VENTILISANE FASADE

Predmet ove tehničke specifikacije je montaža ventilisanih fasada sa oblogom od prirodnog kamena, granitne keramike, fiber cementnih ploča, laminatnih ili kompozitnih materijala.

1. Relevantni standardi

SRPS EN 12667 (2008) Toplotne performanse građevinskih materijala i konstrukcija - Određivanje toplotne otpornosti pomoću metoda sa zaštićenom grejnom pločom i toplotnim fluksmetrom - Proizvodi visoke i srednje toplotne otpornosti

SRPS EN 1602 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ukupne gustine

SRPS EN 12430 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pod tačkastim opterećenjem

SRPS EN 826 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje ponašanja pri pritisku

SRPS EN 823 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje debljine

SRPS EN 1609 (2008) Proizvodi za toplotnu izolaciju u građevinskim primenama - Određivanje kratkotrajne apsorpcije vode delimičnim potapanjem

SRPS EN 12087 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje dugotrajne apsorpcije vode potapanjem

SRPS EN 12086 (2013) Proizvodi za toplotnu izolaciju za primenu u zgradarstvu - Određivanje svojstava prolaza vodene pare


SRPS EN ISO 1461 (2013) Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika - Zahtevi i metode ispitivanja

SRPS EN ISO 14713-1 (2012) Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Deo 1: Opšti principi projektovanja (otpornost prema koroziji)

SRPS EN ISO 14713-2 (2012) Prevlake cinka - Uputstva i preporuke za zaštitu od korozije konstrukcija od gvožđa i čelika - Deo 2: Prevlaka cinka naneta toplim postupkom

SRPS EN 12372 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće pri savijanju pod koncentrisanim opterećenjem

SRPS EN 1926 (2010) Metode ispitivanja prirodnog kamena. Određivanje jednoaksijalne čvrstoće pri pritisku.

SRPS EN 13755 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode pri atmosferskom pritisku

SRPS EN 12371 (2008) Metode ispitivanja prirodnog kamena. Određivanje otpornosti prema mrazu

SRPS ISO 10545-3 (2002) Keramičke pločice - Deo 3: Određivanje upijanje vode, prividne poroznosti, prividne zapreminske mase i zapreminske mase

SRPS ISO 10545-4 (2002), identičan sa ISO 10545-4: 1944, Keramičke pločice - Deo 4: Određivanje modula loma pri savijanju i čvrstoće pri lomu
SRPS ISO 10545-12 (2002) Keramičke pločice - Deo 12: Određivanje otpornosti prema mrazu

SRPS ISO 10545-13 (2002) Keramičke pločice - Deo 13: Određivanje otpornosti prema hemikalijama


SRPS EN 12467 (2014) Vlaknasto-cementne ravne ploče - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja

SRPS EN 438-1 (2012) Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) - Deo 1: Uvod i opšte informacije

SRPS EN 438-2 (2012) Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) - Deo 2: Određivanje svojstava

SRPS EN 438-6 (2012) Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) - Deo 6: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu debljine 2 mm i veće

SRPS EN 438-7 (2012) Dekorativni laminati (HPL)- Ploče od termoreaktivne smole- Deo 7: Kompaktni laminati i HPL kompozitni paneli za unutrašnje i spoljašnje oblaganje zidova i plafona

SRPS EN ISO 527-2 (2013) Plastične mase - Određivanje zateznih svojstava - Deo 2: Uslovi ispitivanja za presovane i ekstrudirane plastične mase

SRPS EN 634-1 (2010) Cementne ploče iverice - Specifikacija - Deo 1: Opšti zahtevi

SRPS EN 634-2 (2010) Cementne ploče iverice - Specifikacija - Deo 2: Zahtevi za ploče iverice vezane OPC-om koje se koriste u suvim, vlažnim i spoljašnjim uslovima

SRPS EN 323 (2010) Ploče na bazi drveta - Određivanje gustine

SRPS EN 310 (2010) Ploče na bazi drveta - Određivanje modula elastičnosti pri savijanju i savojne čvrstoće

SRPS EN 317 (2010) Ploče-iverice i ploče-vlaknatice - Određivanje debljinskog bubrenja posle potapanja u vodu

SRPS EN 319 (2010) Ploče iverice i ploče vlaknatice - Određivanje zatezne čvrstoće upravno na ravan ploče (raslojavanja)

SRPS EN 13986 (2010) Ploče na bazi drveta za korišćenje u građevinarstvu - Karakteristike, ocena usaglašenosti i označavanje


SRPS EN 1999-1-1 (2012) Evrokod 9 - Projektovanje aluminijumskih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila

