
-Bilans za prethodnu godinu;
-Referenc listu;
-Referenc listu predloženog rukovodioca radova;
-Spisak Podizvođača (ukoliko ih ima) i Isporučioca materijala i opreme;
-Plan organizacije radova i dinamički plan napredovanja radova;
-Listu proizvođača i tipove materijala i opreme koji su kalkulisani u Ponudi.6. ODLUKA INVESTITORA

Investitor će u roku važenja Ponude obavestiti Ponuđača o rezultatima ovog Tendera. U slučaju da Investitor ne obavesti Ponuđača u roku važnosti Ponude o rezultatima Tendera, smatraće se da Ponuda nije prihvaćena.


www.sinisavuckovic.com