SRPS EN 485-2 (2014) Aluminijum i legure aluminijuma - Lim, traka i debeli lim - Deo 2: Mehaničke osobine

SRPS EN 13523-4 (2008) Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 4: Određivanje tvrdoće olovkom


2. Opis predviđenog materijala

Izvođač ventilisane fasade je dužan da izradi izvođački projekat fasade koji minimalno mora da sadrži sledeće:
- proračun nosećih elemenata ventilisane fasade;
- način fiksiranja termoizolacionih ploča, broj i vrsta tiplova (ne manje od 5 kom. na ploču dimenzija 100x60cm);
- planove fasada i po potrebi osnova, sa pozicijom nosećih elemenata i sloga elemenata obloge;
- karakteristične detalje (spoljašnji i unutrašnji uglovi, erkeri, niše, spojevi sa fasadnom stolarijom i bravarijom, spojevi sa ukrasnim elementima na fasadi, spoj sa soklom i krovnim vencem i sl.);
- tehničke listove svih materijala i elemenata koji će se koristiti za izradu ventilisane fasade (odgovorni projektant mora da proveri tehničke karakteristike materijala za završno oblaganje u skladu sa relevantnim standardima, izbor materijala u glavnom arhitektonskom projektu ne oslobađa od odgovornosti projektanta izvođačkog projekta);
- tehnički opis izvođenja radova (za prirodni kamen ovo uključuje i plan sečenja ploča iz blokova tako da se na fasadi izbegne neplansko odstupanje u nijansama).

Vek trajanja podkonstrukcije treba da je min. 50 godina.

Radionički crteži ventilisane fasade treba da su u skladu sa glavnim projektom (naročito glavnim projektom zaštite od požara), za bilo koja odstupanja pribaviti saglasnost stručnog nadzora.

Tip termoizolacionih ploča treba da je u skladu sa glavnim projektom, klase negorivosti A1 (tvrde ploče kamene mineralne vune, spec. gustina 80-100kg/m3 ili, ako se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, spoljašnji sloj spec. gustine 80-100kg/m3 a unutrašnji sloj 40-50kg/m3). Vetrozaštitnu foliju ili kaširane termoizolacione ploče koristiti ako je predviđena projektom ili preporučena od proizvođača termoizolacije. U tom slučaju ona treba da je paropropusna.

Noseća konstrukcija ventilisane fasade može biti od aluminijuma, nerđajućeg čelika ili pocinkovanog čelika. Za elemente od pocinkovanog čelika dostaviti izveštaje o ispitivanju antikorozivne zaštite. Nije dozvoljen direktan kontakt različitih metala.

Podkonstrukcija za fiksiranje ploča od kamena treba da je od nerđajućeg čelika klase A4 a zavrtnjevi od nerđajućeg čelika klase A2.

Zbog temperaturnih deformacija dužina nosača od čelika ne treba da je veća od 6,6m a od aluminijuma ne veća od 3,6m.

Fiksiranje elemenata obloge treba da je takvo da ne dozvoli slabljenje veze tokom vremena i/ili pojavu vibracija elemenata obloge. Ploče fiksirati skrivenim elementima za kačenje.

Materijali za završno oblaganje treba da su trajni, odgovarajuće čvrstine, otporni na mraz, vlagu (da imaju niski koeficijent upijanja vode), na hemijske uticaje iz atmosfere, otporni na UV zračenje, otporni na žive organizme (gljivice, bakterije, insekte itd.), da ne emituju štetne gasove

Bočne ivice ploča ili panela kojima se oblaže fasada treba da su obrađene isto kao i lice panela.


3. Način izvođenja radova

Pre početka izvođenja radova pregledati fasadne zidove, ukloniti višak maltera, „krajcovati“ betonske površine i zakrpiti mesta sa vidljivom armaturom (ako postoje). Ako su zidovi od opeke ili blokova pregledati da li su slog i fuge pravilni, redovi horizontalni i da li su vezani armaturom za betonsku konstrukciju na svakih 50-60cm po visini. Proveriti da li je oko prozora pravilno ugrađena hidroizolaciona membrana.

Razmeriti fasadne zidove po sve tri koordinate i obeležiti ravan lica fasade pobijanjem ankera i razvlačenjem žice (horizontale minimum na dva reda po visini sprata, vertikale minimalno sa obe strane prozorskog otvora). Pisano konstatovati odstupanja fasadnog zida od projektovane ravni.

Sav materijal za ventilisanu fasadu uskladištiti na suvom mestu. Ako se materijal za završnu oblogu nakvasi, obrisati ga da ne ostanu fleke. Panele za završno oblaganje uskladištiti horizontalno, ako nije drugačije preporučeno od proizvođača. Zaštitne folije ukloniti što pre posle montaže, čim se za to stvore uslovi, na temperaturi većoj od +10ºC.

Montažu ventilisane fasade vršiti sledećim redom:
- ugradnja oslonaca za nošenje podkonstrukcije;
- ugradnja termoizolacije;
- ugradnja vertikala i horizontala podkonstrukcije;
- ugradnja panela ili ploča obloge (počev od najnižeg dela do vrha fasade, voditi računa da li je na zaštitnoj foliji ili poleđini panela obeležen pravac pružanja panela).

Posle bušenja otvora u konstrukciji za ugradnju ankera, obavezno otvore izduvati od prašine. Minimalno rastojanje ankera do ivice zida ili stuba je 100mm. Minimalna dubina ankerisanja je 50mm u beton, 80mm u zid od opeke i 100mm u zid od blokova od lakog betona.

Između metalnih oslonaca podkonstrukcije i konstrukcije fasadnog zida umetnuti PVC umetak.

Pre ugradnje termoizolacije proveriti položaj strehe i na koji način termoizolacija može da se zaštiti od kiše u toku izvođenja radova. Ako se termoizolacija ugrađuje u dva sloja, ploče drugog sloja treba da pokriju fuge prvog sloja. Dozvoljena fuga između dve ploče je 2mm, veće fuge moraju da se ispune istim materijalom.

Nije dozvoljena ugradnja vlažnih, prljavih ili oštećenih ploča termoizolacije.

Ako se ugrađuje vetrozaštitna folija, fiksira se pečurkastim ankerima (4 kom/m2), minimalni preklop je 100mm.

Vertikalnost podkonstrukcije kontrolisati teodolitom ili viskom.

Na mestima sečenja podkonstrukcije obezbediti antikorozivnu zaštitu.

Ventilisani vazdušni sloj treba da je min. 40mm. Lokalno (na mestu podkonstrukcije) je dozvoljeno smanjenje sloja na 20mm. Sve otvore veće od 10mm zatvoriti mrežicom protiv insekata.

Fuge između fasadnih ploča ili panela moraju da budu kao što su projektovane, nisu dozvoljena odstupanja. Širinu fuga kontrolisati šablonima.

Minimalna širina spojnice treba da je takva da može da kompenzuje termičko širenje panela (za kompozitne i laminatne ploče min. 10mm).


4. Način vršenja kontrole i merenje

Za sve materijale koji se ugrađuju, a posebno za noseću konstrukciju, dostaviti izveštaje o ispitivanju materijala od nezavisne laboratorije koji se odnose na ispitivanje sastava materijala i završne obrade (ako je ima).

Proveriti da li je otvorima u donjem i gornjem delu fasade omogućena cirkulacija vazduha kroz ventilisani prostor fasade.

Nije dozvoljeno kačenje bilo kakvih elemenata na elemente ventilisane fasade (kao što su nadstrešnice, reklame, svetiljke i sl.), ako to nije predviđeno izvođačkim projektom fasade.

Obračun izvedenih radova definisan je ugovorom, komplet izvedena fasada (termoizolacija, podkonstrukcija i završna obloga) obračunavaju se po m2 stvarno obložene površine (otvori se odbijaju), uložine, venci i opšivke se obračunavaju po m' a dekorativni elementi po komadu ili m'.

Avgust, 2014
www.sinisavuckovic.com
Proračun treba da uključi opterećenje od sopstvene težine, težine elemenata koju nose i opterećenja od vetra sa rešenjem temperaturnih dilatiranja, kao ivrstu ankera i način ankerisanja u betonske elemente konstrukcije ili u druge materijale.
Projektanti treba da propišu zahtev o testiranju ankera na čupanje, pri čemu se navodi minimalni broj ankera koji će se testirati, za svaku vrstu primenjenih ankera i na svakoj podlozi.
U Moskvi postoji zahtev da tiplovi za fiksiranje termoizolacije treba da su otporni na mraz (ne manje od 150 ciklusa). Takođe postoji zahtev da koeficijent sigurnosti pri proračunu čupanja ankera (γm - odnosi se na materijal u koji se ankeriše), treba da je ne manji od 5.
Vidljive pop nitne za fiksiranje alukobond ili drugih panela, ako se koriste, treba da su od aluminijuma i/ili nerđajućeg čelika.
Garantni rok za ovu vrstu radova ne treba da je manji od 5 godina.
Moskovski propisi dopuštaju odstupanja zidova i stubova od projektovane ravni 15mm po celoj visini objekta i 20mm po dužini objekta, sa lokalnim neravninama do 5mm.